Przejdź do treści

Piotrowice Wielkie

  Herb gminy
  Garbów.

  Piotrowice Wielkie

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1983 odkryto 3 stanowiska. Na podstawie zebranych kilku fragmentów ceramiki naczyniowej oraz znacznie liczniejszych wytworów i odpadków krzemiennych stwierdzono prawdopodobnie osady z neolitu (kultura amfor kulistych), późnej epoki brązu (kultura łużycka), także obozowisko z bliżej niekreślonego okresu pradziejów [NID, AZP obszar 75-80 – tam opisane: Pod Majdanem; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 2, 308-309].

  Z rejonu tej miejscowości pochodzi zbiór zabytków znalezionych w różnym czasie i nieznanych okolicznościach, pierwotnie stanowiących kolekcję szkolną [Gurba 1960, 154]. W jego skład wchodzą okazy krzemienne oraz wykonane ze skał niekrzemiennych – siekiery z neolitu (brak bliższej chronologii), płoszcze z wczesnej epoki brązu (kultura mierzanowicka) i topory z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka) [Bargieł, Libera 1995; także Libera 2001, 146, tabl. XI:b].

  Zabytki z dawnej kolekcji szkolnej [Bargieł, Libera 1995, ryc. 1, 2].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci