Przejdź do treści

Regionalizm – stan i teoria badań

W tym miejscu prezentujemy dorobek historiografii w zakresie historii, stanu badań nad dziejami regionalizmu na terenie Lubelszczyzny. Mamy ogromną nadzieję, że prezentowane poniżej publikacje staną się solidnym fundamentem dla studiów nad teorią badań regionalistycznych prowadzonych przez metodologów z Instytutu Historii UMCS. W ich efekcie spodziewać się należy publikacji natury teoretycznej, które nie tylko będą uzasadniać potrzebę rozwijania studiów regionalistycznych, ale pokażą jednocześnie, jak prowadzić je w zgodzie z nowoczesnymi nurtami i tendencjami zmian w piśmiennictwie historycznym.

Igor Kąkolewski, Dominik Pick, Historia Górnego Śląska 1919-1921 w polsko-niemieckiej serii podręcznikowej Europa. Nasza historia / Europa – unsere Geschichte.

Igor Kąkolewski, Historia regionalna i lokalna – czyli o potrzebie długiej pamięci, pojednania i sukcesji kulturowej.

Ryszard Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne po II wojnie światowej, Małopolska XIII. Regiony, regionalizm, małe ojczyzny, Kraków 2011, s. 17- 31.

Ryszard Szczygieł, Dorobek towarzystw regionalnych Lubelszczyzny w zakresie badania dziejów miast, w: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. Danuty Wańki, Kalisz 2008, s. 155-162.

Małgorzata Kołacz-Chmiel, Badania dziejów wsi lubelskiej w dorobku towarzystw regionalnych, w: Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. Danuty Wańki, Kalisz 2008, s. 163-173.

Janina Biegalska, Towarzystwa regionalne Lubelszczyzny w XX wieku i ich rola w rozwoju badań nad przeszłością regionu, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szczygła w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej, Lublin 2013.

Janina Biegalska, Towarzystwa regionalne w województwie lubelskim do 2000 r., maszynopis.

Janina Biegalska, Zasłużeni regionaliści wyróżnieni nagrodą Z. Klukowskiego,

Pani Doktor Janinie Biegalskiej gorąco dziękujemy za zgodę na upublicznienie jej znakomitej dysertacji doktorskiej i pozostałych przygotowanych przez Nią opracowań!

Mariola Tymochowicz, Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga, https://docplayer.pl/116232140-Kultura-materialna-lubelszczyzny-w-badaniach-wspolczesnych-kontynuatorow-oskara-kolberga.html

Andrzej Wawryniuk, „Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego. Chełm 2001, ss. 798.

Książka dostępna jest na: https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/8953/edition/8832/content

R. Bieniada,Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, „Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”  6, 2013, s. 281-299, dostępny online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3f280db2-db0e-485d-9ab8-0b963d9d5db5

M. Szymańska, Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Jolanty Tambor, Katowice 2011, dostępny online: https://sbc.org.pl/Content/93093/doktorat3237.pdf

A. Sobiecka, Regionalizm i mała ojczyzna. Propozycja Zbigniewa Zielonki,  Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko . – Białystok 2013 (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 3) s. 87-91 dostępny online: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8417/1/A_Sobiecka_Regionalizm_i_mala_ojczyzna.pdf

K. Woniak, Pamięć lokalna. w: https://cbh.pan.pl/pl/pami%C4%99%C4%87-lokalna (bibliografia)