Przejdź do treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Prezentowana niżej bibliografia zawiera wyłącznie źródła archiwalne i opracowania przywoływane przy opisie poszczególnych miejscowości w dziale Baza miejscowości. Podzielono ją na cztery części. W pierwszej wyszczególniono ułożone według porządku alfabetycznego źródła rękopiśmienne, materiały niepublikowane i dokumentację, przechowywaną w archiwach, bibliotekach i urzędach. Kolejne części stanowią informacje bibliograficzne o źródłach opublikowanych, opracowaniach autorskich i wreszcie adresy wykorzystanych stron internetowych. W celu optymalizacji opisu bibliograficznego zastosowano rozbudowany system skrótów, pod którymi kryją się źródła i czasami opracowania. Skróty te wyróżniono w tekście pogrubioną czcionką a następnie objaśniono ich znaczenie.

  1. ŹRÓDŁA ARCHIWALNE, RĘKOPISY

AAL Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie

Acta visitationum quator decanatuum: Chodeliensis, Casimiriensis, Parczeviensis, Solecensis et aliorum in Archidiaconatu Zavichostensi 1738-1739

Akta dotyczące kościoła w Motyczu

Akta wizytacji generalnej w trzech dekanatach: chodelskim, urzędowskim i kazimierskim. 1781-1782

AOfL – Acta officialis Lublinensis

APLiKL – Akta dotyczące probostwa lubelskiego i kolegiaty lubelskiej

Boniewski K., Diecezyia Lubelska, 1863

KBL – Kuria Biskupia w Lublinie

KGL – Konsystorz Generalny Lubelski

Liber visitationum quator decanatuum: Chodeliensis, Casimiriensis, Solecensis, Parczeviensis 1738-1739

O składzie parafii w diecezji lubelskiej

Wizytacja 1603 Visitatio Ecclesiorum et totius cleri in archidiaconatu Lublinensi dioecesis Cracoviensis ex anno 1603

Wizytacja 1675 Liber visitationum in Archidiaconatu Lublinensi, trium decanatuum videlicet: Casimiriensis, Parczoviensis, Chodeliensis Anno 1675 expeditorum

Wizytacja 1747-1749 Status ecclesiarum decanatus Parczoviensis et Chodeliensis.

Wizytacja 1801-1802 Actus visitationis generalis decanatus Chodeliensis.

AAN – Archiwum Akt Nowych

CKO – Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie

Księgi metrykalne gmin wyznania ewangelicko-augsburskiego z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego

MWRiOP – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach

KMPKW – Księgi metrykalne parafii w Kazimierzy Wielkiej

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego

AWR – Archiwum Warszawskie Radziwiłłów

AZ – Archiwum Zamoyskich

CWWKP – Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego

KRSW – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

MK – Metryka Koronna

RAKP – Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

I Rada Stanu Królestwa Polskiego; Księgi metrykalne wyznania ewangelicko-augsburskiego z terenów zachodnich guberni

Sig. – Księgi pieczętne (Sigillata) Metryki Koronnej

Zarząd Duchowny Wyznania Prawosławnego w Królestwie Polskim

ZK – Zbiory Kartograficzne, Plan wsi Motycz w powiecie lubelskim z 1823 r.

AKMKr – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Acta visitationis ecclesiarum archidiaconatus Lublinensis (decanatus: Lucoviensis, Parczoviensis, Casimiriensis, Chodeliensis, civitas Lublinum, decanatus Solecensis) dioecesis Cracoviensis 1721

Wizytacja 1595 Acta visitationis ecclesiarum in Archidiaconatu Lublinensis ubilibet consistentes. Per Reuerendum Dominum Georgium Zamoyski de Zamoście archidiaconum Lublinensem et canonicum Cracoviensem gesta et obseruata sequuntur sub anno Domini MD.XC Quint.

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie

AMCh – Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów

Teki Schneidera

ZZG – Zbiór Zygmunta Glogera

APDLCArchiwum Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

APK – Archiwum Państwowe w Kielcach

ASCPRK w Chęcinach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chęcinach

APKon. – Archiwum parafialne w Konopnicy

Kronika parafii Konopnica od 1893 r.

APL – Archiwum Państwowe w Lublinie

AGwK – Akta Gminy w Konopnicy

AGwZ – Akta Gminy Zemborzyce (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

Akta notariusza Dominika Maślakiewicza w Lublinie

Akta notariusza Feliksa Wasiutyńskiego w Lublinie

Akta notariusza Jana Ksawerego Majewskiego w Lublinie

Akta notariusza Wiktoryna Juścińskiego w Lublinie

Akta Stanisława Dobkiewicza notariusza w Lublinie

Akta Stanu Cywilnego Gminy Baptystów w Niedrzwicy Dużej

AOZ – Akta Ordynacji Zamojskiej

APRK Krasnobród – Akta parafii rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie

ArL – Archiwum Leszczyńskich

ArchSzlub – Archiwum Szlubowskich

Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Józefowie [Ordynackim]

ASCPE-A w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

Akta Stanu Cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Majdanie Księżpolskim

Akta Stanu Cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Majdanie Sopockim

ASCPPPK – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie

ASCPRK Katedralnej św. Jana w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie

ASCPRK Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie

ASCPRK w Bochotnicy – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochotnicy

ASCPRK w Bychawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie

ASCPRK w Chełmie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie

ASCPRK w Józefowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie

ASCPRK w Krasnobrodzie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie

ASCPRK w Konopnicy – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konopnicy

ASCPRK w Łabuniach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach

ASCPRK w Łaszczowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie

ASCPRK w Łukowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowie

ASCPRK w Niemojkach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niemojkach

ASCPRK w Opolu Lubelskim – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu Lubelskim

ASCPRK w Tomaszowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie

ASCPRK w Zemborzycach – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach

ASCPRK w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej

AZWłod. – Archiwum Zamoyskich z Włodawy

CHKGK –Chełmski Konsystorz Greckokatolicki

CHZD – Chełmski Zarząd Duchowny

CKKP w Biłgoraju – C. i K. Komenda Powiatowa w Biłgoraju

CKKP w Lublinie – C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie

DSZ – Dyrekcje Szkolne, Akta dotyczące szkół

GRN w Konopnicy – Gminna Rada Narodowa w Konopnicy

HwL – Hipoteka w Lublinie

KdsWPJ – Komisarz ds. Włościańskich Powiatu Janowskiego

KGCH-z – Księgi grodzkie chełmskie – zapisy

KGCh-d – Księgi grodzkie chełmskie – Dekrety

KGHor. – Księgi grodzkie horodelskie

KGKrasn. – Księgi grodzkie krasnostawskie (relacje, manifestacje, oblaty)

KGL – Księgi grodzie lubelskie (relacje, manifestacje, oblaty)

KGubCh – Kancelaria Gubernatora Chełmskiego

KGS – Kancelaria Gubernatora Siedleckiego

KGubL – Kancelaria Gubernatora Lubelskiego

KKW – Księgi sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy

KML – Księgi miasta Lublina

KPCH, KV – Konsystorz Prawosławny w Chełmie, Klirovye Vedomosti

KPŁ – Księgi podkomorskie łukowskie

KRM – Księgi Rady Miejskiej

KRZL – Komitet Ratunkowy Ziemi Lubelskiej

KSW – księgi sądowe miasta Wąwolnica

KSGWM – Księgi Sądowe i Gospodarcze Wsi Miejskich

KSWPL – Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Lubelskiego

KWŁ – Księgi wójtowsko-ławnicze

KWPB – Komisja do spraw Włościańskich Powiatu Bialskiego

KZL – Księgi Ziemskie Lubelskie

KZC – Księgi Ziemskie Chełmskie

KZP – Księgi Ziemskie Parczewskie

LKSW – Lubelska Komisja do Spraw Włościańskich

MSGL – Marszałek Szlachty Guberni Lubelskiej

NWPŁ – Naczelnik Wojenny Powiatu Łukowskiego

OUZL – Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie

PGRN w Motyczu – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Motyczu

PGRN w Zemborzycach – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zemborzycach

PPRN w Lublinie – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie

PWRNL – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie

RGL – Rząd Gubernialny Lubelski, Referat Wyznaniowy, Wydział Administracyjny

Rząd Gubernialny Lubelski (1867-1918), Wydział Administracyjny

SGZŻ – Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii

SPL – Starostwo Powiatowe Lubelskie

UGwK – Urząd Gminy w Konopnicy

UGLdsW – Urząd Gubernialny Lubelski ds. Włościańskich

UWL WSP – Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny

UWL WRiRR – Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, Wydzial Społeczno-Polityczny

ZTL – Zbiór tabel likwidacyjnych lubelskiej i siedleckiej guberni

Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Chełmie (APL, OCh)

HwW – Hipoteka we Włodawie 

Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Kraśniku

AGA – Akta gminy Aleksandrów

AGB – Akta gminy Biszcza

Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Biszczy

ISB – Inspektorat Szkolny w Biłgoraju

PPRNiUPB – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Biłgoraju.

SPB – Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Spółdzielnia Mleczarska „Zgoda” w Biszczy

Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział w Radzyniu Podlaskim (APL ORP)

HwBP – Hipoteka w Białej Podlaskiej

APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi

Arch. Bart. – Archiwum Bartoszewiczów

APMot. – Archiwum Parafialne w Motyczu

Księga kroniki parafii Motycz

APKoS – Archiwum Państwowe w Kielcach. Oddział w Sandomierzu

Hipoteka

APR – Archiwum Państwowe w Radomiu

USCPRK Michałowice – Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Michałowice

USCPRK Radzanów – Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radzanów

ZDP – Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, Sukcesje; Izba Skarbowa Lubelska; Rząd Gubernialny Lubelski Gr. I, ; Wydział Leśny; Sukcesje Rząd Gubernialny Lubelski

APRwOpolu – Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu [Podedwórzu]

APRz – Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Lubomirskich

APS – Archiwum Państwowe w Siedlcach

AGM – Akta Gminy Mysłów

AGP – Akta Gminy Prawda

AGT – Akta Gminy Tuchowicz

HwS – Hipoteka w Siedlcach

HwŁ – Hipoteka w Łukowie

APW – Archiwum Państwowe w Warszawie

ASCPE-A w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie.

ASCPRK św. Aleksandra w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie.

ASCPRK Św. Andrzeja w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja w Warszawie

ASCPRK św. Antoniego w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego w Warszawie.

ASCPRK Św. Krzyża w Warszawie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Warszawie

APWOP – Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierżeninie

Archiwum Państwowe w Zamościu

AGK – Akta Gminy Krasnobród

AGP – Akta Gminny Potoczek

AGT – Akta Gminy Tarnawatka

AHOZ – Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej i dóbr wydzielonych z ordynacji

Akta Notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim

APP w Krasnobrodzie – Akta Parafii Prawosławnej w Krasnobrodzie

ASCPP w Grabowcu – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Grabowcu

ASCPP w Krasnobrodzie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Krasnobrodzie

ASCPP w Pańkowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Pańkowie

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku

Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Józefowie

Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Księżpolskim

ASCPP w Suchowoli – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Suchowoli

ASCPP w Tarnawatce – Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnawatce

ASCPRK w Józefowie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie

ASCPRK w Krasnobrodzie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie

ASCPRK w Nabrożu – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu

ASCPRK w Szczebrzeszynie – Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie

Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Krasnobrodzie

HMTL – Hipoteka miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego

ISTL – Inspektorat Szkolny w Tomaszowie Lubelskim

ISZ – Inspektorat Szkolny w Zamościu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnobrodzie

PGRN w Suchowoli – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchowoli

Archiwum Parafii Prawosławnej w Chełmie

Klirovyya Vedomost’ Kholmskogo blagochiniya za 1932 god.

AWMP – Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

BCz – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Rękopisy

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Rękopisy

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

Stan kościołów cerkiew y wszelkich budynków xiężych tak mieskalnych iako y funduszowych w ordynacyi zamoyskiey znaydujących się w roku 1808 opisany

BO – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

BPANKr – Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności/Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rękopis 757: C. Walewski, Noty historyczne do opisu diecezji lubelskiej

CPAHUK – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie

GARF – Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy federatsii [Государственный архив Российской федерации]

Польские политические организации на территории России (1906–1918) fond 5122

HŁ – Hipoteka w Łukowie

IA UW – Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

LNB – Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka we Lwowie

Zb. Czoł. – Zbiór Aleksandra Czołowskiego

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius

Lietuvos unitų vyskupystės dvasinė konsistorija

NABM – Narodowe Archiwum Białorusi w Mińsku

Księga ziemska lubelska. Zapisy, sygn. 1. http://lac.lublin.pl/polonica/skany/nhabminsk/1759_2_1a/

f. 1705 – Księgi ziemskie brzeskie

NBU – Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. I. Wernadskiego w Kijowie

NID Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski (poszczególne obszary)

NMT – Numeryczny Model Terenu

PMA – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

RGWIA – Rosyjskie Państwowe Wojskowo-Historyczne Archiwum w Moskwie

TDIAUL – Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny, m. L’viv

Urząd Gminy w Konopnicy

GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków

WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

  1. ŹRÓDŁA OPUBLIKOWANE

AKKKS II – Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom 2, XII–XX wiek., opr. F. Kiryk, M. Szczerba, Kraków 2020

AKLSArchiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 1–7, wyd. Z. L Radzimiński, Lwów 1887–1910

APPN – Wnuk R. (red.), 2007, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin

Armee-Verordnungsblatt. Deutsche Verlustlisten 1918.07.05, Ausgabe 1991, Berlin 1918.

ASR – Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. III: Małopolska 1571-1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1983

ASZChAkta sejmikowe ziemi chełmskiej 1772-1668, opr. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013

AVAK – Akty izdavayemyye Vilenskoyu komissieyu dlya razbora drevnikh aktov (Акты издаваемые Виленскою комиссiею для разбора древних актов), t. 19 (1892), Wilno

BC – Bataliony chłopskie na Lubelszczyźnie (1940-1944). Źródła, wstęp i oprac. Z. Mańkowski, J. Markiewicz, J. Naumiuk, Lublin 1962

Białkowski L., 1961, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z roku 1409, „Teki Archiwalne”, 7.

Boniecki A. 1899-1915, Herbarz Polski, t. 1-16, Warszawa

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1923, Lublini [1923]

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1926, Lublini [1926]

Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1929, Lublini [1929]

Catalogus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis seu Janoviensis pro Anno Domini 1921, Siedlce 1921

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1883, Lublini [1883].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1889, Lublini [1889].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1905, Lublini [1905].

Catalogus ecclesiaruum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1907, Lublini [1907].

Catalogus omnium ecclesiarum et universi cleri Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1921, Lublini [1921].

Celichowski Z. (wyd.), 1885, Insignia seu clenodia reges et regni Poloniae z kodeksu kórnickiego, Poznań.

Danieluk R. (opr.). 2009. Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878–1904). Columbae simplicitate et serpenti prudentia. Wybór dokumentów z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy, Kraków

Dembowski L. 1898, Moje wspomnienia, Petersburg t. I

Derwich M., 2000. Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., Wrocław.

DLB Długosz J., 1864, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 2, [w:] Joannis Dlugossi Senioris Canonici Cracoviensis opera omnia, 8, Kraków.

Długosz, Roczniki Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. Z. Kozłowska-Budkowa, 1975, 9, Warszawa.

„Dziennik rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa wojskowego” 1915, nr 1.

DUKOSL „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”

DURP – „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”

DUWL „Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego”

DUWRN „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie”

DUWZ – „Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego

„Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”

Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Podlachiensis pro Anno Domini 1925, Siedlce 1925.

Elenchus Ecclesiarum et Cleri Dioecesis Podlachiensis pro Anno Domini 1928, Siedlce 1928

Gemeindeverzeichnis distrikt Lublin, Lublin [b.d.w.].

Gmiterek H. (oprac.)

2014, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632, Lublin

Grzegorzewska S. 1898, 10 dni w Puławach w roku 1828, Kraków

Jabłonowski A. 1902. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-historycznym, t. 7, cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I) Warszawa

Jabłonowski A. 1903. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-historycznym, t. 7, cz. 2: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. II) Warszawa

Jakubus-Borkowa E., 2017 Polskie nazwy miejscowości z sufiksem –at–ka, „Onomastica” LXI/2.

Jawor G., (wyd.) 2015, Ius Valachicum dans la Pologne médiévale. Partie II: la colonisation valaque dans les anciennes Terra Chelmensis et Terra Lublinensis selon les sources conservées dans les Archives d’État à Lublin, „Res Historica”, t. 40.

Jawor G., Kołacz-Chmiel M., Sochacka A. (wyd.), 2012, Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, Lublin.

Jawor G., Sochacka A. (oprac.), 1998, Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500, Lublin.

Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB, wstęp, wybór źródeł i opracowanie R. Sodek, Lublin 2011.

KAP Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930, Warszawa 1930; KAP 1926: Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27, Bydgoszcz.

Kartoteka. Jamielne – Jamielne. Kartoteka powiatu czerskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Kartoteka. Mizary – Mizary. Kartoteka powiatu czerskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Kartoteka. Wola Kisielska – Wola Kisielska. Kartoteka powiatu czerskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Kartoteka. Zgórznica – Zgórznica. Kartoteka powiatu czerskiego w średniowieczu. Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1929, Siedlce 1929.

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1931, Siedlce 1931.

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1936, Siedlce 1936.

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1939, Siedlce 1939.

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1947, Siedlce 1947.

KDKKKodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1883.

KDM – Piekosiński F. (wyd.), 1887, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, 3, Kraków.

KDM VMateriały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, tom V (1451-1506). Edycja elektroniczna, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, Kraków 2014 adres: http://www.kodeks.pau.krakow.pl/index.html

KDWKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881.

KDW II – Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, Poznań 1878.

KHWKronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłum., wstęp i kom. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków-Warszawa 2017.

Kluczycki F. (oprac.)

1881, Dziennik pogromu Tatarów od Krasnobrodu do Kałuszy, w: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1, cz. 2, Kraków

Kossakowski M. S., Diariusz, 21 maja – 31 sierpnia 1915, t. 1, cz. 1, red. M. Mądzik, przed. K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Lublin 2010.

Koźmian K. 1858, Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, t. 2 obejmujący wspomnienia od roku 1809 do 1815, Poznań

Krasicki A., 1935, Dziennik z kampanji rosyjskiej Krasickiego Augusta, porucznika w Sztabie Komendy Polskich Legjonów, 1914-1916, Lwów.

Księga adresowa obywateli ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz spis kółek rolniczych, syndykatów, stowarzyszeń i kooperatyw z działem handlowo-przemysłowym: (b. kongresówka i Kresy), 1923, Warszawa.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930, Warszawa.

KSK Jawor G., Kołacz-Chmiel M (wyd.), 2009, Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521-1555, Lublin.

Kumor B. (wyd.), 1979, Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

„Kurjer Warszawski”, 1903.

LDW „Lubelski Dziennik Wojewódzki”

LGV „Lyublinskiya Guberskiya Vedomosti” [“Люблинския Губернския Ведомости”] 1877.

Lites I Lites ac res gestie inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1890.

LKPLubelska księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 1934.

LM – Lietuvos Metrika, knyga Nr. 12 (1522-1529) ed. D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 2001.

LR – Leszczyńska-Skrętowa Z. (wyd.), 1968, Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), Wrocław etc.

Lustracja 1565 – Wyczański A. (wyd.), 1959, Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wrocław-Warszawa

Lukovskiy uyezd – Svedeniya o naselennykh mestnostyakh Sedletskoy gubernii. Lukovskiy uyezd, Sedlets 1911.

Metryka UKr Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.), 2004, Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, 1, Kraków

ML – Prochaska A. (wyd.), 1890, Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku, Lwów

MNL – Muzeum Narodowe w Lublinie

MPV – Ptaśnik J. (wyd.), 1913, Monumenta Poloniae Vaticana, t. I-II, Kraków.

MRPCMatricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti, t. I, wyd. A. Mysłowski, W. Graniczny, Warszawa 1914.

MRPS – Wierzbowski T. (wyd.), 1905-1917, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-V, Warszawa.

Niesiecki – Niesiecki K. 1839-1845, Herbarz polski powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk, t. 1-10.

NRKiKNajstarsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978 (seria: Monumenta Poloniae historica series nova, t. V).

OfWojc.Wypiski z księgi oficjała lubelskiego z XV w., oprac. S. Wojciechowski, [w:] S. Wojciechowski, O zaginionej księdze oficjała lubelskiego z XV wieku, Dodatek do „Biuletynu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, 1962, t. 10, nr 2.

Opis dokumientow. 1913. Opis dokumientow Wileńskogo Centralnogo Archiwa drewnich aktowych knig, t. X, Wilno.

OZ 1986 Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznych województwa lubelskiego, Wojciechowski S., Sochacka A., Szczygieł R. (oprac.) [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 4, Warszawa.

Pamiętniki o Koniecpolskich. 1842. Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, wyd. S. Przyłęcki, Lwów.

Pamyatnaya 1870 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1870 god, Lyublin 1869.

Pamyatnaya 1876 – Pamyatnaya knizhka Sedletskoy gubernii na 1876 god, Sedlets 1875.

Pamyatnaya 1878 – Pamyatnaya knizhka Sedletskoy gubernii na 1878 god, Sedlets 1877.

Pamyatnaya 1880 – Pamyatnaya knizhka Sedletskoy gubernii na 1880 god, Sedlets 1879.

Pamyatnaya 1879 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1879 god, Lyublin [b.d.w.].

Pamyatnaya 1883 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1883 god, Lyublin [b.d.w.].

Pamyatnaya 1884 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1884 god, Lyublin [b.d.w.].

Pamyatnaya 1908 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1890 god, Lyublin 1890.

Pamyatnaya 1908 – Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1908 god, Lyublin 1908.

Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1914 god, Lyublin 1914 [Памятная книжка Люблинской губернии на 1914 год, Люблин 1914].

Poleski Dziennik Wojewódzki”

Potocki L. 1876, Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości, Poznań.

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966.

Praktyka – Ulanowski B. (wyd.), 1889, Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diecezji krakowskiej w XV wieku, [w:] „Akta Komisji Historycznej”, t. 5, Kraków

Projekt sprawozdania Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za rok 1914, Lublin 1915.

Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskiem”

Raport, 2022 Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945, t. 3, Lista miejsc zbrodni.

Regestr 1783 – Górzyński S. (oprac.), 2006, „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Warszawa

Rejestr 1626 Kolasa J., Schuster K. (oprac.), 1957, Rejestr poborowy województwa

lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620, Wrocław.

Rejestr z. przem. 1628 Budzyński Z., Przyboś K. (oprac.), 1997, Rejestr poborowy ziemi przemyskiej, Rzeszów.

Rejestr z. przem. 1651 Budzyński Z., Przyboś K. (oprac.), 1997, Rejestr poborowy ziemi przemyskiej, Rzeszów.  

Rejestr z. przem. 1658 Budzyński Z., Przyboś K. (oprac.), 2000, Rejestr poborowy ziemi przemyskiej, Rzeszów.

Rejestr z. przem. 1674 Budzyński Z., Przyboś K. (oprac.), 2000, Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej, Rzeszów.

Rewizja 1713 Półćwiartek J. (oprac.), 1975, Rewizja generalna ziemi przemyskiej części zasańskiej, „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.

Riabinin J. (wyd.), 1938, Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, Lublin.

Romanowicz M., 2011, Dziennik z II wojny światowej 1939–1945, Suwałki.

Rudomicz B. 2002, Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672, t. 1-2, oprac. M. Klementowski, W. Froch, Lublin.

Sedletskaya guberniya. 1907, Sedlets [b.d.w.].

Sedletskaya guberniya. 1911, Sedlets 1910.

Sedletskaya guberniya. 1912, Sedlets 1912.

Sedletskaya guberniya. 1913, Sedlets 1913.

Spisok naselennykh mest Lyublinskoy gubernii, s pokazaniyem razstoyaniya ikh ot uyezdnykh gorodov i gubernskogo goroda Lyublina, Lyublin 1877 [Список населенных мест Люблинской губернии, с показанием разстояния их от уездных городов и губернского города Люблина, Люблин 1877].

SGKP – Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.), 1880-1904, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa

SHGK – Sikora F. i in. (oprac.), 1980-2022, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, t. I-V, Kraków

SHGL Kuraś S. (oprac.), 1983, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 3, Warszawa.

SKLG – Spravochnaya knizhka Lyublinskoy gubernii, Lyublin 1905 [Справочная книжка Люблинской губернии, Люблин 1905]

SKPSkorowidz Królestwa Polskiego czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszelkich nomenklatur w Królestwie Polskim, z. III. Wydawca I. Zinberg, Warszawa 1875.

SLDK – Kleczyński J. (wyd.), 1894, Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. 7, Kraków

SM 1933 – Bystrzycki T. (red.), 1933, Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Przemyśl-Warszawa.

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, dostęp: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/17126?tab=1

Sobraniye Uzakoneniy i Rasporyazheniy Pravitel’stva, 1871.

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, 1939 Lublin [1939]

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, 1948, Lublin [1948]

Списоктайнопровозителейпоевропейскойграницеза 1896 г., Санкт Петербург 1898.

SPPP Ulanowski B. (wyd.), 1884-1886, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Antiquissimi libri iudicales terrae Cracoviensis, Kraków.

Statuta Ordynacyi Zamojskiej od r. 1589-1848, Warszawa 1902.

Stworzyński M. 1834, Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, rkps Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, sygn. 1815

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Komissyi Rzadowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, Warszawa 1827.

Tarnowska W. Dzienniki, w tłum. Moniki Chwałek-Oczkowskiej, wersja on line http://waleria-tarnowska.pl/w-drodze-do-izabeli-czartoryskiej-maj-1807-roku/

Taryfa 1767 – Góralski Z. (wyd.), 1956, Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 3.

Terlecka A., Wspomnienia z lat 1919–2021, Lębork 2021.

Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939–1944. Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 – 1944, t. I, red. Z. Klukowski, Zamość 1945.

Tsirkulyar po Varshavskomu Uchebnomu Okrugu, 1896.

UBC – Gmiterek H., Szczygieł R. (oprac.), 1992, Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik.

UCN – Chłapowski K. i in. (oprac.), 1992, Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik.

UKD – Bieniak J., Szybkowski S. (oprac.), 2014, Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV w. Spisy, Kórnik

UM – Kurtyka J. i in. (oprac.), 1990, Urzędnicy małopolscy XII-XV w. Spisy, Wrocław etc.

UR – Przyboś K. (oprac.), 1987, Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, Wrocław-Kraków.

Ustawa 1368Ustawa urządzenia żup Krakowskich soli wydana przez Kazimierza Wielkiego roku 1368, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Z. Helcel, Warszawa 1856.

UW – Gąsiorowski A. i in. (oprac.), 1985, Urzędnicy wielkopolscy XII-XV w. Spisy, Wrocław etc.

VL Volumina Legum, 1860 (t. 5), Petersburg.

Wadowski J. A. (wyd.) 1899, Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej. Rękopis z wieku XVII, Warszawa.

Werdum U.

2012, Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, oprac. D. Milewski, Warszawa

„Wiadomości Archidiecezjalne Lubelskie”

[Widalińska J.] (J.W.) 1830, Puławy, „Nowy Kalendarz polityczny na rok zwyczajny 1830”

Wodzicka T. 1910, Ze zwierzeń dziewczęcych. Pamiętnik Zofii z Matuszkiewiczów Kickiej 1796-1822, Kraków

„Ziemia Lubelska” 1914

ZDM Sułkowska-Kuraś I., Kuraś S. (wyd.), 1969-1974, Zbiór dokumentów małopolskich, 4-6, Wrocław.

„Ziemia Włodawska” 1923

Zinberg I. (wyd.), 1877, Skorowidz Królestwa Polskiego, czyli alfabetyczny spis miast, wsi, folwarków i wszystkich nomenklatur, t. I-II, Warszawa

ŹD Źródła Dziejowe, 1886 (t. 14); 1886 (t. 15), Warszawa.

ŹD Źródła dziejowe, 1902 (t. 18), Warszawa

3. RELACJE USTNE

Relacja ustana Henryka Ostasza z Sigły.

Relacja ustna Ryszarda Bździucha z Aleksandrowa.

Relacja ustna Stanisławy Litkowiec z Margol.

Relacja ustna Stefana Barczyńskiego z Trzepietniaka.

Relacja ustna Zdzisława Margola z Podlasu.

4. OPRACOWANIA

Adamczyk W.

1937 Rozruchy agrarne włościan w Konopnicy w 1615-1616 r., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 6.

Aftanazy R.

1995, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, wyd. 2, t. 6, Wrocław

AHPLAtlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 3: Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, oprac. S. Wojciechowski, Warszawa 1966.

Aleksandrowicz A.

1986, Jacques Delille w ogrodach puławskich, „Annales UMCS”, sec. FF

1998, Izabela Czartoryska: polskość i europejskość, Lublin.

Alexandrowicz S.

1990 Mappa szczegulna województwa podlaskiego Karola de Pertées z 1795 r., „Studia Podlaskie”, t. 1.

Antoniewicz J.

1959 Skarb halsztacki znaleziony w miejscowości Kisielsk, pow. Łuków, „Wiadomości Archeologiczne”, 26/1-2.

Anusik Z.

2021 Sienieńscy herbu Dębno (lubelska gałąź rodu) w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych”, t. 20, nr 1.

Arnold S.

1921, Dymitr z Goraja (Przyczynek do wschodniej polityki Polski w XIV w.), Zamość (seria: Książnica Zamojska, nr 18).

Atlas – Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski; http://atlasgrodzisk.pl/mapa /dostęp 20.11.2022/.

Ausz M.

2006 Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII–XIX, Lublin.

Babik Z.

2001 Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny), Kraków.

Balcer B.

1999 Z badań przemysłu mierzanowickiego na Roztoczu, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, („Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

Balcer B., Machnik J., Sitek J.

2002 Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej (z aneksami Wiesława Komana, Henryka Maruszczaka i Krystyny Bałagi), Kraków.

Bałabuch H., Burmistrzowie Krasnobrodu w latach 1809–1869, w: Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. A. Koprukowniak, Lublin 2000.

Banasiewicz E., Gosik-Tytuła B.

1999 Archeologiczna działalność konserwatorska w latach 1996-1998 na terenie dawnego woj. lubelskiego, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 1.

Banasiewicz-Szykuła E.

2002 Sprawozdanie z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski w województwie lubelskim w roku 2001, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 4.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Koman W., Mączka G., Zieniuk P.

2014 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” 16.

2003 Badania Archeologicznego Zdjęcia Polski wwoj. lubelskim w roku 2002, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 5.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Grochecki K., Mączka G., Koman W., Wetoszka B.

2010 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie lubelskim w 2009 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 12.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Koman W., Mączka G., Zieniuk P.

2015 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2014 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 17.

2016 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2015 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 18.

Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I. ( i inni)

2018 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2017 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 20.

Bancarzewski Franciszek „Włóczęga”¸ 

Wspomnienia komendanta oddziału specjalnego I Batalionu BCH imienia Ziemi Podlaskiej, red. U. Tomczak i T. Bancarzewski, Inowrocław 2017

Baranowski Z. Ł.

2001 Rys historyczny miejscowości powiatu janowskiego, Lublin.

2009 Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie obecnej ziemi janowskiej (VII-XIII w.), „Janowskie Korzenie. Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej”, nr 12.

2010 Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w okolicach Goraja, [w:] tenże (red.) Dzieje Goraja, Goraj-Lublin.

2014 Z dziejów kultu Matki Boskiej Łaskawej w Janowie Lubelskim do 1939 roku, Zamość.

Bargieł B.

1991 Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, ( „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

Bargieł B., Zakościelna A. /zest./

1995 Katalog Archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych. Zeszyt 3. Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie [powinno być: Curie-Skłodowskiej] w Lublinie, część 1-3, red. D. Jaskanis, Warszawa.

Bartnicki M.

2005 Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, Lublin.

Bartyś J.

1958 Materiały do dziejów przemysłu metalowego w dobrach Ordynacji Zamoyskiej w pierwszej połowie XIX w., w: Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. II, red. J. Pazdur, Wrocław.

Bazan T.

2003, Zarys dziejów Gminy Potok Górny 1574-2002, Leżajsk

Bąk S. i in (red.)

1966-2016 Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław etc.

Bechta M., 2000, Rewolucja. Mit. Bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, Warszawa-Biała Podlaska.

Bem M., Mazurek W.

2012 Sobibór. Badania archeologiczne prowadzone na terenie po byłym niemieckim ośrodku zagłady w Sobiborze w latach 2000-2011, Warszawa-Włodawa.

Bělâševskij N. F.

1901 Dûnnyâ stoânki neolitičeskoj epohi na beregah′ rěki Zapadnago Buga v srednem ego tečenìi [w:] Trudy odinnadcatago arheologičeskago sz′ezda v Kieviě 1899, tom I, Moskva.

Bender R.

1969 Reforma czynszowa w Ordynacji Zamoyskiej 1833–1864, Lublin.

Bernatowicz T.

2005, Sentymentalne idee i wiejskie chatki w ogrodach pistoresque czasów stanisławowskich [w:] Obraz i przyroda, red. U. Małgorzata, J. Patyra, M. Żak, Lublin

Białasiewicz W., Gzella A.L.

1994 Bronili Lublina wrzesień 1939, Lublin.

Bienia M.

2019 Gęś, gm. Jabłoń, pow. bialski. Grodzisko, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, red. E. Banasiewicz-Szykuła, („Skarby z Przeszłości”, 20), Lublin.

Bienia M.

2000 Pradzieje Sławatycz i okolic, „Nadbużańskie Sławatycze”, 1.

Bienia M.

2003 Czasy prehistoryczne [w:] Północna Lubelszczyzna, red. E. Banasiewicz-Szykuła, („Skarby z Przeszłości”, 5), Lublin.

Bienia M., Żółkowski S.

1994 Sprawozdanie z badań planigraficznych na stanowisku wydmowym Hanna, st. XIV, gm. Hanna, woj. bialskopodlaskie [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowo-wschodniej w 1993 roku, red. M. Bienia, Biała Podlaska.

Błaszczyk G.

2007 Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. II: Od Krewa do Lublina, cz. 1, Poznań.

Bobryk W.

2005, Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w., Lublin

Bochyński S., Hordyjewski R., Olszewski A., Zawiślak P.

2015 Końcowe opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 2 w Kozubszczyźnie (AZP 78-80/27), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w latach 2013-2014 r., Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Bondyra W.

2015, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin

2010, Uposażenie ziemskie Akademii Zamojskiej, w: Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, Zamość

2019 Dobra ziemskie Felicjana Eleuterego Gałęzowskiego, kasztelana lubelskiego (zm. 1737), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 3.

2020, Rodzinne opresje Julianny Młodeckiej. Przyczynek do dziejów przemocy domowej w czasach staropolskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 68

Bronicki A.

1991 Późnoneolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa chełmskiego, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

2016 Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej, [w:] Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, red. P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak, Kraków.

Bronicki A., Gurba J.

2015 Mikroregion włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu, „Rocznik Chełmski”, 19.

Brückner A. (oprac.)

1939, Encyklopedia staropolska, t. I-II, Warszawa

Brzeziński W.

2002 Majątek i małżeństwo. Z problematyki polityki małżeńskiej wielkopolskich rodzin możnowładczych w późnym średniowieczu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 9, red. S. K. Kuczyński, Warszawa.

Brzozowski J.

1985 Narzędzia kamienne kultur kręgu południowego na Lubelszczyźnie (z badań AZP), [w:] Lubelskie Materiały Archeologiczne, red. J. Gurba, Lublin.

Buczyło A.

2014 Kształtowanie się sieci parafialnej Kościoła unickiego na terenie brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w latach 1596–1795, Toruń (maszynopis rozprawy doktorskiej).

2020 Dokument Zygmunta Starego z 1519 roku dla Bohusza Michała Bohowitynowicza ze zgodą na lokację miasta w Sławatyczach, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 21

Budzyński Z.

1993, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII w., t. 2, Przemyśl

Buko A.

2005 Archeologia Polski średniowiecznej, Warszawa.

Buszewicz J.
1987 Sprawozdanie ze zwiadowczych badań wykopaliskowych na stan. 3 w Hutkach gmina Krasnobród, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1987 roku, [red. brak], Zamość.

Cebulak A.

2004. „…chcę mieć rezydencje jak angielscy lordowie…”. Rzecz o angielskich wzorach pałacu w Jabłoniu, Annales UMCS, sec. L, t. 12, z. 1.

Chachaj J.

2012 Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku, Lublin

2018 Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 110

2019 The development of the parish network in the Archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 112.

Charczuk W. 

Działalność Podokręgu IVA Siedlce (Podlasie) Batalionów Chłopskich w latach 1942–1944, „Studia Podlaskie”, 2017, t. 25

Chłapowski K. 

2017 Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 (Materiały źródłowe), Warszawa .

Chmielewski W.

1975 Paleolit środkowy i górny, [w:] W. Chmielewski, R. Schild, H. Więckowska, Prahistoria ziem polskich. Tom I: paleolit i mezolit, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Chodakiewicz M.J.

2011 Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie – zagłada – komunizm, Warszawa

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie, 1902, Warszawa

Czarnecki W.

1997 Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV do połowy XV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 3

1999 Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451 – 1510, „ Rocznik Chełmski”, 5

2000 Rozwój sieci parafialnej kościoła łacińskiego w ziemi chełmskiej do początku XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 48, z. 2

2009 Uhrowieccy herbu Suchekomnaty w ziemi chełmskiej do połowy XVI w., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 6.

Czemeryński K.

1870, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej wedle źródeł wiarogodnych, dz. 1, Lwów

Czeppe M.

2009–2010 Szaniawska ze Scipionów Anna, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46, Warszawa–Kraków.

Czopek B.

1988 Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław

Czopek-Kopciuch B.

2017 Imię Maria w polskiej ojkonimii, „Onomastica” 61/2

Czubek J.

1926 Jeszcze o łazach i łazękach, „Język Polski”, R. 11, z. 1.

Czuj M.

2008 Rzymskokatolicka parafia Sławatycze w okresie I wojny światowej, „Nadbużańskie Sławatycze”, t. 9.

Czuma I. (red.)

1932 Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Zagadnienia podstawowe, Lublin

Ćwik W.

1992 Dzieje Józefowa, Rzeszów.

Ćwik W., Reder J.

1977 Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin

Depczyński W.,

Parafia Tarnogród, „Nasza Przeszłość”, t. 37, 1972.

Dąbrowska T.

1966 Sprawozdanie z badań powierzchniowych nad Bugiem na odcinku Włodawa – Kodeń, „Wiadomości Archeologiczne”, 32/1–2.

Dąbrowski J.

1972 Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu, Wrocław.

Dobrowolska-Piondło (oprac.)

1980 Cmentarz katolicki w Motyczu Leśnym woj. lubelskie, Lublin, ( mpis).

Dąbrowski D.

2012 Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna, Kraków.

Dąbrowski J.

1918 Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382, Kraków.

Depczyński W.,

1970, Tarnogród 1567-1967. Monografia historyczno-gospodarcza, Tarnogród

Drabik R.

Pacyfikacje Aleksandrowa w powiecie biłgorajskim, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zbrodnie-niemieckie/88426,Pacyfikacje-Aleksandrowa-w-powiecie-bilgorajskim.html

2014 Żydzi, bandytyzm a podziemie narodowe. O mordzie na Żydach w lasach zakrzowieckich (pod Kraśnikiem), „Glaukopis. Pismo Społeczno-Historyczne”, nr 31.

Drewko M.

1929 Sprawozdania z czynności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych na okręg lubelski, „Wiadomości Archeologiczne”, 10.

Doroszuk T. i in.

Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939-1944, Lublin 1977

Doroszuk T. 

Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944, Lublin-Wisznice 2018

Douglas R.M. 2012

Ordnungsgemäße Überführung”: die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, München

Dudek J.

2019 Mieczysław Pruszkiewicz „Kędziorek”, [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej, red. J. Kwaśniewska-Wróbel, M. Wołłejko, Warszawa

Ewidencja Parku w Radawcu Dużym, dostęp: https://zabytek.pl/pl/obiekty/park-dworski-865230/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.516447/1.

Dzieje Mazowsza, 1994,

Dzieje Mazowsza do roku 1526, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa.

Dzyr S.

2011 Poszliśmy za Panem na Jego żniwo. Historia parafii Gęś, Warszawa.

Falski M. (red.)

1933 Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31, Warszawa–Lwów.

Faszcza D.

2011 Działania Grupy „Kowel” we wrześniu 1939 roku w relacji ppłk. dypl. Franciszka Pokornego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 63, nr 3.

Ferenc A.

2021 Nowe źródła archeologiczne do pradziejów mikroregionu włodawskiego, „Rocznik Chełmski”, 25.

Flisiński J.

2003 Starostwo brzeskie w XVI wieku, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 5.

Flisiński J., Mierzwiński H. 

Biała Podlaska w latach 1939-1944¸ t. 3, cz. 2, Biała Podlaska 2012.

Florek M.

1995 Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, Warszawa.

Florek M., Libera J.

2006 Zabytki archeologiczne pochodzące z odkryć przypadkowych z północnej części Kotliny Sandomierskiej, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 27.

Gałecka M., 2012, Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie i wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego (w jego aktualnych granicach). Raport, Lublin.

Gałka-Kańska Z.

1995, Szkice z dziejów Biszczy, Biszcza

Garbacz K.

1982 Zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju (mps mgr UMCS, Lublin).

Gardawski A.

1959 Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, „Materiały Starożytne”, 5.

Gardawski A., Sułowski Z.

1974 Najdawniejsze dzieje, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, tom I, red. T. Mencel, Warszawa.

Gawrysiakowa J.

1987, Kolonizacja niemiecka w Lubelskiem w XIX w. w świetle rejestracji ruchu naturalnego, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XXXV, z. 2

Gazda L., Ruska A.

2005 Górnictwo kamieni młyńskich w Potoku Senderki na Roztoczu, [w:] Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny. Kazimierz Dolny n. Wisłą 7–8.12.2005, red. Z. Krzowski, Lublin.

Gedl M.

2004 Die Beile in Polen IV, „Prahistorische Bronzefunde”, 9/24.

Gieysztor A.

2006 Mitologia Słowian, wyd. 3, Warszawa.

Gil A.

1999 Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin–Chełm

2005 Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin

GL – Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie (1942-1944), wstęp i opracowanie Z. Mańkowski i Jan Naumiuk, Lublin 1960

Gliwa A.

2013 Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII w., Przemyśl

Gloger Z.

1900-1903 Encyklopedia staropolska, t. I-IV, Warszawa

Głosik J.

1976 Katalog Pogotowia Archeologicznego za rok 1972 (III), „Wiadomości Archeologiczne”, 41/2.

Głosik J.

1983 Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973-1976, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, 5.

Głowacki L.

1986 Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin.

Gmiterek H.

1991 Włodawa w dziejach reformacji i kultury polskiej, [w:] Dzieje Włodawy red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

2014 Ewangelicyzm w Sławatyczach w XVII w., „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 15.

2015 Synody ewangelickie w Sławatyczach w XVII wieku, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 16.

2008 Lublin w stuleciach XVII i XVIII, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje miasta. T. I.

Górak, A., Kozłowski J., Latawiec K., 2015, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), Lublin.

Godłowski K.

1985 Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. (Prace Komisji Archeologicznej 23), Wrocław.

Godunov V. I., Korolev A. N.

1908  Istoriya 3-go Ulanskogo Smolenskogo Imperatora Pol’shi Aleksandra III. 1708–1908 gg. Libava.

Goliński S.

1988, Puławy. Park – jego dzieje – oblicze i świat roślin, Puławy

Gołębiowska Z.

1991/1992, Angielskie wzorce i inspiracje w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, „Annales UMCS. Sec. F”.

2000, W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku, Lublin

Gołub S.

1986 Badania na stanowisku w Wołczynach, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., red. S. Gołub, Chełm.

Gołub I., Koman W., Włodarczyk D., Zieniuk P.

2019 Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2018 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 21.

Górak J.

1986, Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość

Górczak Z.

2007 Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku, Poznań.

Górny B.

1939 Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska.

Górska M.

1996 „Gdybym mniej kochała”. Dziennik z lat 1889–1995. Warszawa.

Grochecki K.

2019 Grody Lubelszczyzny w źródłach pisanych. Zestawienie tabelaryczne, [w:] Grody Lubelszczyzny od XI do XIV wieku, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 20), Lublin.

Grochecki K., Solarska K.

2010 Znaleziska numizmatycznych skarbów nowożytnych. Wiek XVI-XVIII – próba interpretacji, red. E. Banasiewicz-Szykuła („Skarby z Przeszłości”, 11), Lublin.

Grocholski H.

1964 Wokół początków Kraśnika, [w:] K. Myśliński, J. Szaflik (red.), Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej, Lublin.

1965 Powstanie archidiakonatu zawichojskiego i jego najstarsze kościoły do połowy XIV w., „Roczniki Humanistyczne”, t. 13, z. 2.

Gryta B.

2022 Wehrmacht na obszarze dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944. Studium z dziejów organizacji i funkcjonowania niemieckich sił zbrojnych na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, praca doktorska, mpis, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin

Gurba J.

1953 Rossosz, pow. Biała Podlaska, „Z Otchłani Wieków”, 22/5.

1955 Importy rzymskie z województwa lubelskiego, „Archeologia”, 7/2 [wyd. 1958; na

okładce rok 1957].

1956 Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego z miejscowości Wola Kisielska, pow. Łuków, „Wiadomości Archeologiczne”, 23/1.

Gurba J.

1958 Włodawa, woj. lubelskie, „Wiadomości Numizmatyczne”, 2/2.

Gurba J.

1968 Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F (1965), 20.

1976 Grodziska Lubelszczyzny, Lublin.

1991 Okolice Włodawy w prahistorii i średniowieczu, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł ¸ Lublin–Włodawa.

Grzesiak K.

2010 Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin.

Hamryszczak A., Mącik H.

2016 Parafia i kościół z Zemborzycach w XVIII-XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 106.

2019 Kościoły i zabudowania parafialne w Konopnicy w XVII-XX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112

Herbst A.

1983 Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 r., Warszawa

Historia w krzyże wpisana. Małe obiekty sakralne i miejsca pamięci w gminie Aleksandrów, red. E. Swacha et al., Aleksandrów 2005.

Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-1945 : zestawienie większych akcji represyjnych, oprac. C. Madajczyk, Warszawa 1965.

Hucz A.

2002 Realizacja reformy uwłaszczeniowej w dobrach włodawskich, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku red. A. Koprukowniak, Lublin

2005 Dobra włodawskie i ich właściciele w latach 1837–1917, Lublin (mpis pracy doktorskiej).

2007a Zarys dziejów dóbr włodawskich Zamoyskich w latach 1837–1917, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa.

2007b Obraz życia codziennego w dobrach włodawskich Zamoyskich, [w:] A. Bem, A. Duszyk, Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, Radom–Włodawa.

Hunicz A.

1974 Gęś – Czeberaki, pow. Parczew, [w:] Informator archeologiczny: badania rok 1973, red. L. Eberle (i inni), Warszawa.

Jakus-Borkowa E.

2017   Polskie nazwy miejscowości z sufiksem -at-ka, „Onomastica” LXI/2, 2017.

Januszczak R.

2001 W gminie Aleksandrów, Krosno.

Jaskowska A.

2003 Godziszów – zarys dziejów, „Janowskie Korzenie” nr 1.

Jastrzębski S.

Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie 1939–1947, Wrocław 2007.

Jaszczołt T.

2017 Kościoły katolickie w powiatach brzeskim, kamienieckim i kobryńskim do roku 1566, w: Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa.

Jawor G.

1988/1989, Imigranci ruscy i wołoscy we wsiach województwa lubelskiego w późnym średniowieczu (XIV-XV w.), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. 43/44.

1994/1996, Oblicze etniczne i rozwój osadnictwa okolic Goraja w późnym średniowieczu, „Region Lubelski” 1994-1996, t. 6(8).

2000 Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin.

2002 Rozwój osadnictwa w okolicach Frampola w późnym średniowieczu, [w:] R. Jasiński (red.), Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, Frampol-Sandomierz.

2004 Wśród lasów, łąk i pól. Osadnictwo okolic Szczebrzeszyna w późnym średniowieczu, [w:] U. Borkowka i in. (red.), Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, Lublin.

2016 Northern Extent of Settlement on the Wallachian Law in Medieval Poland, “Res Historica”, vol. 41.

Jażdżewski K.

1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce Zachodniej i Środkowej, (= „Biblioteka Prehistoryczna”, 2), Poznań.

Jączek A., Bochyński S., Olszewski A., Zawiślak P.

2015 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 36 w Motyczu (AZP 77-80/119), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w latach 2013-2014 r., Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Jukniewicz F.

1937, Zjawiska meteorologiczne i stan urodzajów oraz pomory w Polsce w latach 1697-1750, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, R. 17, z. 1

Jurga T., Karbowski W.

1987 Armia „Modlin” 1939, Warszawa.

Jusiak P.

2008/2010 Najazdy tatarskie na ziemie chełmską i lubelską w XV i pierwszej połowie XVI wieku oraz ich skutki, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 5.

2011 Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin.

2012 Krąg rodzinny i polityczny Mikołaja Sienickiego (1521-1581), [w:] O. Вінниченко [i in.] (red.), Kpiзь Cтoліття. Cтyдії нa пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя, Львів.

Karkucińska W.

2000 Anna z Sanguszków Radziwiłłowa 1676–1746). Działalnośc gospodarcza i mecenat, Warszawa.

Karwowski S.

1915, Leszczyńscy herbu Wieniawa, „Miesięcznik Heraldyczny”, R. 8

Kaszewski K.

1882, Z wycieczki do Puław, „Słowo” 23 XI

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8, z. 2, Powiat Biała Podlaska, Warszawa 2006

Kawałko D.

1994 Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość.

Kaźmiruk B. W., Baj K., 2001, Jubileusz 300-lecia parafii Dołhobrody 1701–2001, Dołhobrody.

Kącki J.

1983 Motycz stan. 1a, gm. Konopnica, woj. lubelskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku, red. J. Gurba, Lublin.

Kempa T.

2003 Zabiegi kniaziów Olelkowiczów słuckich o uzyskanie miejsca w senacie po 1569 roku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 47.

Kiryłowicz S.

Z dziejów prawosławia w II Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre problemy na tle polityki wyznaniowej państwa 1918–1939, Białystok 2012.

Kiryk F.

1972 Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie jagiellońskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 43, Prace Historyczne VI.

Kisielewski T., Nowak J. 

Chleb i krew – moja wieś w czasie okupacji – wspomnienia, Warszawa 1968

Kłapeć J.

2018 II wojna światowa, [w:] Monografia gminy Jabłoń, red. D. Tarasiuk, Jabłoń.

Kołacz-Chmiel M.

2011 Elity chłopskie w Polsce w XV-XVI wieku. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów), „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 3 (7).

Kołbuk W.

1998, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin

Komarnicki L.

1922, Studjum o rozwoju poczucia piękna natury w polskiej literaturze romantycznej, „Przegląd Humanistyczny. Kwartalnik naukowy i pedagogiczny Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych”, IV-IX, z. II i III.

Kononiuk D.

2001, Dzieje wsi Hanna (pow. włodawski) do dnia dzisiejszego, „Zeszyty Muzealne”, t. 11.

Kościński M.

2001, Przydrożne pomniki wiary. Krasnobród i okolice, Lublin

2008, Dominikanie w Krasnobrodzie (1664-1864). Z dziejów kościoła i klasztoru, Lublin

2011, Byli wśród nas. Z dziejów Żydów w Krasnobrodzie, Lublin

Kowalski M.

2019, Rzymskokatolickie parafie ziemi przemyskiej w dobrach Ordynacji Zamojskiej w połowie XVIII w., „Studia Archiwalne” t. 6

Koman W.

1988 Krasnobród-Zagóra, gm. Krasnobród, woj. zamojskie. Stanowisko 4, [w:] Informator archeologiczny: badania rok 1987, red. M. Konopka, Warszawa.

2002 Wstępne wyniki sondażowych badań wykopaliskowych w Kotlince Bliżowa i w dolinie rzeki Wieprz na odcinku pomiędzy miejscowościami Hutki Namule – Guciów na Roztoczu Tomaszowskim, [w:] B. Balcer, J. Machnik, J. Sitek, Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej (Z aneksami Wiesława Komana, Henryka Maruszczaka i Krystyny Bałagi), Kraków.

Koman W., Mączka G., Miechowicz Ł., Niezabitowska-Wiśniewska B., Taras H.

2021 Katalog zabytków [w:] Kurhany na Roztoczu, red. E, Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 22), Lublin.

Koprukowniak A.

1967 Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej 1905–1907, Lublin.

1994 Aktywność parcelacyjna Banku Włościańskiego w pow. bialskim (1899–1908), „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 2.

Korpysz G.

2010 Parafia rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Paszenkach w latach 1930–89, Lublin.

Kosicka-Bek E.

2018 Angielskie ogrody krajobrazowe i ich recepcja w Polsce, Warszawa

Kosyl Cz.

1974 Nazwy miejscowe na terenie dawnego województwa lubelskiego, cz. 2-3, Lublin

1978 Nazwy miejscowe dawnego województwa lubelskiego, Lublin.

Kowalik-Bylicka J.

2018 Lata powojenne (1944–1989), [w:] Monografia gminy Jabłoń, red. D. Tarasiuk, Jabłoń.

Kozaczka M.

2003 Ordynacja Zamojska 1919–1945, Lublin.

Kracik J.

1984 Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII w., „Nasza Przeszłość”, 61.

Kramarz W., Ladenberger T.

1931, Rozmieszczenie ludności rzymsko-katolickiej w diecezji przemyskiej w roku 1785, w: Studja z historji społecznej i gospodarczej, poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, Lwów

Krochmal J.

2016 Unia w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1664-1670, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t.  23.

Królik L.

1983 Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin.

Kseniak M.

1982-1983 Ewidencja zabytkowego ogrodu dworskiego w Motyczu, Lublin, (mpis w WUOZL).

1998, Rezydencja książąt Czartoryskich w Puławach, Lublin Pawłowski A.

2011, Trzy krzyże nad Parchatką – symbol w krajobrazie kulturowym małopolskiego przełomu Wisły, „Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 15

Kubicki P.

1933 Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915: materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie, T. 2, Diecezje: lubelska z podlaską i płocka, Sandomierz

Kucharski H.

1962 Lotnictwo na Lubelszczyźnie, „Skrzydlata Polska”, 29

Kukiel M.

1937 Wojna 1812 roku, Kraków

Kukulski J. 2007,

Generałowie carscy i ich majątki ziemskiej w Królestwie Polskim (1835–1920), Warszawa.

Kulik M.

2007 Garnizon rosyjski we Włodawie w latach 1876–1914, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk , Radom–Włodawa

Kumor B.

2002 Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, 4, Kraków

Kupisz D.

2001 Gorajscy w XV-XVI wieku. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej, „Almanach Historyczny”, t. 3.

2005 Akt odnowienia fundacji klasztoru księży augustianów w Orchówku z 1681 roku, „Zeszyty Muzealne. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego we Włodawie”, t. 13

Kupisz D., Obara A., Pękała K.

2017 Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin

Kurkowska E.

2002 Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie¸ [w:] Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, red. E. Olszewski, Lublin–Włodawa

Kuropatnicki E. A.

1858, Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi, wyd. 2, Lwów

Kurowska B.

2007, Biszcza i okolice w dziejach Zaborszczyzny, Biszcza

Kuśmierczyk L.

2000 Miejscowości „zaginione” i o zmienionej nazwie na terenie parafii Słupie Modliborzyce, „Gazeta Janowska” nr 1 (6).

Kutryka J.

1997 Tęczyńscy studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków.

1999 Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII w.), Kraków

Kutyłowska I.

1990 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Motyczu koło Lublina, „Sprawozdania Archeologiczne”, 41.

1990a Rozwój Lublina w VI-XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin

1997 „Okopek” w Zalesiu woj. lubelskie – fortalicjum z XVII wieku, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 2.

Kutyłowski A.

1971 Pawlin, pow. Bełżyce, [w:] Informator archeologiczny. Badania 1970 r., red. M. Konopka, Warszawa.

KZSP – Galicka I., Rowińska E. (oprac.)

1961 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 9, Warszawa.

Lalik T.

1992 Zawichost we wcześniejszym średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 40, z. 2.

Lancelot Brown w: https://www.britannica.com/biography/Lancelot-Brown

Latawiec K.

2007 Parafia prawosławna we Włodawie w latach 1875–1915, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa.

2012, Struktura narodowościowo-wyznaniowa ludności powiatu włodawskiego w końcu 1913 r., [w:] Włodawa. Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu, red. M. Bem, A. Duszyk i K. Latawiec, Włodawa

2015 Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa parafialnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograficzne, „Studia Białorutenistyczne” 2015, nr 7.

2015, Historia szkół w gminie Podedwórze, Podedwórze-Lublin [https://www.researchgate.net/publication/378075481_Historia_szkol_w_gminie_Podedworze].

2016 Radzyński Dekanat Prawosławny, [w:] Ziemia radzyńska. 1864–1918, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski.

Latawiec K., Górak A., Krajka J., Naczelnicy niższych organów administracji celnej w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2023.

Lawera H., Bata A.

1999 Gmina Potok Wielki – historia i współczesność, Krosno.

Leszczyńska Z.

2015 Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych, Lublin.

Leszczyński M.

Martyrologium duchowieństwa rzymskokatolickiego w czasie powstania zamojskiego (1942–1944), „Zamojski Informator Diecezjalny”, t. XXXII, 2023, nr 1.

Leśniewska J. E.

1998 Testamenty Józefa Stanisława Firleja na Dąbrowicy i jego żony Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej, [w:] I Janowieckie Spotkania Historyczne. „Firlejowie”, red. A. Szymanek, Janowiec.

Libera J.

1980 Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie (maszynopis pracy magisterskiej przechowywany w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie), Lublin.

1982 Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie, „Wiadomości Archeologiczne”, 47 (wyd. 1985).

1996 Nowe materiały krzemienne z okolic Włodawy, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1992–1993 roku, red. A. Bronicki, T. Mazurek, W. Mazurek, Chełm.

1998 Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część druga: źródła, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 11), Lublin.

2001 Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin.

2014 Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne Parczewa w świetle źródeł archeologicznych (na tle regionu), [w:] Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku, red. M. Szumiło, Parczew.

2015 Resources for studies on Palaeolithic settlement in the Lublin Upland area post-last glacial maximum, [w:] Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, red. T. Wiśniewski, Lublin.

2023 Nóż bifacjalny z rejonu Lubaczowa (Kotlina Sandomierska) na tle prawdopodobnych znalezisk staropaleolitycznych międzyrzecza Wisły i Bugu oraz dorzecza Sanu, [w:] Między archeologią a naukami o środowisku. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora Krzysztofa Cyrka / Between archaeological and environmental sciences. The Jubilee Celebration of the 50th anniversary of scientific work of Professor Krzysztof Cyrek, red. / eds. M. Sudoł-Procyk, Ł. Czyżewski, M. Krajcarz, Toruń

Libionka D.

2011 Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 7.

Lis P.

2000 Wczesne średniowiecze – słowiański rodowód. [w:] Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, red, E. Banasiewicz-Szykuła (= „Skarby z przeszłości” 2). Lublin.

Litak S. 1964,

Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku. Studium geograficzno-historyczne, „Roczniki Humanistyczne”, t. 12, z. 2, s. 5-136.

Lityńska-Zając M.

1995 Charakterystyka niektórych aspektów upraw na podstawie analizy szczątków roślinnych ze stanowiska 12 w Parchatce gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, „Sprawozdania Archeologiczne” 47.

Ludera M.

2018 Dzieje konwentu paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16(1).

Luciński J.

1967 Majątki ziemskie panującego w Małopolsce do 1385 roku, Poznań.

Ładogórski T.

1958 Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław.

Łesiów M.

1966 Co oznaczają nazwy naszych rzek?, „Kalendarz Lubelski na rok 1966”, [t. 9].

Łoś J.

1925 Gramatyka polska, cz. II, Słowotwórstwo, Lwów-Warszawa-Kraków.

Łukaszewicz J.

1853, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnej Małej Polsce, Poznań

Macech J.

2010 Historia wsi Kolano, Kolano (maszynopis).

Machnik J.

1959 Archeologiczne badania powierzchniowe w południowej Lubelszczyźnie w 1957 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 7.

Machnik J.

1960 Kurhan kultury trzcinieckiej z Dominikanówki, pow. Zamość, „Materiały Archeologiczne”, 2.

Machnik J., Potocki J.

1959 Badania archeologiczne w widłach Sanu i Tanwi w r. 1956, „Sprawozdania Archeologiczne”, 5.

M. Machulak M.

2006 Huta Józefów. Stąd nasz ród.

Majewski J.

1753, Pustynia w ray zamieniona, w której się w szczególności o cudownym papierowem krasnobrodzkim N. M. obrazku traktuje, Lublin

Makarski W.

1999 Nazwy miejscowe dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.

Małek R.

Rusińskie stowarzyszenie dobroczynne „Ridna Chata” w Chełmie (1919–1930), Lublin 2011, maszynopis pracy magisterskiej.

Mańkowski Z

1978 Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin

Marczewski J.

2002 Duszpasterska działalność kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin.

Markiewicz J., Szczygieł R., Śladkowski W.

1985 Dzieje Biłgoraja, Lublin.

Maroszek J.

2013 Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok.

Marzec A.

2004 Kariery polityczne na Rusi Czerwonej za panowania Kazimierza Wielkiego (1340-1370), „Соціум. Альманах соціалної історії”, Вип. 4.

2006 Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Kraków.

2017 Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370-1382, Kraków.

Mazurczak U.

2018 Grecki i łaciński wariant piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności red. Dymmel P., Jop R., Lublin

Mazurek W.

1991 Materiały do badań schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

1992a Badania sondażowe w Szumince, stan. 2, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1991 roku, red. S. Gołub, Chełm.

1992b Drugi sezon badan na osadzie wielokulturowej w Szumince, stan. 7, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1991 roku, red. S. Gołub, Chełm.

1995 Wyniki badań sondażowych na osadzie wielokulturowej w Szumince, stan. 7, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1990 roku, red. A. Bronicki, Chełm.

1997 Krzemienne wkładki sierpowate typu Szuminka, [w:] Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r., red. J. Lech, D. Piotrowska, (= „Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace”, 2), Warszawa.

2017 Umocnienia obronne miast na pograniczu Ziemi Chełmskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Fortyfikacje Lubelszczyzny. Badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 18), Lublin.

Mazurek T., Mazurek W.

1995 Materiały do poznania epoki kamienia Włodawy i okolic, „Zeszyty Muzealne”, [Włodawa], 3.

Mączek G. (red.)

2020 Kurhany na Wyżynie Lubelskiej, Lublin

Mączka G.

2020 Katalog zabytków, [w:] Kurhany na Wyżynie Lubelskiej, red. G. Mączka (= „Skarby z Przeszłości”, 21), Lublin.

Mencel T.

1961 Organizacja i działalność administracji miejskiej w Lublinie w latach 1809-1866, „Rocznik Lubelski”, 4

1988 Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin

Michalski S.

1939 Włodawa – monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin.

Michaluk D.

2002 Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI–XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne, Toruń.

Mikołajczyk A., Męclewska M.

1991 Skarby monet z lat 1650-1944 na obszarze Polski. Inwentarz II, Kraków.

Mosingiewicz K.

1988 Gryfowie Nasiechowscy. Ze studiów nad rodem Gryfów w XIV-XV wieku, „Studia Historyczne” 1988, t. 31, z. 2.

Motylewicz J.

1993, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w., Przemyśl

Myśliński K.

1962 Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317-1504, Lublin.

1964 Początki Kraśnika i Urzędowa na tle rozwoju południowej Lubelszczyzny, [w:] tenże, J. Szaflik (red.), Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej, Lublin.

1974 W państwie piastowskim, [w:] T. Mencel (red.), Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, Warszawa.

1981 Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340-1400, Lublin.

1986 Dymitr z Goraja i początki Kraśnika, [w:] T. Mencel (red.), Problemy historii i archiwistyki, Lublin.

Nasiadka M.

2010 Powiat kraśnicki, leksykon krajoznawczy, Kraśnik.

Nasiłowski K.

2021. Jabłoń i Maryja z historią w tle, Jabłoń.

Niedźwiadek R.

2018 Lublin i inne grody w okresie plemiennym na północnej krawędzi Wyżyny Lubelskiej, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, (= „Skarby z Przeszłości”, 19), Lublin.

Niedźwiedź J.

2003, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość

Niesiecki K.

1841 Herbarz Polski, 6, Lipsk.

Nogaj-Chachaj J.

1994 Dwa obiekty zawierające makroszczątki roślinne ze stanowiska 12 w Parchatce [gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie], „Polish Botanical Studies, Guidebook Series” 11.

1998 Badania osady KPL w Parchatce, stanowisko 12, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 3.

2000 Obiekt kultury pucharów lejkowatych z makroszczątkami roślinnymi ze stanowiska 12 w Parchatce, gm. Kazimierz Dolny, [w:] Archeologia w teorii i praktyce, red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa.

Nosek S.

1954/55 Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” F5 (1950).

1957 Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 6 (1951).

Nowacki J. 1964,

Dzieje archidiecezji pozbnańskiej, t. II, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. II, Poznań.

Obara-Pawłowska A.

2012 Szwedzi w Motyczu, „Echo Konopnicy” nr 3-4.

2014 Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin.

2022 Inicjatywy gospodarcze ostatnich Piastów na obszarze ziemi lubelskiej. Planowe działania czy realizacja doraźnych potrzeb?, [w:] Łozowski P., Poniat R. (red.), Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezarowi Kulki z okazji 45-lecia pracy naukowej, Białystok.

Oberda L.

2013 Aleksandrów w latach 1791–1939, Aleksandrów.

2014 Aleksandrów w latach 1939–1945, Aleksandrów.

Ogrody angielskie: http://www.gardenvisit.com/history_theory (dostęp: 25 VI 2023)

Olejnik M.

2014 Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Lublin

Olszewski A.

2008 Pradziejowe materiały ze stanowiska XIV w Hannie z badań w 1993 roku, Lublin (maszynopis pracy magisterskiej przechowywany w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie).

Olszewski E.

1991 W latach wojny i okupacji hitlerowskiej, [w:] Dzieje Włodawyred. E. Olszewski, R. Szczygieł¸ Lublin–Włodawa.

Onyszczuk J.

2016 Kodeń. Od siedziby magnackiej do osady gminnej (dzieje ośrodka od drugiej połowy XVIII wieku do odzyskania niepodległości), Warszawa-Kodeń.

Orłowski R.

1963 Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII w., Lublin

Orman-Michta E.

2002 Stadnicki Juliusz (Julian) Napoleon, w: Polski słownik biograficzny, 41, Warszawa-Kraków

Osiński T.

2006 Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4

2013 Ostatni komendanci. Ostatni żołnierze. 1951-1963, Warszawa.

2020 Obwód (powiat) zamojski 1815-1866. Aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego, Dęblin.

Palikot J.

2018 Aleksandrowski nieśmiertelnik : imienny wykaz mieszkańców Aleksandrowa, ofiar wojny i okupacji z lat 1939–1946, Aleksandrów.

Panasiuk A.

2022 Społeczno-gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1656–1765) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego), „Klio”, t. 61 nr 1.

Parchatka (ułamek z ogrodnictwa polskiego)

1838, „Przyjaciel Ludu” 26 V

Pawłowski B.

1991 Włodawa w Polsce odrodzonej 19181939, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł¸ Lublin–Włodawa.

Pelica J.

2013 Z dziejów parafii prawosławnej w Sławatyczach, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, nr 3.

Piątkowski S.

2007 Między tradycją a modernizacją. Chłopi dóbr rządowych powiatu włodawskiego w okresie przemian społeczno-gospodarczych I połowy XIX wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk, Radom–Włodawa

Pietkiewicz K.

2019, Zagadkowa transakcja sprzedaży dóbr Sławatycze przez ks. Aleksandra Prońskiego Wacławowi Bohowitynowi Szumbarskiemu i następnie ich odkupienie za tę samą sumę, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 20.

Pękalski M.

1958 Aleksandrów, pow. Biłgoraj, „Z Otchłani Wieków”, XXIV/5

Piber-Zbieranowska M. 2012,

Księstwo Mazowieckie u progu inkorporacji. Charakterystyka obszaru około 1526 r. (Część południowa), „Studia Geohistorica: Rocznik Historyczno-Geograficzny”, nr 9.

Piekarz Artur

2011 Działalność grupy specjalnej „3 IV” – żandarmerii zgrupowania partyzanckiego majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (maj 1946-styczeń 1947), [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek 

Pieńkos A.

2018, Muzeum ogrodowe: ogrody angielskie XVIII w. jako wizja kultury i wykład historii – różnych historii, 18 XI 2018, w ramach serii wykładów Zjednoczona Europa angielskich ogrodów, Łazienki Królewskie

Piotrowski M.

2009 Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin

Plisiecki P.

2015 Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Lublin

Poleszak S.

2014 Siedmiu z „Łączki”, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” nr 3

Polski A., Kasprzak A.

2007 Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie lubelskim, Lublin–Fajsławice

Połucha I., Marks E., Młynarczyk K.

2000, Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 6

Poniewozik L.

2004 Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń.

Powiat radzyński 1909, opr. A. Górak, K. Latawiec, [w:] Ziemia radzyńska 1864–1918, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski.

Powierza A.

1996 Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku. Testament moralny autora, Białystok.

Poznański K. (oprac.)

1993 Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870, Warszawa

Półćwiartek J.

2015-2020, Leżajsk z regionem w podziałach administracyjnych państwa. Przegląd historyczny (XV-XX w.), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 25

Prusicka E.

2017 Fortyfikacje obiektów rezydencjonalnych typu dwory na terenie Lubelszczyzny od średniowiecza do końca XVII wieku, [w:] Fortyfikacje Lubelszczyzny. Badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz-Szykuła, („Skarby z Przeszłości”, 18), Lublin.

Prożogo K.

1994 Krasówka – polowa „tiurma” NKWD, „Pro Patria”, nr 9

Przyboś K.

1994, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych, „Rocznik Przemyski”, t. 29/30

PSB Polski słownik biograficzny, t. 1-54, W. Konopczyński i in. (red.), Kraków etc. 1935-2022

Puławy

1821, „Wanda tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony”, R. 4, t. III

Raszewska-Żurek B.

2016 Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Warszawa

Ratajczyk L.

1962 Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim 1863-1864, Warszawa

Rejchert G., Cyngot D. /zest./

1988 Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych, Zeszyt 1, Kolekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. D. Jaskanis, Warszawa.

Rola A.

2013 Historia podlubelskiej wsi Konopnica do połowy XVI wieku, 2013, „Rocznik Lubelski”, 39.

Rolska-Boruch I.

1999 Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin

Romanek J.

2011 Kadry kraśnickiej milicji w latach 1944-1946, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek

Rospond S.

1984 Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.

Rostkowski Z. 2009,

Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832–1914), „Rocznik Teologii Katolickiej”, t. VIII.

Rostworowski J.

1900 Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków.

Rozwałka A., Gurba J., Banasiewicz E., Gołub S., Florek M.

1995 Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 50.

Róg D.

2021 Zagadnienia identyfikacji osadnictwa budziarskiego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. na przykładzie Puszczy Solskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 69.

Ruska A.

2006 Ocena możliwości wykorzystania geoturystycznego historycznej eksploatacji kamieni młyńskich w Potoku Senderki, Lublin.

Rychel-Mantur D.

2022, Zofia z Matuszewiczów Kicka – ukochana wychowanka Izabeli Czartoryskie, „Echa Przeszłości” 1, DOI 10.31648/ep.7938

Rymut K.

2001, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I-II, Kraków

(red.) 1996-2021 Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, 1-16, Kraków

1971 Patronimiczne nazwy miejscowe w Małopolsce, Wrocław-Warszawa

1980 Nazwy miast Polski, Wrocław

Rzemieniuk F.

1980 Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1840–1864, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 28

Samsonowicz H.

1968 Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, t. 59

Semkowicz W.

1919-1920 Ród Awdańców w wiekach średnich, cz. I-II, Poznań

Sęczyk P.

2022 Duchowieństwo parafialne Kościoła unickiego w Królestwie Polskim w latach 1815–1875, Lublin, maszynopis pracy doktorskiej.

Sęczys E. (oprac.)

2000 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa.

Siemion L.

1983 Rajdy partyzanckie w Lubelskiem 1943-1944, Lublin

Sikora F.

2017 Małopolskie późne średniowiecze. Ludzie i instytucje – wybór pism, red. W. Bukowski, A. Gąsiorowski, G. Rutkowska, Warszawa-Kraków.

Sikorski M.

2007, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Zabrze

Skakuj, D., Akcja „Werwolf” w powiecie biłgorajskim. Kalendarium działań, [w:] Ludność cywilna w powiecie biłgorajskim w latach II wojny światowej, red. D. Skakuj, Biłgoraj 2022.

Slobodyan V.

2005 Tserkvi Kholms’koї єparkhії, L’vіv

Słabczyński R.

2018, Mikrotoponimy południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego motywowane nazwami roślin i zwierząt, „Słowo. Studia językoznawcze”, t. 9

Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, red. K. Kleszczowa, Katowice 1996.

Słupecki L. P.

2011 Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 2011

Smoljak O.

2010 Мотиви зустрічі весни та вегетації природи у гаївках західного Поділля, „Народознавчі Зошити, 1-2.

Smutok I.

2021 Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV-XVIII w.). Analiza historyczno-genealogiczna, Przemyśl.

Sobisiak W., 1960,

Rozwój latyfundium biskupstwa poznańskiego od XVII do XVIII wieku, Poznań.

Sochacka A.

1987 Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin

2014 Regimen, dominium, societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Lublin.

2018 Potok i okolice w średniowieczu, [w:] Potok Wielki i okolice – monografia historyczna, red. G. Jawor, Lublin.

Sochaniewicz K.

1922, Dzieje Zamościa w dobie przed lokacja na prawie niemieckim (1480-1580), „Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 1, z. 4

Jan z Unieszowiec i Czirniowa (dziś Uniszowice i Czerniejów k. Lublina), rkps.

Sperka J.

2006 Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice.

Stankowa M.

1975 Dawny powiat szczebrzeski XIV-XVIII w., Warszawa.

Stawinoga A., 

Zabytki nieruchome objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków „A” w 2014 roku, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 2015

Strategia rozwoju gminy Wilkołaz na lata 2007-2015, Wilkołaz 2007

Strzeżek T. 2010,

Stoczek – Nowa Wieś 1831, Warszawa.

Stukus W. J., Jabłońska I. M., Korneluk T.

2018 Miasteczko małe jak… Orchówek, Orchówek 2018

Sucheni-Grabowska A.

2007 Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, Warszawa

Sulgostowska Z.

1985 Badania wykopaliskowe w Okunince, gm. Włodawa, w roku 1974, „Wiadomości Archeologiczne”, 50/2.

1989 Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu, Warszawa

Superczyńska P.

2002 Parafia prawosławna we Włodawie, [w:] Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, red. E. Olszewski, Lublin–Włodawa

Surmacz M., Szczerbińska-Budzyńska B.

2020 Uczniowie Szkoły Zamoyskiego w walkach o niepodległość i granice państwa, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 22.

Sygowski P.

2011 Unicka cerkiew parafialna pw. św. Onufrego Pustelnika we wsi Jabłeczna nad Bugiem, „Nadbużańskie Sławatycze”, t. 12.

Szabaciuk A.

2016 Konwersja byłych Unitów na Katolicyzm, [w:] Ziemia radzyńska 1864–1918, t. 4, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski.

Szady B.

2007, Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714-1718), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 87

Szaflik J.

1963 Wieś lubelska w połowie XVII wieku, Lublin

Szafran P.

1958 Rozwój sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin.

Szambelan Z.

1989 Najazdy ruskie na ziemię sandomierską w XIII wieku, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, vol. 36.

Szczepanik J.

2008 Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków

Szczerbowska-Kopacz J.

2011 Klasyfikacja, znaczenie oraz pochodzenie nazw geograficznych w Polsce, „Językoznawstwo”, 5

Szczygieł R.

1977 Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa

1989 Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin

1991 Włodawa w czasach przedrozbiorowych. Zagadnienia gospodarczo-społeczne, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa

Szczygieł R., Gmiterek H, Dymmel P.

2008 Lublin dzieje miasta. T. 1. Od VI do końca XVIII wieku, Lublin

2016, Ordynacja Zamojska wobec prób lokacji ośrodków miejskich przy jej granicach w I połowie XVII w., „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXV, nr 3

Szewczuk S.

1999, Zarys historii wsi Rachodoszcze 1696-1998, Słupsk

Szucki B. „Artur”

2013 Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu, Lublin

Szumiło M., Dzieje samorządu terytorialnego, (w:) A. Dudek-Szumigaj, K. Latawiec, G. Matejczuk, M. Szumiło, D. Tarasiuk, Śladami przeszłości po gminie Podedwórze. Monografia historyczna, Podedwórze-Lublin.

Szydłowski T.

1919, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kraków

Szymanek W.

2003 Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474-1975, Lublin 2003.

Szyszka J.

2016 Formowanie się i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków.

Śladkowski W.

1969, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin

Śliwiński B.

2003 Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309, Gdańsk.

Świątkowski W.

1929 Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa

Świeykowski M.

1743, Dni roczne świętych, błogosławionych, wielebnych i pobożnych sług Boskich, zakonu kaznodziejskiego św. Ojca Dominika […], także z opisaniem kościołów i klasztorów prowincyi polskiej zebrane, Kraków

Tabaka Z., [rec.]

1960 Julian Bartyś: “Materiały do dziejów przemysłu metalowego w Dobrach Ordynacji Zamojskiej w I połowie XIX wieku” – Studia z dziejów górnictwa u hutnictwa, tom II, s. 184–276. Wrocław 1958. Zakład imienia Osolińskich. Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk, „Rocznik Lubelski”, t. III.

1962, Huty szklane w Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX w., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, R. 14

Taras H.

1995 Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin.

Tarasiuk D.

2010 Dzieje parafii w Opolu wpisane w dziedzictwo regionu, Podedwórze–Lublin.

2013, Kultura materialna, (w:) A. Dudek-Szumigaj, K. Latawiec, G. Matejczuk, M. Szumiło, D. Tarasiuk, Śladami przeszłości po gminie Podedwórze. Monografia historyczna, Podedwórze-Lublin

2018 Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej w latach 1875–1876, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 15(1).

2018a. Pod zaborami (1795–1918), [w:] Monografia gminy Jabłoń, red. D. Tarasiuk, Jabłoń.

Tarnawski A.

1935 Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor. (1572-1605), Lwów.

Telepko K.

1986 Badania wykopaliskowe na stanowisku I w Sobiborze, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., red. S. Gołub, Chełm.

1987 Dalsze odkrycia archeologiczne na stanowisku I w Sobiborze, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1986 r., red. S. Gołub, Chełm.

1994 Osada kultury pomorskiej w Susznie, gm. Włodawa, [w:] Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1987–1988 roku, red. A. Bronicki, S. Gołub, W. Mazurek, Chełm.

Ternes J.

2007 Tereny nadbużańskie w życiu gospodarczym ziemi chełmskiej XVI – XVII wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007.

2018 I Rzeczpospolita (do 1795), [w:] Monografia gminy Jabłoń, red. D. Tarasiuk, Jabłoń.

Tokarski M.

2013 Adamki i Luta – 7.03.1863 r. I Kampania Marcina Borelowskiego – „Lelewela”, „Wschód. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny”, t. 1(9).

Tryka W.

2010 Dzieje miasta do początku XVII wieku, [w:] Z. Ł. Baranowski (red.), Dzieje Goraja, Goraj-Lublin.

Tworek S.

1970, Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI – połowa XVIII w.), Lublin

Ujma M.

2005 Latyfundium Jana Sobieskiego 1652-1696, Opole.

Ukalska A.

2009 Jabłoń w historii i wspomnieniach. Jabłoń.

2018 Parafie rzymskokatolickie, [w:] Monografia gminy Jabłoń, red. D. Tarasiuk, Jabłoń.

Urbańczyk S. (red.),

1963-2002 Słownik staropolski, t. I-XI, Wrocław etc.

Urzędnicy podlascy. 1994. Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik.

Wadowski J.

2004 Kościoły lubelskie, Lublin

Walewander E.

2002, Krasnobród, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin

Warchoł S.

1964 Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin.

Wasilczyk M.

2010 Powstanie parafii unickiej w Sławatyczach, „Nadbużańskie Sławatycze”, r. 11.

Wawryniuk A.

2002 Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm

2012 Gmina Włodawa. Powiat włodawski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, Chełm-Włodawa

2012a Powiat włodawski, historia, geografia, gospodarka, polityka. Monografie miejscowości. Włodawa

Wawrzeniecki M.

1912 Poszukiwania zabytków przedhistorycznych w Królestwie Polskim, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, 12.

Wawrzyńczyk A.

1951 Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław.

Wąsowicz T.

1957 Wczesnośredniowieczne przeprawy przez środkową Wisłę, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 5.

1961 Uwagi w sprawie osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Lubelszczyźnie, „Archeologia Polski”, t. 6.

Wereda D.

2007 Z dziejów unickiej parafii w Sławatyczach, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. 8.

Węgrzynowicz T.

1968 Materiały z cmentarzyska w Woli Kisielskiej, pow. Łuków, „Wiadomości Archeologiczne”, 33/3-4.

1973 Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, 2.

Więckowska H., Chmielewska M.

2007 Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mikroregionie Luta, województwo lubelskie, Warszawa.

Winiarz Z. (red.)

1967 Katalog zabytków sztuki w Polsce, 8, Województwo lubelskie, 10, Warszawa

Winkler Z.

2004 Bitwa pod Kraśnikiem 23-25 sierpnia 1914 r., „Głos Ziemi Urzędowskiej”, b.n.

Wira P.

2020 Badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne towarzyszące pracom remontowo-konserwatorskim przy kościele i dzwonnicy w Hannie, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 22.

Wiśniewski J.

1983. Połubiński Wasyl, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Wiśniewski S.

1991 W dobie powstań narodowych, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa.

Włodarski B.

1966 Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa.

Wnuk A.

2004 Dzieje parafii Popkowice. 600 lat historii, Urzędów

Wnuk-Bednarczyk A.

2018 Michał Chobrzyński, właściciel majątku Popkowice – Ostrów i jego kontrakt handlowy, „Głos Ziemi Urzędowskiej” b.n.

2019 Losy wojenne i doświadczenia życiowe Franciszka Tadeusza Węglińskiego, legionisty z Ostrowa, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, b.n.

2020 Ziemianie okolic Urzędowa w latach II Rzeczypospolitej. Aktywność gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturalna, [w:] Dzieje biurokracji, t. XI: Ziemiaństwo i biurokracja, Kruszyński M., Osiński T. (red.), Lublin.

Wnuk R.

2000 Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa

Wojnarski D.

2008, Straty materialno-demograficzne miast Ordynacji Zamojskiej w następstwie napadu wojsk Bohdana Chmielnickiego w 1648 r., „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, t. 5, z. 2

Wojtulewicz H.

1977 Znaleziska monet nowożytnych z Lubelszczyzny, „Wiadomości Numizmatyczne”, 21/1 (79)

Wolff A. 1962,

Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Wolff J.

1895 Kniaziowie litewsko-ruscy do końca XV wieku, Warszawa

Woś M. i in. (red.)

2020 Księga pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944, Oświęcim

Wójcik A.

1991 Dzieje miasta w latach 1867–1918, [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa.

Wójcik M.L.

1993 Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie – genealogia – rozsiedlenie, Wrocław.

Wójcik S.

1961 Kościół poaugustiański pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika w Orchówku pod Włodawą, „Rocznik Humanistyczny”, 10(3), s. 19–24.

Wójcik U.

2021 Nazwy miejscowe jako artefakty instytucji prawno-społecznych monarchii wczesnopiastowskiej, „Onomastica”, t. 65.

Wroniszewski J.

1994 Ród Rawiczów. Współrodowcy Warszowiców i Grotowiców, Toruń.

2013 Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Kraków.

Wróbel D.

2016 Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin.

Wyczółkowski D.

2000 Sieć parafialna a osadnictwo na terenie archidiakonatu zawichojskiego we wczesnym średniowieczu, [w:] A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa.

Wysocki J.

2010 Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, 3.

Vojtovič V.

2011 Міфи та легенди давньої України, Богдан

Zaborski M.

1994 Okręg lubelski Narodowych Sił Zbrojnych 1942-1944, [w:] Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii NSZ, red. P. Szucki, Warszawa

Zahorski A. 1963,

Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Prezydent Warszawy, Warszawa.

Zając T., Oleksy A., Kopyra-Klimek A

2011 Unikatowe cechy biologiczne i użytkowe lnu zwyczajnego (linum usitatissium l.) deerminujące znaczenie gatunku w przeszłości, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 15.

Zajączkowski M.

2015 Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, Lublin-Warszawa.

2016 Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950, Lublin-Warszawa.

Zakościelna A.

1996 Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 10), Lublin.

Zakościelna A., Libera J.

1991 Wykorzystanie surowców krzemiennych z okolic Świeciechowa w schyłkowym neolicie i we wczesnej epoce brązu w Polsce południowo-wschodniej, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), red. J. Gurba, (= „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 6), Lublin.

Zápotocký M.

1992 Streitäxte des mitteleuropäischen Äneolithikums,(= „Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie”, 6), Weinheim.

Zaręba J.

2010 Janów Lubelski w okresie okupacji niemieckiej, [w:] Z. Baranowski i in. (red.), Janów Lubelski 1640-2000, Janów Lubelski.

Zawiślak P.

2014 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w 2013 r. w ramach prac uzupełniających, Lublin (dokumentacja w WUOZL).

2015 Opracowanie wyników archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), gm. Konopnica, pow. lubelski, przeprowadzonych w 2014 r. w ramach prac uzupełniających, Lublin (dokumentacja w WUOZL).

Zieliński K.

1999 Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin

2000 Funkcjonowanie żydowskich gmin wyznaniowych na Lubelszczyźnie w latach 1900–1918, „Przegląd Historyczny”, t. XCI, z. 3.

2007 Z dziejów miasta i włodawskich Żydów na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. A. Bem, A. Duszyk , Radom–Włodawa

Zieliński S.

1913 Bitwy i potyczki 1863–1864, Lwów

Zieliński W.

1868 Kościół w Wilkołazie, „Tygodnik Ilustrowany”, seria 2, t. 1, nr 5

Zugaj L.

2018 Zarys historii gminy Trzydnik Duży, Lublin

Zwolak P.

1999 My z oddziałów „Zapory”, Lublin.

Żmuda K.

2014 Księża Parafii Aleksandrów od jej założenia w 1936 roku, Aleksandrów.

Żółkowski S.

1988 Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym na obszarze dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego, Biała Podlaska.

Żywicki J.

1998 Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin.

2015 Aleksander Gruchalski – lubelski architekt okresu międzywojennego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 2.

  1. Strony internetowe

Apokryf ruski: https://www.apokryfruski.org/kultura/podlasie/korolowka/ [dostęp 12 12 2022]

Archidiecezja lubelska: https://archidiecezjalubelska.pl/ [dostęp: 02.12.2022 r.]

Atlas Kolejowy: https://www.atlaskolejowy.net/pl/lubelskie/?id=baza&poz=3330 [dostęp 30.11.2022 r.]

Baza strat wojennych IPN – https://straty.pl/szukaj-osoby.php [dostęp 02. 01 2023]

Fotopolska (https://fotopolska.eu) [Dostęp: listopad 2023]

Gmina Szastarka – System Informacji Przestrzennej (https://szastarka.e-mapa.net). [dostęp: listopad 2023].

Gmina Wilkołaz http://wilkolaz.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-221 [dostęp 12 12 2022]

Jadczak S., 2002, Bełżyce. Monografia miasta i gminy: https://biblioteka.teatrnn.pl/Content/9366/Belzyce_Jadczak.pdf [dostęp: 27.11.2022 r.]

Konopnica. Gminna Ewidencja zabytków: https://konopnica.eu/wp-content/uploads/2020/08/Gminna-ewidencja-zabytk%C3%B3w.pdf. [dostęp: 18.11.2022 r.]

Kronika zdarzeń z dnia 16 czerwca 1940r. we wsi Radawiec Duży: https://www.konopnica.eu/wp-content/uploads/2010/06/kronika.pdf [dostęp: 11.12.2022 r.]

Kulik R., Kulik H., Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych oraz ewangelickich: https://www.rodzinakulik.eu/ogolny_wykaz_ksiezy/ksieza

Lubelskie Korzenie. Baza indeksów https://regestry.lubgens.eu/news.php [dostęp grudzień 2022]

Mapster, Niemieckie mapy zaboru rosyjskiego, I WŚ /1914 – 1919/) http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=GERRUS025WWI&mark=22.6833,51.25&ext=mark

[dostęp: 11.2022 r.]

Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/7479/edition/481/content [dostęp: 19.12.2022 r.]

Parafia w Wilkołazie wilkolaz.kuria.lublin.pl [dostęp 12 2022]

Polska Niezwykła (http://www.polskaniezwykla.pl/). [dostęp: listopad 2023].

Polskie dwory woj. lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie (http://www.dwory.cal24.pl/index.php). [dostęp: listopad 2023]

Poznaj polskie zabytki: https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogily-wojenne-z-1915-r.-676247 [dostęp grudzień 2022]

Raport o stanie gminy Włodawa 2020 https://gmina-wlodawa.pl [dostęp XI 2022]

Rezerwaty przyrody w woj. Lubelskim: https://lubelskierowerem.pl/wpis/rezerwaty-przyrody-lubelszczyznie/ [dostęp: 11.2022 r.]

Topograficzna karta Królestwa Polskiego z 1839 r., wyd. 1843 https://bg.uwb.edu.pl/TKKP/ [dostęp: 11.2022 r.]

Wykaz majątków objętych reformą rolną z 1944 r. – https://atlasfontium.pl/wykaz-majatkow-ziemskich-1944/ [dostęp: 11.2022 r.]

West Gallicien (1801–1804) – First Military Survey | Arcanum Maps] https://maps.arcanum.com/en/ [dostęp grudzień 2022]

Zabytek.pl – Serwis Narodowego Instytutu Dziedzictwa (https://zabytek.pl/pl). [dostęp: listopad 2023]

Zapomniane. Archiwum żydowskich grobów wojennych (https://zapomniane.org). [dostęp listopad 2023]