Przejdź do treści

Zemborzyce Podleśne

  Herb gminy Konopnica.

  Zemborzyce Podleśne

  Powiat: lubelski

  Gmina: Konopnica

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Konopnica.

  Nazwa – geneza i znaczenie

  Zemborzyce Podleśne są nazwą dwuczłonową. Pierwszy człon odnosi się do dawnej wsi Zemborzyce. Zemborzyce są nazwą patronimiczną, urobioną od imienia lub nazwiska jakiejś osoby i odnoszą się do jej potomków. Są to więc tzw. nazwy odojcowskie [Szczerbowska-Kopacz, 2011, 180]. Określenie to powstało od staropolskiego imienia Zemborza (Zęborza). Z kolei drugi człon nazwy, wyrażony za pomocą przymiotnika “podleśny” zaliczany jest do określeń topograficznych, wskazujących na cechy terenu, w tym przypadku położenie pod lasem [Kosyl, 1974, 511].

  Przynależność administracyjna

  W przeszłości teren, na którym obecnie znajdują się Zemborzyce Podleśne wchodził w skład wsi Zemborzyce (ob. dzielnica Lublina), mającej metrykę średniowieczną. Obszar dzisiejszych Zemborzyc Dolnych leżał w ziemi lubelskiej. W 1474 r. teren ten znalazł się na obszarze utworzonego wówczas województwa lubelskiego. Po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów Zemborzyce znalazły się na obszarze cyrkułu lubelskiego stanowiącego jednostkę podziału administracyjno-terytorialnego austriackiej Galicji Zachodniej.

  Od 1810 r., po włączeniu tego terytorium do Księstwa Warszawskiego, Zemborzyce, gdzie zaczęła działać gmina dominialna, znalazła się na terenie powiatu lubelskiego departamentu lubelskiego. Po utworzeniu Królestwa Polskiego, w 1816 r. gmina dominialna Zemborzyce weszła w skład obwodu lubelskiego (od 1842 r. powiatu lubelskiego) województwa lubelskiego (od 1837 r. guberni lubelskiej) [APL, MSGL, sygn. 167, s. 660-661]. Wiosną 1864 r. zlikwidowano gminę dominialną i Zemborzyce weszły w skład gminy Lublin Donacja. Rok później Zemborzyce przynależały już do gminy Głusk powiatu lubelskiego [APL, KWPL, sygn. 21, k. 6, 29]. Zemborzyce stały się siedzibą gminy o takiej samej nazwie w 1869 r., kiedy to odebrano statusu miasta Głuskowi. Gmina Zemborzyce funkcjonowała do 1954 r. Same Zemborzyce były jedną z największych i najrozleglejszych wsi. W chwili wprowadzania reformy samorządu terytorialnego w 1933 r. Zemborzyce jako wieś została podzielona na gromady. Jej część nr III wraz z Kolonią Zemborzyce stała się gromadą Zemborzyce Podleśne [“LDW” 1933, nr 22, s. 404]. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Zemborzyce Podleśne weszły w skład gminy Zemborzyce powiatu lubelskiego dystryktu lubelskiego [Gemeindeverzeichnis distrikt Lublin, Lublin [b.d.w.], 153-154]. W 1944 r. przywrócono organizację administracyjną sprzed października 1939 r., która przetrwała do 1954 r. Gromada ta nadal wchodziła w skład gminy Zemborzyce. Z dniem 1 stycznia 1955 r. gminy uległy likwidacji, zaś utworzono gromadę Zemborzyce, w skład której weszła dotychczasowa gromada Zemborzyce Podleśne [DUWRN 1954, nr 15, s. 74]. Dnia 1 stycznia 1973 r. zostały zlikwidowane gromady, zaś w ich miejsce przywrócono gminy. Zemborzyce Podleśne jako sołectwo weszło w skład gminy Głusk [DUWRN 1972, nr 12, s. 177, 181]. Zemborzyce Podleśne od 1976 r. znajdują się do dnia dzisiejszego w gminie Konopnica [Dz. U. 1976, nr 1, poz. 12, s. 15].

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 1996 i 1998 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 4 stanowiska śladowe bliżej nieokreślone chronologicznie, z których uzyskano półsurowiec krzemienny i ułamki naczyń glinianych – materiały bliżej nieokreślone chronologicznie [NID, AZP obszar 78-81 i 79-81; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 3, 260].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Nazwa Zemborzyce Podleśne pojawiła się w 1933 r. w trakcie tworzenia gromad wiejskich [“LDW” 1933, nr 22, s. 404]. W 1966 r. w zamieszkiwało tutaj 589 osób (286 mężczyzn i 303 kobiet) [APL, PGRN w Zemborzycach, sygn. 42, s. 2].

  Stosunki własnościowe

  W wiekach średnich Zemborzyce były własnością monarszą [SHGL, 288]. Zemborzyce jako wieś królewska pod koniec 1795 r. stała się własnością skarbu państwa austriackiego. W okresie Księstwa Warszawskiego oraz w pierwszych dwóch dekadach funkcjonowania Królestwa Polskiego należały również do skarbu państwa. Następnie w 1835 r. została przekazana w formie donacji rosyjskiemu generałowi pochodzenia niemieckiego Fiodorowi Rüdigerowi [Kaczkowski, 1917, 87, 430]. Pozostawała ona własnością rodziny Rüdigerów do 4 listopada 1918 r., kiedy to Rada Regencyjna Królestwa Polskiego swoim dekretem przejęła pod zarząd państwowy wszystkie donacje nadane rosyjskim wysokiej rangi oficerom i urzędnikom. Ostatecznie Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 1919 r. uchwalił ustawę, która wszystkie donacje przekazała skarbowi państwa [Dz. U., 1919, nr 72, s. 779-782].

  Zgodnie z ustawą uwłaszczeniową z 1864 r. 162 chłopów z Zemborzyc otrzymało grunty z obszaru majątku donacyjnego [APL, ZTL, sygn. 1904, s. 1-18, 47-49]. 10 sierpnia 1921 r. mieszkańcy Zemborzyc podjęli uchwałę o przeprowadzeniu scalenia gruntów. Wolę mieszkańców 22 listopada 1921 r. zatwierdził Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie. Umożliwiło to rozpoczęcie prace nad komasacją gruntów chłopów z Zemborzyc. Scaleniem objęto grunty o powierzchni przeszło 2710,5 ha. Komasacja umożliwiła zorganizowanie na nowo gospodarstw chłopskich. Proces komasacji ostatecznie zakończył się 27 listopada 1926 r. i objął 371 gospodarstw.

  W związku z dość dużą powierzchnią wsi Zemborzyce (przeszło 20 km²) wprowadzono wewnętrzny podział administracyjny na 8 części [APL, OUZL, sygn. 1448-1455; ZTL, sygn. 1904, s. 25-37, 259-283]. W części nr III Zemborzyc powstało 73 domostwa. Gospodarstwa znalazły w się w rękach rolników o następujących nazwiskach: Adamek, Pyszniak, Jóźwik, Kubecki, Łoziński, Kowalczyk, Krzewiński, Rejak, Basak, Frąk, Galiński, Grabowski, Stec, Cnota, Widyński, Kołodziejczyk, Kowalczyk, Wojciechowski, Berecki, Tatara, Frankowski, Daniewski, Nowacki, Bielak, Muszyński, Zieliński, Wójcik, Sapała, Gieroba, Wilk, Sołtys, Zięba, Rarak, Maliszewski, Galiński, Dumić, Dumicz, Pastusiak, Kotarski, Birski, Żmuda, Jakubowski, Krzyżak, Skowronek, Kruk, Wojtysiak, Kawalec, Gano i Zaborek [APL, AGwZ, sygn. 1580]. Część nr III stała się podstawą do utworzenia w 1933 r. gromady Zemborzyce Podleśne. W styczniu 1955 r. Zemborzyce Podleśne znalazły się w jurysdykcji Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zemborzycach. 

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Zemborzyce Dolne należą do lubelskiej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marcina [https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=101757].

  Gospodarstwa powstałe w części nr III Zemborzyc zostały objęte przez rolników będących pochodzenia polskiego i wyznania rzymskokatolickiego [APL, AGwZ, sygn. 1580, passim].

  Gospodarka w dziejach

  Głównym źródłem dochodów mieszkańców Zemborzyc Podleśnych było rolnictwo. Sąsiedztwo Lublina umożliwiło także utrzymywanie się części mieszkańców z pracy w tamtejszych zakładach przemysłowych oraz z pracy umysłowej. Aktywnością we wspieraniu produkcji rolniczej (prowadzenie magazynu i sprzedaży nawozów sztucznych, prowadzenie punktu skupu zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw), hodowli zwierząt (prowadzenie magazynu i sprzedaży pasz, prowadzenie skupu zwierząt) oraz handlu na tym terenie wykazała się Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”. Pod auspicjami spółdzielni działał w Zemborzycach Podleśnych sklep spożywczy  [APL, UGwK, sygn. 27, s. 13].

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci