Przejdź do treści

Edukacja regionalna

Obecność tej zakładki dowodzi, jak ogromną rolę w strategii Centrum odgrywa kwestia potrzeby uświadamiania wagi i znaczenia małych ojczyzn w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań (nie tylko młodego pokolenia!), eksponowania idei wychowania opartego o tradycyjne wartości i poszukiwania w nim źródeł własnej tożsamości. Zadaniem edukatorów, zarówno tych uniwersyteckich (pieczę nad tym kwestiami pełni Katedra Historii Społecznej i Dziejów Edukacji UMCS), jak i wywodzących się z grona środowisk lokalnych (zwłaszcza nauczycieli!) jest poszukiwanie jak najbardziej efektownych i zarazem efektywnych programów nauczania szkolnego w zakresie poznawania i docenienia małych ojczyzn. Współpraca w tym zakresie i wymiana wszelkich w tym względzie doświadczeń służyć będą opracowaniu projektów nauczania szkolnego w zakresie historii regionalnej, a w dalszej kolejności stworzeniu przemyślanej koncepcji podręcznika do dziejów regionalnych. Być może też powstanie, w dalszym planie, sprzyjać to będzie stworzeniu specjalizacji w kształceniu studentów na Wydziale Historii i Archeologii UMCS.

Spacer z historią po Lublinie

Zamek Lubelski
Narodziny UMCS
Kościuszko w Botaniku
Ewangelicy

Literatura

W tym miejscu prezentujemy dorobek piśmiennictwa w zakresie edukacji regionalnej, zwłaszcza ten, który stanowi znaczące osiągnięcia Katedry Historii Społecznej i Dziejów Edukacji:

Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznejred. M. Ausz, G. Maliszewski, H. Stachyra, D. Szewczuk, wyd. I i II Lublin 2011.

Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej, red. M. Ausz,  J. Bugajska-Więcławska, D. Staszczyk, A, Stępnik, D. Szewczuk, wyd. I Lublin 2015, wyd. II 2016.

Edukacja historyczna o Lublinie, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, G. Maliszewski, H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2012.

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017.

Wykaz literatury dotyczącej regionalizmu:

Region w edukacji historycznej. Nauka-doradztwo-praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005

Anna Glimos-Nadgórska, Miejsce nauczania historii w polskim systemie edukacyjnym XX wieku, ”Zyszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 142, z. 2

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego, w: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, red. A. Cudowska, Białystok 2011

Łukasz Kempiński, Edukacja regionalna – wyzwania nauczycieli i regionalistów, ”Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”, XXXII, 2016, z. 435