Przejdź do treści

Warsztaty regionalisty – użyteczne linki

Warsztaty mają charakter edukacyjny i służą wzbogaceniu umiejętności oraz wiedzy w zakresie regionalizmu. Uczą i kształcą, a co za tym idzie wpływają na kondycję prowadzonych w tym zakresie studiów. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie warsztatów zostaną wybrane spośród najbardziej doświadczonych badaczy i praktyków badań regionalistycznych. Każdy warsztat, niezależnie od jego tradycyjnej czy wirtualnej formy, będzie nagrywany i dostępny online w tej właśnie zakładce. W ikonce [aktualności] ze stosownym wyprzedzeniem pojawiać się będą anonse wspomnianych zajęć (lub linki do transmisji albo nagrań video ich przebiegu). Zwyczajowym miejscem prowadzonych warsztatów będzie sala 318 w Instytucie Historii UMCS, ale organizatorzy nie wykluczają spotkań wyjazdowych (co zależne od charakteru warsztatu i możliwości prowadzących je osób).

Poniżej prezentujemy propozycje warsztatów i oczekujemy na wskazówki oraz sugestie tematyki kolejnych. Ich treści i zakres powinny bezwzględnie wynikać z potrzeb środowiska regionalistów!

– Jak stworzyć, prowadzić i udostępniać archiwa rodzinne

– Bibliografie do dziejów Lublina i Lubelszczyzny

– Warsztat początkującego genealoga

– Teatr NN jako repozytorium wiedzy o ludziach i regionie

– Działania i zasoby Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego służące rozwojowi ruchu miłośniczego na Lubelszczyźnie

– Zasoby Archiwum Państwowego w Lublinie w kontekście badań regionalnych

– Zasoby Muzeum Narodowego w Lublinie kontekście badań regionalnych

– Materialna kultura ludowa Lubelszczyzny – zasoby Skansenu Wsi Lubelskiej

– Bazy danych o zabytkach kultury materialnej na Lubelszczyźnie

Propozycje proszę kierować na adres: andrzej.przegalinski@poczta.umcs.lublin.pl

Użyteczne linki

Użyteczne pliki:

Użyteczne pliki:

https://www.lubelskie.pl/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, polecane zakładki Kultura, Edukacja, Dziedzictwo Narodowe – www.lubelskie.pl/kultura/ 

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/struktura-organizacyjna/departament-kultury-sportu-i-partycypacji/   Departament Kultury, Sportu i Partycypacji UM w Lublinie

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.

https://polona.pl/ POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość.

https://lublin.ap.gov.pl/ Archiwum Państwowe w Lublinie, polecana zakładka „zasób” oraz https://lublin.ap.gov.pl/zasob/zbiory-online/ 

https://wbp.lublin.pl/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie im. H. Łopacińskiego, polecane zakładki: „katalogi i bazy danych”, „zbiory” (zwłaszcza lubliniana). Niesłychanie ważna jest też „Bibliografia Lubelszczyzny”: https://wbp.lublin.pl/index.php/wydawnictwa-wielotomowe/bibliografia-lubelszczyzny/ 

https://zamek-lublin.pl/zbiory/ Muzeum Narodowe w Lublinie i jego ośrodki filialne, polecana zakładka „Zbiory” – z wieloma subdywizjami

https://skansen.lublin.pl/pl/ Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie gromadzi i chroni dziedzictwa  kultury materialnej i niematerialnej  Lubelszczyzny oraz  prowadzi działalność naukową i edukacyjną.

https://lublin.stat.gov.pl/ Urząd Statystyczny w Lublinie, z wieloma niezwykle pożytecznymi zakładkami, np. „publikacje i foldery”, „opracowania bieżące”, 

https://wkz.lublin.pl/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zakładkami: Kompetencje, Pomniki Historii, Rejestr Zabytków, Wojewódzka Ewidencja Zabytków, Publikacje WUOZ w Lublinie 

https://lublin.ipn.gov.pl/ Instytut Pamięci  Narodowej w Lublinie. W ramach Instytutu działają piony: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne, Archiwum IPN, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,  Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,  Biuro Edukacji Narodowej,  Biuro Badań Historycznych.

https://teatrnn.pl/ Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl udostępnia 130 809 obiektów cyfrowych.

https://www.spotkaniakultur.com/  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z manifestu CSK: „Podejmujemy się tworzenia, badania i prezentowania kultury, która kształtuje relacje, definiujące rzeczywistość. Kultury otwartej, interaktywnej i współczesnej. Skupiamy się na rozpowszechnianiu wartości europejskich i światowych. Dążymy do likwidacji uprzedzeń związanych z innymi kulturami, na rzecz wzajemnej tolerancji i szacunku. Jednocześnie, zgodnie ze statutem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, dbamy o zachowanie polskiej tożsamości, opartej na ideach chrześcijaństwa”.

http://www.wok.lublin.pl/   Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

http://wrtr.pollub.pl/  Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowanie tradycji  regionów i wspierania ich uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym województwa.  Polecana zakładka: „Artykuły i czasopisma”

https://historiasportu.umcs.lublin.pl/  Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu, repozytorium źródeł i literatury dotyczącej dziejów sportu w Lublinie w i regionie

https://ksiegimetrykalne.pl/zespol Red. dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, Księgi metrykalne w badaniach demograficzno-historycznych i genealogicznych Lubelszczyzny w latach 1582-1900 

https://ltg.pl/projekty/ Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej:  

https://regestry.lubgens.eu/news.php Portal Genealogiczny Lubelskie Korzenie

https://www.lsi-lublin.pl/organizacje-fundacje-instytuty-stowarzyszenia-w-lublinie/ Organizacje, Fundacje, Instytuty, Stowarzyszenia w Lublinie

https://www.lrot.pl/ Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Celem działania Organizacji jest: a) kreowanie wizerunku województwa lubelskiego w kraju i zagranicą jako regionu atrakcyjnego turystycznie; b) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki w województwie lubelskim; c) podejmowanie działań na rzecz wzrostu liczby turystów odwiedzających województwo lubelskie; d) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakości infrastruktury turystycznej w województwie lubelskim; e) koordynowanie działań promocyjnych w województwie lubelskim; f)  pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w województwie lubelskim; g) tworzenie platformy współpracy organów administracji rządowej i samorządowej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń turystycznych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki w województwie lubelskim; h) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie lubelskim; i) popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania czasu wolnego, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju; j) rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających turystyce w kontekście rozwoju kultury oraz poszanowania i ochrony środowiska; k) organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej związanej z województwem lubelskim w zakresie turystyki; 

https://www.bortpttklublin.pl/ Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w Lublinie (przydatna zakładka „Mapy i przewodniki”)

https://www.umcs.pl/pl/slownik-biograficzny-m-lublin,4702.htm Słownik Biograficzny m. Lublin, t. I i II

https://frdl.lublin.pl/inicjatywy/ranking-gmin-lubelszczyzny-2022 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała szóstą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Wyniki Rankingu zostały ogłoszone 9 grudnia 2022 r. (patrz także: https://frdl.lublin.pl/inicjatywy/ranking-gmin-lubelszczyzny-2021

https://euroregionroztocze.org.pl/stowarzyszenie-samorza%CC%A8dow-euroregion-roztocze/wladze/zarzad/ Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze

Periodyki naukowe i kulturalne (przykłady, pełna lista: wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny historia HTTPS://IRSW.PL/WP-CONTENT/UPLOADS/WYKAZ-CZASOPISM-NAUKOWYCH-HISTORIA-1.PDF oraz https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/czasopismaNaukowe/zestawienie?execution=e2s1 

http://roczniklubelski.umcs.lublin.pl/ „Rocznik Lubelski” jest czasopismem wydawanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1958 r. Do 2022 r. opracowano już 47 tomów. Periodyk adresowany jest przede wszystkim do pasjonatów historii regionalnej, akademików i osób spoza świata nauki – nauczycieli i amatorów historii Lubelszczyzny oraz ziem byłych polskich Kresów Południowo-Wschodnich i obecnej zachodniej Ukrainy. Łączy środowiska i pokolenia zainteresowane rozwojem wiedzy na temat małych Ojczyzn i ich przeszłości oraz naukową współpracą transgraniczną w dziedzinie historii. 

http://rocznik.ltg.pl/ Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego  (ISSN 2080-9212) jest periodykiem publikującym raz w roku naukowe artykuły naukowe recenzowane i popularne z kraju i zza granicy poświęcone genealogii i naukom pokrewnym

https://journals.umcs.pl/rh Jest to czasopismo naukowe założone w 1997 r. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005) ma charakter półrocznika. Czasopismo zawiera materiały o problematyce ogólnohistorycznej (wg. Thomson Reuters: Classics, History, Medieval & Renaissance Studies). Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, materiały, recenzje oraz wszelkie noty związane z życiem naukowym środowiska historycznego. Periodyk jest skierowany do szerokiego kręgu odbiorców zawodowo i amatorsko parających się badaniem przeszłości

https://journals.umcs.pl/f  Annales UMCS sec. F -Historia jest indeksowanym, recenzowanym, akademickim rocznikiem, którego artykuły dostępne są na zasadzie open-access. Celem czasopisma jest pozyskanie wysokiej jakości, wcześniej niepublikowanych artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, materiałów z zakresu historii.

https://journals.umcs.pl/sb „Studia Białorutenistyczne” to recenzowany rocznik poświęcony Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, nauk o kulturze. 

https://journals.umcs.pl/we „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii. 

https://zamek-lublin.pl/publikacje/studia-i-materialy-lubelskie/ W 1962 roku opublikowano pierwszy tom „Studiów i Materiałów Lubelskich” – rocznika Muzeum Lubelskiego, w którym pracownicy mogli publikować rezultaty swoich badań, ale otwartego również dla autorów spoza Muzeum. W początkowych latach poszczególne roczniki poświęcone były jednej dziedzinie (Etnografia, historia sztuki), późniejsze tomy, począwszy od roku 1969 zawierały teksty dotyczące różnych dyscyplin związanych z muzealnictwem i ochroną zabytków.

https://ksiegarnia.majdanek.eu/pl/11-zeszyty-majdanka Zeszyty Majdanka,  rocznik wydawany nieregularnie od 1965 r. przez  Państwowe Muzeum na Majdanku.

https://srch.chbp.chelm.pl/rocznik Rocznik Chełmski wydawany przez „Stowarzyszenie Rocznik Chełmski”, które jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym zrzeszeniem o charakterze non profit, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań jego członków.

http://www.lublin-czasopismo.pl/  Lublin, Kultura i Społeczeństwo, dwumiesięcznik, wydawany Od 2011 przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich : Fundacja Willa Polonia. Od (2019) podtytuł: dwumiesięcznik środowisk twórczych. Spis treści dostępny w wersji elektronicznej.

http://wrtr.pollub.pl/region-lubelski.html Region Lubelski, wydawany od 1990 r. przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie

http://www.ttr-tomaszow.pl/rt_glowna.html/ Rocznik Tomaszowski, wydawnictwo Tomaszowskiego Tow. Regionalnego im. Janusza Petera, publikowane od 1981 r. 

https://www.mbphrubieszow.pl/ Rocznik Hrubieszowski

Prasa lokalna/dzienniki i tygodniki jako źródła bieżących informacji 

Wykazy, spisy i jej historia patrz:  

https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/historia-prasy-lubelskiej/
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/pierwsze-niezalezne-media-po-1989/
https://gazety-czasopisma.studentnews.pl/serwis.php?s=1864&pok=44932&c1=3&c1m=188
https://www.cylex-polska.pl/lublin/prasowe+redakcje.html

http://www.prasa.ryc.pl/lubelska/  

http://wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/275_PDFsam_wrh2011.pdf  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1983-t22-n4/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1983-t22-n4-s5-51/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1983-t22-n4-s5-51.pdf

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=32  

https://www.egazety.pl/tags.html?tag=wojew%C3%B3dztwo+lubelskie

http://www.prasa.ryc.pl/lubelska/ ; https://docplayer.pl/1467286-Bibliografia-prasy-lubelskiej-1800-1939.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Media_w_wojew%C3%B3dztwie_lubelskim

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=PHRASE&field_1=s&term_1=Lublin+%28Polska%29+czasopisma.&theme=nukat 

Przykłady aktualne:


https://kurierlubelski.pl/
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/
https://lublin.wyborcza.pl/
https://lublin.naszemiasto.pl/
https://www.nowytydzien.pl/
https://jawnylublin.pl/
https://lublin.gosc.pl/
https://glosswidnika.pl/
https://leczna.informator-lokalny.pl/katalogfirm2/1090/-/220/26238/- ;
https://gazetabilgoraj.pl/
https://www.tygodnikzamojski.pl/
https://pulawy.24wspolnota.pl/
https://bychawa.pl/category/bychawa/glos-ziemi-bychawskiej-lokalna-gazeta/

Portale:
https://promocja.lubelskie.pl/magazyn/
https://wydarzenia.interia.pl/lubelskie
https://www.portalsamorzadowy.pl/lubelskie/
https://lublin.tvp.pl/program-tv
https://tubalecznej.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/lublin
https://lpu24.pl/
http://www.kultura.krasnik.eu/zycie-krasnika/
https://www.janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/gazeta-janowska