Przejdź do treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Prezentowana niżej bibliografia zawiera wyłącznie źródła archiwalne i opracowania przywoływane przy opisie poszczególnych miejscowości w dziale Baza miejscowości. Podzielono ją na cztery części. W pierwszej wyszczególniono ułożone według porządku alfabetycznego źródła rękopiśmienne, materiały niepublikowane i dokumentację, przechowywaną w archiwach, bibliotekach i urzędach. Kolejne części stanowią informacje bibliograficzne o źródłach opublikowanych, opracowaniach autorskich i wreszcie adresy wykorzystanych stron internetowych. W celu optymalizacji opisu bibliograficznego zastosowano rozbudowany system skrótów, pod którymi kryją się źródła i czasami opracowania. Skróty te wyróżniono w tekście pogrubioną czcionką a następnie objaśniono ich znaczenie.

  1. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE, RĘKOPISY

AAL Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie

Acta visitationum quator decanatuum: Chodeliensis, Casimiriensis, Parczeviensis, Solecensis et aliorum in Archidiaconatu Zavichostensi 1738-1739

Akta dotyczące kościoła w Motyczu

Akta wizytacji generalnej w trzech dekanatach: chodelskim, urzędowskim i kazimierskim. 1781-1782

AOfL – Acta officialis Lublinensis

APLiKL – Akta dotyczące probostwa lubelskiego i kolegiaty lubelskiej

Boniewski K., Diecezyia Lubelska, 1863

Liber visitationum quator decanatuum: Chodeliensis, Casimiriensis, Solecensis, Parczeviensis 1738-1739

O składzie parafii w diecezji lubelskiej

Wizytacja 1603 Visitatio Ecclesiorum et totius cleri in archidiaconatu Lublinensi dioecesis Cracoviensis ex anno 1603

Wizytacja 1675 Liber visitationum in Archidiaconatu Lublinensi, trium decanatuum videlicet: Casimiriensis, Parczoviensis, Chodeliensis Anno 1675 expeditorum

Wizytacja 1747-1749 Status ecclesiarum decanatus Parczoviensis et Chodeliensis.

Wizytacja 1801-1802 Actus visitationis generalis decanatus Chodeliensis.

AAN – Archiwum Akt Nowych

CKO – Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie

ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach

KMPKW – Księgi metrykalne parafii w Kazimierzy Wielkiej

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego

AZ – Archiwum Zamoyskich

KRSW – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

MK – Metryka Koronna

RAKP – Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

ZK – Zbiory Kartograficzne, Plan wsi Motycz w powiecie lubelskim z 1823 r.

AKMKr – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Lublinensis (decanatus: Lucoviensis, Parczoviensis, Casimiriensis, Chodeliensis, civitas Lublinum, decanatus Solecensis) dioecesis Cracoviensis 1721

Wizytacja 1595 Acta visitationis ecclesiarum in Archidiaconatu Lublinensis ubilibet consistentes. Per Reuerendum Dominum Georgium Zamoyski de Zamoście archidiaconum Lublinensem et canonicum Cracoviensem gesta et obseruata sequuntur sub anno Domini MD.XC Quint.

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie

ZZG – Zbiór Zygmunta Glogera

APK – Archiwum Państwowe w Kielcach

ASCPRK w Chęcinach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chęcinach

APKon. – Archiwum parafialne w Konopnicy

Kronika parafii Konopnica od 1893 r.

APL – Archiwum Państwowe w Lublinie

AGwK – Akta Gminy w Konopnicy

AGwZ – Akta Gminy Zemborzyce (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

Akta notariusza Dominika Maślakiewicza w Lublinie

Akta notariusza Feliksa Wasiutyńskiego w Lublinie

Akta notariusza Jana Ksawerego Majewskiego w Lublinie

Akta notariusza Wiktoryna Juścińskiego w Lublinie

Akta Stanisława Dobkiewicza notariusza w Lublinie

Akta Stanu Cywilnego Gminy Baptystów w Niedrzwicy Dużej

AOZ – Akta Ordynacji Zamojskiej

ArL – Archiwum Leszczyńskich

ASCPE-A w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

ASCPPPK – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie

ASCPRK Katedralnej św. Jana w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie

ASCPRK Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie

ASCPRK w Bochotnicy – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochotnicy

ASCPRK w Bychawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie

ASCPRK w Konopnicy – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konopnicy

ASCPRK w Łukowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowie

ASCPRK w Niemojkach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niemojkach

ASCPRK w Zemborzycach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach

ASCPRK w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej

AZWłod. – Archiwum Zamoyskich z Włodawy

CHKGK –Chełmski Konsystorz Greckokatolicki

CHZD – Chełmski Zarząd Duchowny

CKKP w Lublinie – C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie

GRN w Konopnicy – Gminna Rada Narodowa w Konopnicy

HwL – Hipoteka w Lublinie

KGCH-z – Księgi grodzkie chełmskie – zapisy

KGHor. – Księgi grodzkie horodelskie

KGL – Księgi grodzie lubelskie (relacje, manifestacje, oblaty)

KGS – Kancelaria Gubernatora Siedleckiego

KGubL – Kancelaria Gubernatora Lubelskiego

KKW – Księgi sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy

KML – Księgi miasta Lublina

KPCH, KV – Konsystorz Prawosławny w Chełmie, Klirovye Vedomosti

KRM – Księgi Rady Miejskiej

KRZL – Komitet Ratunkowy Ziemi Lubelskiej

KSW – księgi sądowe miasta Wąwolnica

KSGWM – Księgi Sądowe i Gospodarcze Wsi Miejskich

KSWPL – Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Lubelskiego

KWŁ – Księgi wójtowsko-ławnicze

KWPB – Komisja do spraw Włościańskich Powiatu Bialskiego

KZL – Księgi Ziemskie Lubelskie

KZC – Księgi Ziemskie Chełmskie

LKSW – Lubelska Komisja do Spraw Włościańskich

MSGL – Marszałek Szlachty Guberni Lubelskiej

NWPŁ – Naczelnik Wojenny Powiatu Łukowskiego

OUZL – Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie

PGRN w Motyczu – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Motyczu

PGRN w Zemborzycach – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zemborzycach

PPRN w Lublinie – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie

RGL – Rząd Gubernialny Lubelski, Referat Wyznaniowy

SGZŻ – Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii

SPL – Starostwo Powiatowe Lubelskie

UGwK – Urząd Gminy w Konopnicy

UWL WRiRR – Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych

ZTL – Zbiór tabel likwidacyjnych lubelskiej i siedleckiej guberni

APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi

Arch. Bart. – Archiwum Bartoszewiczów

APMot. – Archiwum parafialne w Motyczu

Księga kroniki parafii Motycz

APR – Archiwum Państwowe w Radomiu

USCPRK Michałowice – Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Michałowice

USCPRK Radzanów – Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radzanów

ZDP – Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, Sukcesje; Izba Skarbowa Lubelska; Rząd Gubernialny Lubelski Gr. I, ; Wydział Leśny; Sukcesje Rząd Gubernialny Lubelski

APW – Archiwum Państwowe w Warszawie

ASCPE-A w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie.

ASCPRK Św. Andrzeja w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja w Warszawie

ASCPRK Św. Krzyża w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Warszawie

BCz – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Rękopisy

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Rękopisy

BPANKr – Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności/Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rękopis 757: C. Walewski, Noty historyczne do opisu diecezji lubelskiej

GARF – Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy federatsii [ГосударственныйархивРоссийскойфедерации]

Польские политические организации на территории России (1906–1918) fond 5122, op. 1, d. 40

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius

Lietuvos unitų vyskupystės dvasinė konsistorija

NABM – Narodowe Archiwum Białorusi w Mińsku

Księga ziemska lubelska. Zapisy, sygn. 1. http://lac.lublin.pl/polonica/skany/nhabminsk/1759_2_1a/

Urząd Gminy w Konopnicy

GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków

WUOZC – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, oddział w Chełmie

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski (poszczególne obszary)

WUOZL – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski (poszczególne obszary)

  1. ŹRÓDŁA OPUBLIKOWANE

AKKKS II – Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom 2, XII–XX wiek., opr. F. Kiryk, M. Szczerba, Kraków 2020

AKLSArchiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 1–7, wyd. Z. L Radzimiński, Lwów 1887–1910

APPN – Wnuk R. (red.), 2007, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin

ASZChAkta sejmikowe ziemi chełmskiej 1772-1668, opr. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013

AVAK – Akty izdavayemyye Vilenskoyu komissieyu dlya razbora drevnikh aktov (Акты издаваемые Виленскою комиссiею для разбора древних актов), t. 19 (1892), Wilno

Białkowski L., 1961, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z roku 1409, „Teki Archiwalne”, 7.

Boniecki A. 1899-1915, Herbarz Polski, t. 1-16, Warszawa

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1923, Lublini [1923]

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1926, Lublini [1926]

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1929, Lublini [1929]

Catalogus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis seu Janoviensis pro Anno Domini 1921, Siedlce 1921

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1883, Lublini [1883].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1889, Lublini [1889].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1905, Lublini [1905].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1907, Lublini [1907].

Catalogus omnium ecclesiarum et universi cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1921, Lublini [1921].

Danieluk R. (opr.). 2009. Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878–1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy, Kraków

Derwich M., 2000. Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., Wrocław.

DLB Długosz J., 1864, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 2, [w:] Joannis Dlugossi Senioris Canonici Cracoviensis opera omnia, 8, Kraków.

Długosz, Roczniki Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. Z. Kozłowska-Budkowa, 1975, 9, Warszawa.

DUKOSL „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”

DUWL „Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego”

DUWRN „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie”

„Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”

Gemeindeverzeichnis distrikt Lublin, Lublin [b.d.w.].

Jabłonowski A. 1902. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-historycznym, t. 7, cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I) Warszawa

Jabłonowski A. 1903. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-historycznym, t. 7, cz. 2: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. II) Warszawa

Jakubus-Borkowa E., 2017 Polskie nazwy miejscowości z sufiksem –at–ka, „Onomastica” LXI/2.

Jawor G., Kołacz-Chmiel M., Sochacka A. (wyd.), 2012, Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, Lublin.

Jawor G., Sochacka A. (oprac.), 1998, Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500, Lublin.

KAP Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930, Warszawa 1930; KAP 1926: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27, Bydgoszcz

KDM Piekosiński F. (wyd.), 1887, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, 3, Kraków.

Krasicki A., 1935, Dziennik z kampanji rosyjskiej Krasickiego Augusta, porucznika w Sztabie Komendy Polskich Legjonów, 1914-1916, Lwów.

Księga adresowa obywateli ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz spis kółek rolniczych, syndykatów, stowarzyszeń i kooperatyw z działem handlowo-przemysłowym: (b. kongresówka i Kresy), 1923, Warszawa.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930, Warszawa.

KSK Jawor G., Kołacz-Chmiel M (wyd.), 2009, Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555, Lublin.

Kumor B. (wyd.), 1979, Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

„Kurjer Warszawski”, 1903.

LDW „Lubelski Dziennik Wojewódzki”

LGV „Lyublinskiya Guberskiya Vedomosti” [“Люблинския Губернския Ведомости”] 1877

„Monitor Polski”

LM – Lietuvos Metrika, knyga Nr. 12 (1522-1529) ed. D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 2001.

LR – Leszczyńska-Skrętowa Z. (wyd.), 1968, Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), Wrocław etc.

Lustracja 1565 – Wyczański A. (wyd.), 1959, Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wrocław-Warszawa

Metryka UKr Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.), 2004, Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, 1, Kraków

ML – Prochaska A. (wyd.), 1890, Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku, Lwów

MPV – Ptaśnik J. (wyd.), 1913, Monumenta Poloniae Vaticana, t. I-II, Kraków

MRPS – Wierzbowski T. (wyd.), 1905-1917, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-V, Warszawa.

OZ 1986 Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznych województwa lubelskiego, Wojciechowski S., Sochacka A., Szczygieł R. (oprac.) [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 4, Warszawa.

PKLG Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1914 god, Lyublin 1914 [Памятная книжка Люблинской губернии на 1914 год, Люблин 1914].

Praktyka – Ulanowski B. (wyd.), 1889, Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diecezji krakowskiej w XV wieku, [w:] „Akta Komisji Historycznej”, t. 5, Kraków

Projekt sprawozdania Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za rok 1914, Lublin 1915.

Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskiem”

Regestr 1783 – Górzyński S. (oprac.), 2006, „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Warszawa

Rejestr 1626 Kolasa J., Schuster K. (oprac.), 1957, Rejestr poborowy województwa

lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620, Wrocław.

Riabinin J. (wyd.), 1938, Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, Lublin.

Rudomicz B. 2002, Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672, t. 1-2, oprac. M. Klementowski, W. Froch, Lublin.

Spisok naselennykh mest Lyublinskoy gubernii, s pokazaniyem razstoyaniya ikh ot uyezdnykh gorodov i gubernskogo goroda Lyublina, Lyublin 1877 [Список населенных мест Люблинской губернии, с показанием разстояния их от уездных городов и губернского города Люблина, Люблин 1877].

SGKP – Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880-1904, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa

SHGK – Sikora F. i in. (oprac.), 1980-2022, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. I-V, Kraków

SHGL Kuraś S. (oprac.), 1983, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 3, Warszawa.

SKLG – Spravochnaya knizhka Lyublinskoy gubernii, Lyublin 1905 [Справочная книжка Люблинской губернии, Люблин 1905]

SLDK – Kleczyński J. (wyd.), 1894, Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. 7, Kraków

SM 1933 – Bystrzycki T. (red.), 1933, Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Przemyśl-Warszawa.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, dostęp: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/17126?tab=1

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, 1939 Lublin [1939]

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, 1948, Lublin [1948]

SPPP Ulanowski B. (wyd.), 1884-1886, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Antiquissimi libri iudicales terrae Cracoviensis, Kraków.

Stworzyński M. 1834, Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, rkps Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, sygn. 1815

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Komissyi Rzadowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, Warszawa 1827.

UKD – Bieniak J., Szybkowski S. (oprac.), 2014, Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV w. Spisy, Kórnik

UM – Kurtyka J. i in. (oprac.), 1990, Urzędnicy małopolscy XII-XV w. Spisy, Wrocław etc.

UW – Gąsiorowski A. i in. (oprac.), 1985, Urzędnicy wielkopolscy XII-XV w. Spisy, Wrocław etc.

VL Volumina Legum, 1860 (t. 5), Petersburg.

Wadowski J. A. (wyd.) 1899, Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej. Rękopis z wieku XVII, Warszawa.

„Wiadomości Archidiecezjalne Lubelskie”

„Ziemia Lubelska” 1914

ZDM Sułkowska-Kuraś I., Kuraś S. (wyd.), 1969-1974, Zbiór dokumentów małopolskich, 4-6, Wrocław.

„Ziemia Włodawska” 1923

Zinberg I. (wyd.), 1877, Skorowidz Królestwa Polskiego, czyli alfabetyczny spis miast, wsi, folwarków i wszystkich nomenklatur, t. I-II, Warszawa

ŹD Źródła Dziejowe, 1886 (t. 14); 1886 (t. 15), Warszawa.

  1. OPRACOWANIA

Adamczyk W.

1937 Rozruchy agrarne włościan w Konopnicy w 1615-1616 r., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 6.

Ausz M.

2006 Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII–XIX, Lublin

Banasiewicz E., Gosik-Tytuła B.

1999 Archeologiczna działalność konserwatorska w latach 1996-1998 na terenie dawnego woj. lubelskiego, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 1.

Banasiewicz-Szykuła E.

2002 Sprawozdanie z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski w województwie lubelskim w roku 2001, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 4.

2003 Badania Archeologicznego Zdjęcia Polski wwoj. lubelskim w roku 2002, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 5.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Grochecki K., Mączka G., Koman W., Wetoszka B.

2010 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie lubelskim w 2009 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 12.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Koman W., Mączka G., Zieniuk P.

2015 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2014 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 17.

2016 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2015 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 18.

Bargieł B.

1991 Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, (= Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

Bargieł B., Zakościelna A. /zest./

1995 Katalog Archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych. Zeszyt 3. Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie [powinno być: Curie-Skłodowskiej] w Lublinie, część 1-3, red. D. Jaskanis, Warszawa.

Bąk S. i in (red.)

1966-2016 Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław etc.

Bem M., Mazurek W.

2012 Sobibór. Badania archeologiczne prowadzone na terenie po byłym niemieckim ośrodku zagłady w Sobiborze w latach 2000-2011, Warszawa-Włodawa.

Białasiewicz W., Gzella A.L.

1994 Bronili Lublina wrzesień 1939, Lublin

Bochyński S., Hordyjewski R., Olszewski A., Zawiślak P.

2015 Końcowe opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 2 w Kozubszczyźnie (AZP 78-80/27), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w latach 2013-2014 r., Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Bondyra W.

2019 Dobra ziemskie Felicjana Eleuterego Gałęzowskiego, kasztelana lubelskiego (zm. 1737), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3.

Bronicki A.

1991 Późnoneolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa chełmskiego, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

2016 Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej, [w:] Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, red. P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak, Kraków.

Bronicki A., Gurba J.

2015 Mikroregion włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu, „Rocznik Chełmski”, 19.

Brzozowski J.

1985 Narzędzia kamienne kultur kręgu południowego na Lubelszczyźnie (z badań AZP), [w:] Lubelskie Materiały Archeologiczne, red. J. Gurba, Lublin.

Buczyło A.

2014 Kształtowanie się sieci parafialnej Kościoła unickiego na terenie brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w latach 1596–1795, Toruń (maszynopis rozprawy doktorskiej).

2020 Dokument Zygmunta Starego z 1519 roku dla Bohusza Michała Bohowitynowicza ze zgodą na lokację miasta w Sławatyczach, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 21

Buko A.

2005 Archeologia Polski średniowiecznej, Warszawa

Chachaj J.

2012 Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku, Lublin

2018 Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 110

2019 The development of the parish network in the Archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 112

Chmielewski W.

1975 Paleolit środkowy i górny, [w:] W. Chmielewski, R. Schild, H. Więckowska, Prahistoria ziem polskich. Tom I: paleolit i mezolit, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie, 1902, Warszawa

Czarnecki W.

1997 Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV do połowy XV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 3

1999 Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451 – 1510, „ Rocznik Chełmski”,

5

2000 Rozwój sieci parafialnej kościoła łacińskiego w ziemi chełmskiej do początku XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 48, z. 2

2009 Uhrowieccy herbu Suchekomnaty w ziemi chełmskiej do połowy XVI w., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 6

Czopek B.

1988 Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław

Czopek-Kopciuch B.

2017 Imię Maria w polskiej ojkonimii, „Onomastica” 61/2

Czubek J.

1926 Jeszcze o łazach i łazękach, „Język Polski”, R. 11, z. 1

Czuma I. (red.)

1932 Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Zagadnienia podstawowe, Lublin

Ćwik W., Reder J.

1977 Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin

Dąbrowska T.

1966 Sprawozdanie z badań powierzchniowych nad Bugiem na odcinku Włodawa – Kodeń, „Wiadomości Archeologiczne”, 32/1–2.

Dobrowolska-Piondło (oprac.)

1980 Cmentarz katolicki w Motyczu Leśnym woj. lubelskie, Lublin, ( mpis).

Drabik R.

2014 Żydzi, bandytyzm a podziemie narodowe. O mordzie na Żydach w lasach zakrzowieckich (pod Kraśnikiem), „Glaukopis. Pismo Społeczno-Historyczne”, nr 31.

Drewko M.

1929 Sprawozdania z czynności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych na okręg lubelski, „Wiadomości Archeologiczne”, 10.

Douglas R.M. 2012

Ordnungsgemäße Überführung”: die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, München

Dudek J.

2019 Mieczysław Pruszkiewicz „Kędziorek”, [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, red. J. Kwaśniewska-Wróbel, M. Wołłejko, Warszawa

Ewidencja Parku w Radawcu Dużym, dostęp: https://zabytek.pl/pl/obiekty/park-dworski-865230/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.516447/1.

Falski M. (red.)

1933 Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31, Warszawa–Lwów

Ferenc A.

2021 Nowe źródła archeologiczne do pradziejów mikroregionu włodawskiego, „Rocznik Chełmski”, 25.

Gardawski A., Sułowski Z.

1974 Najdawniejsze dzieje, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, tom I, red. T. Mencel, Warszawa.

Gil A.

1999 Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin–Chełm

2005 Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin

Gloger Z.

1900-1903 Encyklopedia staropolska, t. I-IV, Warszawa

Głosik J.

1976 Katalog Pogotowia Archeologicznego za rok 1972 (III), „Wiadomości Archeologiczne”, 41/2.

Gmiterek H.

1991 Włodawa w dziejach reformacji i kultury polskiej, [w:] Dzieje Włodawy red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

2008 Lublin w stuleciach XVII i XVIII, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Górak, A., Kozłowski J., Latawiec K., 2015, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), Lublin.

Gołub S.

1986 Badania na stanowisku w Wołczynach, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., red. S. Gołub, Chełm.

Gołub I., Koman W., Włodarczyk D., Zieniuk P.

2019 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2018 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 21.

Grochecki K.

2019 Grody Lubelszczyzny w źródłach pisanych. Zestawienie tabelaryczne, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 20), Lublin.

Grochecki K., Solarska K.

2010 Znaleziska numizmatycznych skarbów nowożytnych. Wiek XVI-XVIII – próba interpretacji, red. E. Banasiewicz-Szykuła („Skarby z Przeszłości”, 11), Lublin.

Gryta B.

2022 Wehrmacht na obszarze dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944. Studium z dziejów organizacji i funkcjonowania niemieckich sił zbrojnych na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, praca doktorska, mpis, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin

Gurba J.

1958 Włodawa, woj. lubelskie, „Wiadomości Numizmatyczne”, 2/2.

1976 Grodziska Lubelszczyzny, Lublin.

1991 Okolice Włodawy w prahistorii i średniowieczu, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł ¸ Lublin–Włodawa

Hamryszczak A., Mącik H.

2016 Parafia i kościół z Zemborzycach w XVIII-XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 106.

2019 Kościoły i zabudowania parafialne w Konopnicy w XVII-XX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112

Herbst A.

1983 Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 r., Warszawa

Hucz A.

2002 Realizacja reformy uwłaszczeniowej w dobrach włodawskich, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku red. A. Koprukowniak, Lublin

2005 Dobra włodawskie i ich właściciele w latach 1837–1917, Lublin (mpis pracy doktorskiej).

2007a Zarys dziejów dóbr włodawskich Zamoyskich w latach 1837–1917, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa.

2007b Obraz życia codziennego w dobrach włodawskich Zamoyskich, [w:] A. Bem, A. Duszyk, Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, Radom–Włodawa.

Jaszczołt T.

2017 Kościoły katolickie w powiatach brzeskim, kamienieckim i kobryńskim do roku 1566, w: Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa.

Jażdżewski K.

1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce Zachodniej i Środkowej, (= „Biblioteka Prehistoryczna”, 2), Poznań.

Jączek A., Bochyński S., Olszewski A., Zawiślak P.

2015 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 36 w Motyczu (AZP 77-80/119), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w latach 2013-2014 r., Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Kącki J.

1983 Motycz stan. 1a, gm. Konopnica, woj. lubelskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku, red. J. Gurba, Lublin.

Kołacz-Chmiel M.

2011 Elity chłopskie w Polsce w XV-XVI wieku. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów), „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 3 (7).

Kosyl Cz.

1974 Nazwy miejscowe na terenie dawnego województwa lubelskiego, cz. 2-3, Lublin

1978 Nazwy miejscowe dawnego województwa lubelskiego, Lublin

Kracik J.

1984 Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII w., „Nasza Przeszłość”, 61.

Kseniak M.

1982-1983 Ewidencja zabytkowego ogrodu dworskiego w Motyczu, Lublin, (mpis w WUOZL).

Kubicki P.

1933 Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915: materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie, T. 2, Diecezje: lubelska z podlaską i płocka, Sandomierz

Kucharski H.

1962 Lotnictwo na Lubelszczyźnie, „Skrzydlata Polska”, 29

Kukiel M.

1937 Wojna 1812 roku, Kraków

Kulik M.

2007 Garnizon rosyjski we Włodawie w latach 1876–1914, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk , Radom–Włodawa

Kumor B.

2002 Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, 4, Kraków

Kupisz D.

2005 Akt odnowienia fundacji klasztoru księży augustianów w Orchówku z 1681 roku, „Zeszyty Muzealne. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego we Włodawie”, t. 13

Kupisz D., Obara A., Pękała K.

2017 Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin

Kurkowska E.

2002 Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie¸ [w:] Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, red. E. Olszewski, Lublin–Włodawa

Kutryka J.

1999 Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII w.), Kraków

Kutyłowska I.

1990 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Motyczu koło Lublina, „Sprawozdania Archeologiczne”, 41.

1990a Rozwój Lublina w VI-XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin

1997 „Okopek” w Zalesiu woj. lubelskie – fortalicjum z XVII wieku, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 2.

Kutyłowski A.

1971 Pawlin, pow. Bełżyce, [w:] Informator archeologiczny. Badania 1970 r., red. M. Konopka, Warszawa.

KZSP – Galicka I., Rowińska E. (oprac.)

1961 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 9, Warszawa

Latawiec K.

2007 Parafia prawosławna we Włodawie w latach 1875–1915, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa

Leszczyńska Z.

2015 Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych, Lublin

Libera J.

Nóż bifacjalny z rejonu Lubaczowa (Kotlina Sandomierska) na tle prawdopodobnych znalezisk staropaleolitycznych międzyrzecza Wisły i Bugu oraz dorzecza Sanu /księga dedykowana prof. Krzysztofowi Cyrkowi/ [w druku].

1982 Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie, „Wiadomości Archeologiczne”, 47 (wyd. 1985).

1996 Nowe materiały krzemienne z okolic Włodawy, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1992–1993 roku, red. A. Bronicki, T. Mazurek, W. Mazurek, Chełm.

1998 Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część druga: źródła, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 11), Lublin.

2015 Resources for studies on Palaeolithic settlement in the Lublin Upland area post-last glacial maximum, [w:] Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, red. T. Wiśniewski, Lublin.

Libionka D.

2011 Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 7.

Lis P.

2000 Wczesne średniowiecze – słowiański rodowód. [w:] Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, red, E. Banasiewicz-Szykuła (= „Skarby z przeszłości” 2). Lublin.

Lityńska-Zając M.

1995 Charakterystyka niektórych aspektów upraw na podstawie analizy szczątków roślinnych ze stanowiska 12 w Parchatce gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, „Sprawozdania Archeologiczne” 47.

Ludera M.

2018 Dzieje konwentu paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16(1)

Łoś J.

1925 Gramatyka polska, cz. II, Słowotwórstwo, Lwów-Warszawa-Kraków

Marczewski J.

2002 Duszpasterska działalność kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin

Mazurczak U.

2018 Grecki i łaciński wariant piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności red. Dymmel P., Jop R., Lublin

Mazurek W.

1991 Materiały do badań schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

1992a Badania sondażowe w Szumince, stan. 2, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1991 roku, red. S. Gołub, Chełm.

1992b Drugi sezon badan na osadzie wielokulturowej w Szumince, stan. 7, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1991 roku, red. S. Gołub, Chełm.

1995 Wyniki badań sondażowych na osadzie wielokulturowej w Szumince, stan. 7, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1990 roku, red. A. Bronicki, Chełm.

1997 Krzemienne wkładki sierpowate typu Szuminka, [w:] Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r., red. J. Lech, D. Piotrowska, (= „Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace”, 2), Warszawa.

2017 Umocnienia obronne miast na pograniczu Ziemi Chełmskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Fortyfikacje Lubelszczyzny. Badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 18), Lublin.

Mazurek T., Mazurek W.

1995 Materiały do poznania epoki kamienia Włodawy i okolic, „Zeszyty Muzealne”, [Włodawa], 3.

Mączek G. (red.)

2020 Kurhany na Wyżynie Lubelskiej, Lublin

Mączka G.

2020 Katalog zabytków, [w:] Kurhany na Wyżynie Lubelskiej, red. G. Mączka (= „Skarby z Przeszłości”, 21), Lublin.

Mencel T.

1961 Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809-1866, „Rocznik Lubelski”, 4

1988 Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin

Michalski S.

1939 Włodawa – monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin

Myśliński K.

1962 Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317-1504, Lublin

Nasiadka M.

2010 Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik

Niedźwiadek R.

2018 Lublin i inne grody w okresie plemiennym na północnej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 19), Lublin.

Niesiecki K.

1841 Herbarz Polski, 6, Lipsk.

Nogaj-Chachaj J.

1994 Dwa obiekty zawierające makroszczątki roślinne ze stanowiska 12 w Parchatce [gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie], „Polish Botanical Studies, Guidebook Series” 11.

1998 Badania osady KPL w Parchatce, stanowisko 12, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 3.

2000 Obiekt kultury pucharów lejkowatych z makroszczątkami roślinnymi ze stanowiska 12 w Parchatce, gm. Kazimierz Dolny, [w:] Archeologia w teorii i praktyce, red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa.

Nosek S.

1954/55 Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” F5 (1950).

1957 Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 6 (1951).

Obara-Pawłowska A.

2012 Szwedzi w Motyczu, „Echo Konopnicy” nr 3-4.

2014 Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin.

2022 Inicjatywy gospodarcze ostatnich Piastów na obszarze ziemi lubelskiej. Planowe działania czy realizacja doraźnych potrzeb?, [w:] Łozowski P., Poniat R. (red.), Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezarowi Kulki z okazji 45-lecia pracy naukowej, Białystok

Olejnik M.

2014 Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Lublin

Olszewski E.

1991 W latach wojny i okupacji hitlerowskiej, [w:] Dzieje Włodawyred. E. Olszewski, R. Szczygieł¸ Lublin–Włodawa

Orłowski R.

1963 Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII w., Lublin

Orman-Michta E.

2002 Stadnicki Juliusz (Julian) Napoleon, w: Polski słownik biograficzny, 41, Warszawa-Kraków

Osiński T.

2006 Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4

Ostatni komendanci. Ostatni żołnierze. 1951-1963, 2013, Warszawa.

Pawłowski B.

1991 Włodawa w Polsce odrodzonej 19181939, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł¸ Lublin–Włodawa

Piątkowski S.

2007 Między tradycją a modernizacją. Chłopi dóbr rządowych powiatu włodawskiego w okresie przemian społeczno-gospodarczych I połowy XIX wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa

Piotrowski M.

2009 Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin

Plisiecki P.

2015 Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Lublin

Poleszak S.

2014 Siedmiu z „Łączki”, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” nr 3

Polski A., Kasprzak A.

2007 Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubelskim, Lublin–Fajsławice

Poniewozik L.

2004 Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń

Poznański K. (oprac.)

1993 Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870, Warszawa

Prożogo K.

1994 Krasówka – polowa „tiurma” NKWD, „Pro Patria”, nr 9

PSB Polski słownik biograficzny, t. 1-54, W. Konopczyński i in. (red.), Kraków etc. 1935-2022

Raszewska-Żurek B.

2016 Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Warszawa

Ratajczyk L.

1962 Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim 1863-1864, Warszawa

Rola A.

2013 Historia podlubelskiej wsi Konopnica do połowy XVI wieku, 2013, „Rocznik Lubelski”, 39.

Rolska-Boruch I.

1999 Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin

Rospond S.

1984 Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław

Rozwałka A., Gurba J., Banasiewicz E., Gołub S., Florek M.

1995 Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 50.

Rymut K.

(red.) 1996-2021 Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, 1-16, Kraków

1971 Patronimiczne nazwy miejscowe w Małopolsce, Wrocław-Warszawa

1980 Nazwy miast Polski, Wrocław

Rzemieniuk F.

1980 Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1840–1864, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 28

Samsonowicz H.

1968 Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, t. 59

Semkowicz W.

1919-1920 Ród Awdańców w wiekach średnich, cz. I-II, Poznań

Sęczys E. (oprac.)

2000 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa.

Slobodyan V.

2005 Tserkvi Kholms’koї єparkhії, L’vіv

Słupecki L.P.

2011 Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 2011

Smoljak O.

2010 Мотиви зустрічі весни та вегетації природи у гаївках західного Поділля, „Народознавчі Зошити, 1-2

Sochacka A.

1987 Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin

2014 Regimen, dominium, societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Lublin

Jan z Unieszowiec i Czirniowa (dziś Uniszowice i Czerniejów k. Lublina), rkps.

Strategia rozwoju gminy Wilkołaz na lata 2007-2015, Wilkołaz 2007

Stukus W. J., Jabłońska I. M., Korneluk T.

2018 Miasteczko małe jak… Orchówek, Orchówek 2018

Sucheni-Grabowska A.

2007 Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, Warszawa

Sulgostowska Z.

1985 Badania wykopaliskowe w Okunince, gm. Włodawa, w roku 1974, „Wiadomości Archeologiczne”, 50/2.

1989 Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu, Warszawa

Superczyńska P.

2002 Parafia prawosławna we Włodawie, [w:] Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, red. E. Olszewski, Lublin–Włodawa

Surmacz M., Szczerbińska-Budzyńska B.

2020 Uczniowie Szkoły Zamoyskiego w walkach o niepodległość i granice państwa, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 22

Szaflik J.

1963 Wieś lubelska w połowie XVII wieku, Lublin

Szafran P.

1958 Rozwój sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin.

Szczepanik J.

2008 Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków

Szczerbowska-Kopacz J.

2011 Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce, „Językoznawstwo”, 5

Szczygieł R.

1989 Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin

1991 Włodawa w czasach przedrozbiorowych. Zagadnienia gospodarczo-społeczne, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

1977 Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa

Szczygieł R., Gmiterek H, Dymmel P.

2008 Lublin dzieje miasta. T. 1. Od VI do końca XVIII wieku, Lublin

Szucki B. „Artur”

2013 Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu, Lublin

Szymanek W.

2003 Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474-1975, Lublin 2003

Świątkowski W.

1929 Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa

Taras H.

1995 Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin.

Tarasiuk D.

2018 Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej w latach 1875–1876, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 15(1)

Tarnawski A.

1935 Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572-1605), Lwów

Telepko K.

1986 Badania wykopaliskowe na stanowisku I w Sobiborze, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., red. S. Gołub, Chełm.

1987 Dalsze odkrycia archeologiczne na stanowisku I w Sobiborze, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1986 r., red. S. Gołub, Chełm.

1994 Osada kultury pomorskiej w Susznie, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1987–1988 roku, red. A. Bronicki, S. Gołub, W. Mazurek, Chełm.

Ternes J.

2007 Tereny nadbużańskie w życiu gospodarczym ziemi chełmskiej XVI – XVII wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007

Tokarski M.

2013 Adamki i Luta – 7.03.1863 r. I Kampania Marcina Borelowskiego – „Lelewela”, „Wschód. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny”, t. 1(9)

Urbańczyk S. (red.),

1963-2002 Słownik staropolski, t. I-XI, Wrocław etc.

Wadowski J.

2004 Kościoły lubelskie, Lublin

Warchoł S.

1964 Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin

Wawryniuk A.

2002 Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm

2012 Gmina Włodawa. Powiat włodawski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, Chełm-Włodawa

2012a Powiat włodawski, historia, geografia, gospodarka, polityka. Monografie miejscowości. Włodawa

Wawrzyńczyk A.

1951 Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław

Więckowska H., Chmielewska M.

2007 Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mikroregionie Luta, województwo lubelskie, Warszawa.

Winiarz Z. (red.)

1967 Katalog zabytków sztuki w Polsce, 8, Województwo lubelskie, 10, Warszawa

Winkler Z.

2004 Bitwa pod Kraśnikiem 23-25 sierpnia 1914 r., „Głos Ziemi Urzędowskiej”, b.n.

Wiśniewski S.

1991 W dobie powstań narodowych, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

Włodarczak P.

2016 Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej, [w:] Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, red. P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak, Kraków.

Wnuk A.

2004 Dzieje parafii Popkowice. 600 lat historii, Urzędów

Wnuk-Bednarczyk A.

2018 Michał Chobrzyński, właściciel majątku Popkowice – Ostrów i jego kontrakt handlowy, „Głos Ziemi Urzędowskiej” b.n.

2019 Losy wojenne i doświadczenia życiowe Franciszka Tadeusza Węglińskiego, legionisty z Ostrowa, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, b.n.

2020 Ziemianie okolic Urzędowa w latach II Rzeczypospolitej. Aktywność gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturalna, [w:] Dzieje biurokracji, t. XI: Ziemiaństwo i biurokracja, Kruszyński M., Osiński T. (red.), Lublin.

Wojtulewicz H.

1977 Znaleziska monet nowożytnych z Lubelszczyzny, „Wiadomości Numizmatyczne”, 21/1 (79)

Wolff J.

1895 Kniaziowie litewsko-ruscy do końca XV wieku, Warszawa

Woś M. i in. (red.)

2020 Księga pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944, Oświęcim

Wójcik A.

1991 Dzieje miasta w latach 1867–1918, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

Wójcik S.

1961 Kościół poaugustiański pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika w Orchówku pod Włodawą, „Rocznik Humanistyczny”, 10(3), s. 19–24

Wroniszewski J.

1994 Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń

Vojtovič V.

2011 Міфи та легенди давньої України, Богдан

Zaborski M.

1994 Okręg lubelski Narodowych Sił Zbrojnych 1942-1944, [w:] Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii NSZ, red. P. Szucki, Warszawa

Zając T., Oleksy A., Kopyra-Klimek A

2011 Unikatowe cechy biologiczne i użytkowe lnu zwyczajnego (linum usitatissium l.) deerminujące znaczenie gatunku w przeszłości, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 15.

Zakościelna A.

1996 Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 10), Lublin.

Zápotocký M.

1992 Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums,(= „Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie”, 6), Weinheim.

Zawiślak P.

2014 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w 2013 r. w ramach prac uzupełniających, Lublin (dokumentacja w WUOZL).

2015 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w 2014 r. w ramach prac uzupełniających, Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Zieliński K.

1999 Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin

2007 Z dziejów miasta i włodawskich Żydów na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk , Radom–Włodawa

Zieliński S.

1913 Bitwy i potyczki 1863–1864, Lwów

Zieliński W.

1868 Kościół w Wilkołazie, „Tygodnik Ilustrowany”, seria 2, t. 1, nr 5

Zwolak P.

1999 My z oddziałów „Zapory”, Lublin

Żywicki J.

1998 Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin

  1. Strony internetowe

Apokryf ruski: https://www.apokryfruski.org/kultura/podlasie/korolowka/ [dostęp 12 12 2022]

Archidiecezja lubelska: https://archidiecezjalubelska.pl/ [dostęp: 02.12.2022 r.]

Atlas Kolejowy: https://www.atlaskolejowy.net/pl/lubelskie/?id=baza&poz=3330 [dostęp 30.11.2022 r.]

Baza strat wojennych IPN – https://straty.pl/szukaj-osoby.php [dostęp 02. 01 2023]

Gmina Wilkołaz http://wilkolaz.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-221 [dostęp 12 12 2022]

Jadczak S., 2002, Bełżyce. Monografia miasta i gminy: https://biblioteka.teatrnn.pl/Content/9366/Belzyce_Jadczak.pdf [dostęp: 27.11.2022 r.]

Konopnica. Gminna Ewidencja zabytków: https://konopnica.eu/wp-content/uploads/2020/08/Gminna-ewidencja-zabytk%C3%B3w.pdf. [dostęp: 18.11.2022 r.]

Kronika zdarzeń z dnia 16 czerwca 1940r. we wsi Radawiec Duży: https://www.konopnica.eu/wp-content/uploads/2010/06/kronika.pdf [dostęp: 11.12.2022 r.]

Kulik R., Kulik H., Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych oraz ewangelickich: https://www.rodzinakulik.eu/ogolny_wykaz_ksiezy/ksieza

Lubelskie Korzenie. Baza indeksów https://regestry.lubgens.eu/news.php [dostęp grudzień 2022]

Mapster, Niemieckie mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 – 1919/) http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=GERRUS025WWI&mark=22.6833,51.25&ext=mark

[dostęp: 11.2022 r.]

Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/7479/edition/481/content [dostęp: 19.12.2022 r.]

Parafia w Wilkołazie wilkolaz.kuria.lublin.pl [dostęp 12 2022]

Poznaj polskie zabytki: https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogily-wojenne-z-1915-r.-676247 [dostęp grudzień 2022]

Raport o stanie gminy Włodawa 2020 https://gmina-wlodawa.pl [dostęp XI 2022]

Rezerwaty przyrody w woj. Lubelskim: https://lubelskierowerem.pl/wpis/rezerwaty-przyrody-lubelszczyznie/ [dostęp: 11.2022 r.]

Topograficzna karta Królestwa Polskiego z 1839 r., wyd. 1843 https://bg.uwb.edu.pl/TKKP/ [dostęp: 11.2022 r.]

Wykaz majątków objętych reformą rolną z 1944 r. – https://atlasfontium.pl/wykaz-majatkow-ziemskich-1944/ [dostęp: 11.2022 r.]

West Gallicien (1801–1804) – First Military Survey | Arcanum Maps] https://maps.arcanum.com/en/ [dostęp grudzień 2022]