Przejdź do treści

Piechy

  Herb gminy Podedwórze.

  Piechy

  Powiat: parczewski

  Gmina: Podedwórze

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Podedwórze.

  Nazwa, przynależność administracyjna

  Osada konsekwentnie zapisywana jako Piechy. Na tzw. mapie Heldensfelda (1801–1804) zapisana została jako folwark Piechy. Jest po nazwa odimienna, pochodząca od imienia Piech.

  Folwark Piechy na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r. maps.arcanum.com

  Okolice Piech w XV stuleciu należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w jego ramach do bardzo rozległego województwa trockiego. W 1513 r. król Zygmunt I utworzył samodzielne województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie, składające się z ziem: drohickiej, bielskiej, mielnickiej, brzeskiej, kobryńskiej i kamienieckiej. Piechy znalazły się w powiecie brzeskim. Na mocy reform administracyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim w 1566 r., z dotychczasowego województwa podlaskiego wydzielono powiaty brzeski, kobryński i kamieniecki, tworząc z nich nowe województwo brzesko-litewskie, ze stolicą w Brześciu [Litewskim]. W 1569 r. po unii lubelskiej Piechy pozostały w województwie brzesko-litewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po III rozbiorze Polski miejscowość znalazła się w zaborze austriackim w cyrkule chełmskim (od 1796) Galicji Zachodniej. Po włączeniu w 1809 r. tzw. Nowej Galicji do Księstwa Warszawskiego, weszła ona w 1810 r. w skład jego powiatu włodawskiego departamentu siedleckiego. Po powstaniu w 1815 r. Królestwa Polskiego znalazła się w powiecie włodawskim województwa podlaskiego (od 1837 r. guberni podlaskiej). W latach 1844–1866 leżała w okręgu włodawskim powiatu radzyńskiego guberni lubelskiej a od 1867 r. w powiecie włodawskim guberni siedleckiej (od 1912 r. guberni chełmskiej). W latach 1915–1918 r. znajdowała się w strefie wojskowej okupacji niemieckiej, tzw. Etappen Inspektion Armee Bug. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę (1919-1939) należała do powiatu włodawskiego województwa lubelskiego. W czasie okupacji niemieckiej (1939–1944) włączono ją do powiatu bialskiego. Od 1944 r. powróciła do powiatu włodawskiego województwa lubelskiego. W latach 1975–1998 w składzie województwa bialskopodlaskiego, zaś od 1999 r. w powiecie parczewskim województwa lubelskiego [Maroszek, 2013, s. 15–139; Wawrzyńczyk, 1951, s. 14–37; Michaluk, 2002, s. 25–51; Flisiński, 2003, s. 34–57; Mapa, 1803; Ćwik i Reder, 1977].

  Gminy dominialne wprowadzono na podstawie Konstytucji Księstwa Warszawskiego. Na mocy ustawy z 1809 r. wprowadzono gminy wiejskie, na czele których stali wójtowie, którymi z urzędu zostawali właściciele dóbr ziemskich. Za zgodą władz zwierzchnich mogli wyznaczać swoich zastępców. Folwark Piechy należał do gminy Opole [APL, MSGL, sygn. 167]. Po utworzeniu na mocy ukazu cara Aleksandra II gmin samorządowych w Królestwie Polskim w 1864 r., miejscowość weszła w skład gminy Opole [APL, KWPB, sygn. 4]. W 1933 r. weszły w skład gromady Grabówka. Po likwidacji gmin w 1954 r. Piechy włączono do gromady Podedwórze. W 1973 r. stały się częścią gminy Podedwórze [LDW, 1933, nr 22, poz. 181; DUWRNwL, 1954, nr 15, poz. 64; 1972, nr 12, poz. 269].

  Piechy-pola wokół wsi. Fot. Dariusz tarasiuk

  Mikrotoponimia

  W 1875 r. wymieniono następujące nazwy terenowe: Brzezina, Lasek, Olszyna, pastewnik, Pokosy i Tryfonowa [APL OCh, HwW, sygn. 3/67].

