Przejdź do treści

Wojciechów-Kolonia

  Herb gminy Szastarka.

  Wojciechów-Kolonia

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Nazwa wsi jest dwuczłonowa. Słowo „kolonia” oznaczało osadę powstałą zwykle w wyniku parcelacji i wyprzedaży ziemi folwarcznej lub jej części chłopom. Szczególne natężenie tego zjawiska miało miejsce po ukazie uwłaszczeniowym z 1864 r., w okresie międzywojennym (realizacja reformy rolnej z 1920 i 1925 roku), i wreszcie dekretu PKWN z 1944 r. Nabywcami mogli być włościanie z sąsiedztwa albo przybysze z bardziej odległych stron,  zza Wisły lub nieodległej Galicji. Zwłaszcza przed I wojną światową  na nasze ziemi masowo napływali też z przyczyn ekonomicznych chłopi niemieccy. Drugi człon nazwy łączy się najczęściej z powstaniem kolonii na gruncie starszej wsi.

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Kościelna Droga, Legowiska (zarośla położone na granicy między sołectwami Wojciechów Kolonia, Polichna Czwarta i Majdan Obleszcze), Poprzeczki (nazwa drogi biegnącej przez wieś), Wygon (pola na wschód od linii zabudowań w kierunku Wierzchowisk) [https://szastarka.e-mapa.net ].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Brak informacji o stanowiskach zarówno z kwerendy, jak i z systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1989 w ramach AZP [NID, AZP obszar 87-79].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci