Przejdź do treści

Bogucin

  Herb gminy
  Garbów.

  Bogucin

  Powiat: lubelski

  Gmina: Garbów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Garbów.

  Nazwy historyczne, geneza i znaczenie

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP w roku 1983 odkryto 6 stanowisk. Na podstawie zebranych fragmentów ceramiki naczyniowej oraz nielicznych materiałów krzemiennych o charakterze odpadkowym, poza bliżej nieokreślonymi śladami osadnictwa pradziejowego (krzemienne, ceramika), stwierdzono również pojedyncze ułamki naczyń z neolitu (kultura lubelsko-wołyńska, kultura pucharów lejkowatych), także z bliżej nieokreślonej fazy wczesnego średniowiecza [NID, AZP obszar 75-79 – opisane: Kolonia Bogucin, 76-79; także Bargieł, Zakościelna 1995, cz. 1, 149].

  Na części gruntów prowadzono weryfikacyjne badania powierzchniowe i wykopaliskowe w roku 2007 w pasie budowanej drogi ekspresowej S17. Ich wynikiem są kolejne ślady osadnictwa z bliżej nieokreślonych pradziejów (pojedyncze odpadki krzemienne) oraz osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (ceramika). Odkryto również osadę z końca epoki brązu-wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka) i z okresu wczesnego średniowiecza (IX-X w.). Ich następstwem były badania szerokopłaszczyznowe w roku 2011, w wyniku których częściowo rozpoznano dwie osady wielokulturowe. Na pierwszej odkryto ponad 50 obiektów, na kolejnej blisko 430 – m.in. gospodarcze, mieszkalne, produkcyjne, konstrukcyjne (dołki posłupowe). Na obu stanowiskach uzyskano liczne źródła ruchome w postaci ceramiki naczyniowej, półwytworów i wyrobów krzemiennych, także z surowców pozakrzemiennych. Na pierwszym z zakresu wczesnej fazy neolitu (kultura ceramiki wstęgowej rytej), także wczesnej epoki brązu (kultura mierzanowicka) oraz wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.), także nowożytności. Znacznie bogatsze okazało się drugie stanowisko, na którym zarejestrowano różne fazy osadnictwa pradziejowego, zwłaszcza neolitycznego kultur: ceramiki wstęgowej rytej, malickiej, lubelsko-wołyńskiej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych; także z epoki wczesnej brązu kultur: mierzanowickiej i trzcinieckiej, również wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka). Kolejny horyzont chronologiczny związany jest z dwoma fazami wczesnego średniowiecza (VIII-IX i XI-XIII w.) – m.in. odkryto jamy do produkcji dziegciu [Banasiewicz i in. 2012, 21; Misztal 2016, 209 i n.; Szeliga, Gawryjołek-Szeliga 2023].

  Kolejne źródła ruchome w postaci monet, dewocjonaliów, także innych przedmiotów codziennego użytku – datowane na okres XV-XIX stulecia – uzyskano z różnych rejonów wsi w wyniku penetracji detektorem metali w roku 2009 [NID, AZP obszar 75-79]. Innym przypadkowym znaleziskiem jest siekierka krzemienna o niejednoznacznej chronologii (środkowy neolit – epoka brązu) [Mączka i in. 2022, 212].

  Luźne znalezisko siekierki krzemiennej środkowy z neolitu–epoki brązu [Mączka i in. 2022, fot. 2].

  Fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne pochodzące z osady kultura ceramiki wstęgowej rytej [Szeliga, Gawryjołek-Szeliga 2023].


  Fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne pochodzące z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej [Szeliga, Gawryjołek-Szeliga 2023].

  Krzemienny nóż sierpowaty z znaleziony na osadzie wielokulturowej – kultura trzciniecka lub łużycka [Misztal 2016, fot. 1].

  Pierwsza wzmianka o osadzie, prawo lokacyjne

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Oświata

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci