Przejdź do treści

Dla korzystających – mapa strony

Założeniem projektu, a zwłaszcza celem niniejszego repozytorium jest ułatwienie dostępu do wszelkich informacji dotyczących dziejów Lublina i Lubelszczyzny. Deklarowana łatwość wynika z faktu, że poprzez Centrum użytkownik dociera w prosty sposób do zgromadzonych w jednej przestrzeni, w jednym miejscu, dotąd zwykle rozproszonych danych, prezentowanych po raz pierwszy w tej skali jako informacje sprawdzone, wiarygodne i rzetelne. Wszystkie te informacji łączy jedno – dotyczą historii i wynikającej z niej, zależnej od niej współczesności setek miast, wsi i osad położonych na terenie dzisiejszego Województwa Lubelskiego.

Nim użytkownik zdecyduje się na poszukiwanie szczegółowej wiedzy o konkretnych miejscowościach, pierwej powinien zapoznać się z zakładkami ze strony głównej repozytorium. Korzystanie z nich mieści się w logice obcowania z „magazynem wiedzy”, pewnej roztropnej sekwencji czynności podejmowanych przez świadomego użytkownika swego rodzaju wirtualnej encyklopedii Lubelszczyzny. Zakładki o charakterze czysto formalno-informacyjnym, to znaczy ikonki umieszczone w tzw. górnym pasie [sponsorzy i partnerzy], [kontakt], [o nas/regulamin serwisu], w niczym nie różnią się od powszechnie znanych, standardowych treści stron WWW. Najkrócej rzecz ujmując, stanowią o tożsamości i proweniencji repozytorium.

[Aktualności], pierwsza zakładka na pasku pionowym, pełni rolę łącznika między treściami natury formalnej a materiałami edukacyjnymi, animującymi rozwój ruchu miłośniczego. Informuje zarówno o rozmaitych, merytorycznych aktywnościach samego Centrum (warsztatach, wykładach lub o nowych treściach umieszczonych w repozytorium), a także, w postaci anonsów lub krótkich sprawozdań, wprowadza w działalność Naszych partnerów, zwłaszcza lubelskich towarzystw regionalnych i szeroko pojmowanego środowiska miłośników małych ojczyzn.

Pozostałe w lewej części strony ikonki pełnią już role edukacyjne. Kliknięcie na nie wprowadza bowiem użytkownika w wiedzę na temat istoty, natury, charakteru oraz dziejów i dnia dzisiejszego ruchu regionalistycznego na Lubelszczyźnie. Ta prosta czynność daje też okazję do poznania osiągnięć profesjonalnej historiografii (tzn. piśmiennictwa historycznego) w zakresie badań i teorii studiów nad małymi ojczyznami [regionalizm – stan i teorie badań].

Walor kształcący mają też filmy lub prezentacje umieszczone w zakładkach [warsztaty regionalisty] i [wykłady dla regionalistów]. Starają się one w przystępny sposób odpowiadać na pytanie, w jaki sposób odpowiedzialnie włączać się w poznawanie i badanie dziejów regionu z perspektywy małych ojczyzn. Autorzy warsztatów, autorytety i specjaliści w swoich dziedzinach, prezentują zatem warte poznania świadectwa/źródła historyczne (kojarzone zwykle z archiwami) oraz źródła informacji (odnajdywane zwykle w bibliotekach) niezbędne lub przydatne w studiach regionalistycznych. Pokazują ich przydatność, sposoby wykorzystywania, ale dają też proste narzędzia do oceny ich rzetelności i wiarygodności.

Logicznym uzupełnieniem warsztatów są [wykłady dla regionalistów], które -w oparciu o konkretne kazusy aktywności właściwych dla doświadczonych badaczy regionu- służą potencjalnym, przyszłym lub dążącym do ideału regionalisty miłośnikom małych ojczyzn jako spektakularne, godne naśladowania przykłady, jak i wyjaśniają, w jakim celu uprawiać trudną sztukę opowiadania o przeszłości i dniu dzisiejszym lokalnych wspólnot. Mogą być także wykorzystane jako formy [edukacji regionalnej]. Inicjatorzy Centrum przywiązują do tej ostatniej kwestii niezwykle istotne znaczenie. Poświęcona jej osobna zakładka daje okazję do zapoznania się z materiałami niezbędnymi do przygotowania programów nauczania i konspektów lekcji lub wykładów poświęconych mikrohistoriom/dziejom lokalnym. Stanowi też okazję do wymiany doświadczeń między profesjonalnymi dydaktykami historii a -szczególnie- nauczycielami historii.

Warto zapoznać się z również treściami zakładki [autorzy], bo pokazuje ona pośrednio naukowy wymiar przedsięwzięcia. Przez podanie nazwisk autorów tzw. części eksperckiej (patrz niżej) Centrum unaocznia skalę zaangażowania pracowników naukowych Instytutu Historii UMCS wLublinie w powstanie repozytorium. Informacje te bezpośrednio wiążą się z [bibliografią], która stanowi wykaz wykorzystanych przez profesjonalnych badaczy źródeł i literatury przedmiotu (system abrewiacji/akronimów i inne zasady zastosowane w tworzeniu bibliografii zostały omówione we wstępie do niej).

Z perspektywy strategicznych założeń projektu Centrum niezwykle istotną rolę pełni zakładka [zostań współautorem strony]. Umożliwia ona interakcje między profesjonalnymi twórcami opartych na kwerendach archiwalnych treści historycznych, a regionalistami, znawcami trwałych zwykle w relacjach ustnych dziejów najnowszych i kultury duchowej regionu. Kontakt i wymiana informacji staje się możliwa po wpisaniu do wyszukiwarki ([bazie miejscowości], opartej na prostym układzie alfabetycznym) nazwy określonej miejscowości. Wówczas użytkownik zostaje przeniesiony do podzielonej wewnętrznie części szczegółowej.

Miejscowości – część ekspercka. Treści w niej zawarte są efektem badań i zostały uporządkowane wedle stałego, właściwego narracji naukowej schematu: w świecie cyfrowym, nazwy historyczne, geneza i znaczenie, mikrotoponimia, antroponimia, pradzieje miejscowości, pierwsza wzmianka o miejscowości, prawo lokacyjne, właściciele i zarządcy, stosunki etniczne i wyznaniowe, gospodarka w dziejach, zabytki i obiekty przyrodnicze, ważne wydarzenia. Mają one stanowić punkt wyjścia (odniesienia) dla studiów regionalistycznych. Autorami i moderatorami tej sfery są wyłącznie profesjonalni historycy.

Małe ojczyzny – strefa regionalistów. W jej obrębie podział ma również charakter rzeczowy i w miarę możliwości koresponduje z częścią ekspercką tworząc z nią logiczną całość. Strefa regionalistów zawiera następujące zakładki: współczesność; strategie rozwoju; samorząd i organizacje; Kościoły i związki religijne; życie kulturalne; oświata i szkolnictwo; sport; wybitne postacie; rodziny – pamiątki; wspomnienia, albumy rodzinne; gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa; walory turystyczne.

Treści w nich publikowane zależą od wiedzy, potrzeb i inwencji regionalistów oraz wszystkich, którym sprawa popularyzowania idei małych ojczyzn jest szczególnie bliska. Przesłane drogą mailową (w postaci tekstów, skanów, prezentacji, filmów, fotografii) zostaną poddane weryfikacji i umieszczone w repozytorium. To właśnie informacje na temat zasad tworzenia i techniki interakcji (przesyłania/wysyłania informacji) znajdą się w zakładce [zostań współautorem strony].