  Antroponimia

  W 1864 r. w folwarku Piechy uwłaszczono osoby o następujących nazwiskach: Beń, Kmień, Kościuszko, Leoniuk, Wawryszuk i Żniewicz [APL, ZTL, sygn. 3205].

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1997 odkryto 3 stanowiska. Na podstawie zebranych kilku fragmentów ceramiki naczyniowej oraz odpadków krzemiennych stwierdzono bliżej nieokreślone formy osadnictwa z: pradziejów, wczesnego średniowiecza (XI-XIII w.), okresu nowożytnego [NID, AZP obszar 68-88].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w 1511 r. [APL OCh, HwW, sygn. 2/54], lecz jest niewątpliwie starsza..

  Właściciele i zarządcy

  Dobra opolskie początkowo należały do domeny wielkoksiążęcej (Wielkiego Księstwa Litewskiego) i były przekazywane w czasowe posiadanie osobom zasłużonym dla władcy. Sytuacja zmieniła się na początku XVI w., gdy wielcy książęta litewscy zaczęli nadawać te ziemie na własność dziedziczną. Jedną z obdarowanych rodzin byli Kopciowie (Kopotowie), którzy pochodzili z okolic Smoleńska, podobnie zresztą jak Sapiehowie, którzy otrzymali pobliskie Wisznice i Kodeń.

  Bojar smoleński Michał Wasylewicz Kopot [Kopeć] („Smolhanin”), figurujący w poczcie dworzan królewskich w 1506 r., otrzymał w posiadanie czasowe od Wielkiego Księcia Litewskiego wieś Opole (8 źrebów) z ludźmi za straty poniesione w walkach z Ordą [Wawrzyńczyk, 1951, s. 55]. Jeśli przyjmiemy za autentyczny zapis z ksiąg ziemskich brzeskich z 1633 r., dotyczący nadania przez ojca wspomnianego wyżej Michała – Wasyla Iwanowicza Kopeta pół włóki ziemi diakowi opolskiemu z 3 V 1511 r., to należy uznać, że posiadał on wtedy część tych dóbr. W 1516 r. nadanie to na prośbę Michała Wasylewicza król Zygmunt I Stary zamienił na własność dziedziczną [LM, 2002, ks. 9, nr 637]. Na przełomie 1518/1519 r. Michał sprzedał dobra Fedorowi Światoszy. Kolejne 4 źrebi (Dubowszczyna, Oblizowszczyna, Ochremowszczyna i Szeliszowszczyna) w Opolu (w dokumencie jest zapis w „Poli”) w 1510 r. otrzymał od Zygmunta I Starego Tworian Dremlik [LM, ks. 8, nr 478], który pięć lat później sprzedał je Sapiehom. Z kolei w 1522 r. odkupił je wspomniany już Fedor Światosza. W 1528 r. Michał Wasylewicz Kopot, od 1522 r. marszałek królewski, odkupił od Fedora Światoszy jego 10 lub 14 źrebi (w tym dwa w Kodeńcu, które zamienił na królewskie w Rusiłach). Kolejnymi właścicielami dóbr opolskich byli: Fedor, Timofiej, Iwan i Wasyl. W 1541 r. Fedor w imieniu swoim i braci żądał zwrotu Opola i Rusił, które kilka lat wcześniej, po małżeństwie z ich siostrą, zawłaszczył Iwan Wasylewicz Połubiński z Horodyszcza [LiM, 2003, ks. 10, nr 143]. Odtąd przez prawie 200 lat były one w posiadaniu Kopciów. Przez prawie sto lat (1551-1634) toczyli oni burzliwy spór graniczny z Sapiehami. Warto podkreślić bliskie związki rodzinne (małżeństwa) łączące przedstawicieli tego pokolenia Kopciów z Połubińskimi, właścicielami sąsiednich dóbr horodyskich [patrz hasło: Jabłoń]. Następni właściciele dóbr opolskich to m.in. Łukasz Wasylewicz Kopeć (zm. 1621), żonaty z Katarzyną Firlej. Następnie jego syn Aleksander (przejął dobra opolskie w 1624 r. z rąk opiekuna Mikołaja Firleja, zm. 1651) i wnuk Franciszek Aleksander (zm. 1701?), żonaty z Katarzyną Stankiewicz. Ostatnim męskim przedstawicielem rodu był ich syn Hrehor (Grzegorz) Kopeć, po którego śmierci (1720) całość dóbr stała się własnością jego siostry Franciszki zamężnej wówczas z Karolem Załuskim. Załuscy mieli córkę Ludwikę Agatę, która wyszła za mąż za Józefa Sierakowskiego (zm. 1748). Po śmierci matki (zm. 1756) dobra odziedziczyli synowie: Ignacy, starosta olszański, Andrzej i Karol. Potem jedynym właścicielem dóbr pomniejszonych o wsie Lubiczyn, Chmielów i Kalinka został Ignacy, żonaty z Magdaleną z Grabowskich. Podział spadku po Józefie Sierakowskim łączył się z przeniesieniem części jego zadłużenia na dobra opolskie. Od 1747 r. posiadaczami zastawnymi części folwarku Piechy i wsi Grabówka (20 tys. złp) oraz części wsi Mosty i Zaliszcze (prawie 15 tys. złp) zostali Stanisław i Jan Zawadzcy [LNB, Zbiory rkp. Czołowskiego, sygn. 344]. Po śmierci Ignacego, na mocy umowy zawartej 23 IV 1797 r. w Moskwie dobra opolskie przejęli Józef i Tadeusz Sierakowscy. Oni z kolei sprzedali je w 1801 r. Józefowi Szlubowskiemu, staroście radzepskiemu i sulimirskiemu. W 1805 r. jego spadkobiercy dokonali podziału masy spadkowej (notarialnie spisanego w 1814). W jego wyniku dobra opolskie podzielono na trzy części. Dobra Hołowno z folwarkami Hołowno i Piechy oraz wsiami Kaniuki, Grabówka, Bojary i Mosty odziedziczył Antoni Szlubowski. W 1843 r. odłączono od nich dobra Piechy – Mosty z wsiami Grabówka, Bojary i Mosty. Dobra Piechy stały się własnością córki Antoniego Szlubowskiego – Marianny, żony Andrzeja Piotrowskiego. Spadek po niej w 1856 r. przejął mąż z dziećmi [APL OCh, HwW, sygn. 12]. Ten stan utrzymał się do września 1867 r., kiedy to jego syn Adam Piotrowski sprzedał swoją część Mendlowi Gelenterowi, który z kolei pół roku później odsprzedał ją Natalii Piotrowskiej. W 1870 r. w związku z zawarciem małżeństwa, z Henrykiem Zalewskim, swoją część sprzedała ich siostra Antonina. Następnie doszło do kolejnych transakcji kupna i sprzedaży, w wyniku których, w czerwcu 1882 r., jedyną właścicielką majątku Piechy, obejmującego folwarki Piechy, Niecielin vel Kordulin i Mosty została Antonina z Piotrowskich Zalewska. W 1883 r. dobra Piechy stały się własnością emerytowanego rosyjskiego generał-lejtnanta Konstantego Fenschau, zamieszkałego w Chodowie pod Siedlcami, który w 1884 r. wydzierżawił je na 6 lat dla Stanisława Morzkowskiego. Następnie doszło do podziału dóbr Piechy. Najpierw majątek Niecielin kupiła Aniela Dzikowska. Piechy i Mosty stały się ponownie własnością Zalewskich. Folwark Mosty w 1892 r. kupił Mateusz Targoński. Tymczasem Henryk Zalewski vel Zaleski sprzedawał fragmenty dóbr Piechy okolicznym chłopom, np. w 1903 r. 24 rolników z Mostów kupiło u niego 91 mórg ziemi (Piechy B – uroczyska Plesy i Morgi). Po tym wydarzeniu dobra Piechy miały 611 mórg ziemi. Po Henryku Zalewskim, który zmarł 5 września 1918 r. w Kijowie, dobra Piechy odziedziczył jego syn Bohdan, który jednak już 20 grudnia tego roku zastrzelił się w Warszawie. W ten sposób niepodzielne dobra Piechy, których zadłużenie przekraczało wówczas ich wartość stały się własnością jego dzieci Janusza (zm. 1939), Marii (po mężu Rudniewskiej), Zofii (po mężu Sikorskiej) i Kazimiery. W 1938 r. zwolniono majątek z obowiązkowej parcelacji. 29 września 1944 r. dobra należące wówczas do wspomnianych trzech sióstr zostały przejęte przez Skarb Państwa, a w 1946 r. dokonano formalnej ich parcelacji [APL OCh, HwW, sygn. 3/66, 3/67].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wieś powstała na terenie prawosławnej, potem unickiej a od 1875 r., ponownie prawosławnej parafii w Opolu. Tymczasem nieliczni we wsi do końca II wojny światowej katolicy obrządku rzymskiego należeli do parafii w Opolu (tylko w czasie jej likwidacji, czyli w latach 1876-1919 do parafii w Sosnowicy).

  Parafia w Opolu od 1875 r. stała się silnym ośrodkiem krzewienia prawosławia. Było to zasługą proboszczów Jana Charłampowicza i Afanazego Salwickiego. W Piechach po carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 r. zezwalającym na zgodne z prawem porzucanie prawosławia większość byłych unitów z Piech, czyli 46 osób przeszło na katolicyzm [Liber Conversorum parafii rzymskokatolickiej w Opolu]. W 1913 r. w folwarku mieszkało 78 katolików i 14 prawosławnych [Latawiec, 2012, s. 93–94].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Wieś powstała na terenie prawosławnej, potem unickiej a od 1875 r., ponownie prawosławnej parafii w Opolu. Tymczasem nieliczni we wsi do końca II wojny światowej katolicy obrządku rzymskiego należeli do parafii w Opolu (tylko w czasie jej likwidacji, czyli w latach 1876-1919 do parafii w Sosnowicy).

  Parafia w Opolu od 1875 r. stała się silnym ośrodkiem krzewienia prawosławia. Było to zasługą proboszczów Jana Charłampowicza i Afanazego Salwickiego. W Piechach po carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 r. zezwalającym na zgodne z prawem porzucanie prawosławia większość byłych unitów z Piech, czyli 46 osób przeszło na katolicyzm [Liber Conversorum parafii rzymskokatolickiej w Opolu]. W 1913 r. w folwarku mieszkało 78 katolików i 14 prawosławnych [Latawiec, 2012, s. 93–94].

  Oświata

  Dzieje oświaty we wsi opisał Krzysztof Latawiec, Historia szkół w gminie Podedwórze, Podedwórze-Lublin 2015 [https://www.researchgate.net/publication/378075481_Historia_szkol_w_gminie_Podedworze].

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Przydrożny krzyż w Piechach. fot. Dariusz Tarasiuuk

  Ważne wydarzenia

  Wśród ofiar okupacji niemieckiej z Piech byli mieszkańcy wsi aresztowani 26 lutego 1944 r. jako zakładnicy. Zostali oni rozstrzelani w zbiorowych egzekucjach w Białej Podlaskiej: Józef Gutowski (l. 47) zginął 20 marca, Karol Łukaszuk (l. 46) – 24 marca, w tym okresie rozstrzelano również Franciszka Fajermana (l. 50) i Jan Kuchtę (l. 50). Po zakończeniu wojny na terenie wsi znajdowały się groby 2 jeńców radzieckich („Saszy” i „Gruzina” – rozstrzelanych w 1943) [APL, UWL – Wydz. Bud., sygn. 226; IPN, sygn. Lu1/17/116].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci