Przejdź do treści

Brzozówka Kolonia

  Herb gminy Szastarka.

  Brzozówka Kolonia

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Nazwa wsi jest dwuczłonowa. Słowo „kolonia” oznaczało osadę powstałą zwykle w wyniku parcelacji i wyprzedaży ziemi folwarcznej lub jej części chłopom. Szczególne natężenie tego zjawiska miało miejsce po ukazie uwłaszczeniowym z 1864 r., w okresie międzywojennym (realizacja reformy rolnej z 1920 i 1925 roku), i wreszcie dekretu PKWN z 1944 r. Nabywcami mogli być włościanie z sąsiedztwa albo przybysze z bardziej odległych stron,  zza Wisły lub nieodległej Galicji. Zwłaszcza przed I wojną światową  na nasze ziemi masowo napływali też z przyczyn ekonomicznych chłopi niemieccy. Drugi człon nazwy łączy się często z powstaniem kolonii na gruncie starszej wsi.

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Pniaki (las), Zagrody (łąki/pola) [https://szastarka.e-mapa.net ].

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 1987 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 11 stanowisk, które dostarczyły źródeł krzemiennych (narzędzia, odpadki powstałe z ich formowania lub napraw, także półsurowiec) oraz ceramicznych (ułamki naczyń) będących pozostałościami po różnych formach osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego. Na podstawie ilości i rozrzutu zebranych artefaktów wyróżniono ślady osadnicze (1-3 zabytki z bardzo małej powierzchni) bądź bardziej trwałe struktury osadnicze – siedliska (powyżej 3 znalezisk z większego areału). Prawdopodobnie ślady osadnicze występujące w kontekście trwalszych struktur można utożsamiać z różnoraką aktywnością gospodarczą – związaną z myślistwem, zbieractwem, uprawą pól, hodowlą, pasterstwem, gospodarką leśną czy wędrówkami w poszukiwaniu surowców.

  Zebrane źródła ruchome pochodzą z kilku faz osadniczych. Najstarsze ślady osadnicze w dwóch przypadkach datowane są na wczesną fazę neolitu (brak przynależności kulturowej). W jednym przypadku znaleziony fragmenty ceramiki datowano na okres wpływów rzymskich. Ponadto nie określono bliższej chronologii zabytków z epoki kamienia pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych [NID, AZP obszar 86-79].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i upamiętnienia

  Mogiła powstańców styczniowych poległych 18.07.1863 r., w starciu pod Polichną. Umiejscowiona na skraju sadu będącego pozostałością po przedwojennym folwarku. Opis: pomnik w formie kamiennej płyty postawionej na kamiennym postumencie. Obok pomnika stoi metalowy krzyż. Inskrypcja na płycie: NARÓD KTÓRY TRACI PAMIĘĆ TRACI WOLNOŚĆ / wizerunek herbu rządu powstańczego / NIEZNANYM POWSTAŃCOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 18 LIPCA 1863 r. W BRZOZÓWCE. Napis na postumencie: Cześć Ich Pamięci Anno Domini 2013. W tym rejonie znajduje się też odrębna mogiła bezimiennego powstańca, która przed 1939 r. miała postać kopca z drewnianym krzyżem. Od 2009 pochówek jest upamiętniony metalowym krzyżem, ufundowanym przez p. Roberta Zaorskiego zam. W Brzozówce Kolonii [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogila-indywidualna-niez-926622 ]

  Mogiła żołnierza rosyjskiego r. z czasów I wojny światowej. Upamiętnienie jest dziełem p. Roberta Zaorskiego, który w 2009 ufundował metalowy krzyż prawosławny [https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogila-indywidualna-zoln-923790].

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci