Przejdź do treści

Cieślanki

  Herb gminy Szastarka.

  Cieślanki

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Szastarka

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Szastarka.

  Nazwa, przynależność administracyjna

  Wg Kosyla (s. 69) nazwa wsi Cieślanki została urobiona od nazwy osobowej 'Cieśla’ (tak samo: Rymut, Nazwy, t. 2, s. 145). Sklasyfikowana też jako dzierżawcza ze względu na sufiks -nki. Forma pluralna powstała zaś może pod wpływem pobliskiej wsi Studzianki.

  Tereny, na których powstała wieś wchodziły w skład dóbr Zakrzówek pozyskanych przez zamianę przez Czartoryskich a skonfiskowanych w 1831 r. przez władze carskie. Władze zaliczyły je do ekonomii Nowa Aleksandria „składających się z folwarku Zakrzówek, Sulów i Rudnik oraz wsiami Zakrzówek, Bystrzyca, Majdan, Rudnik i Sulów z nomenklaturą Cieślanki”. Cieślanki powstały dopiero po urządzeniu „kolonialnem” i oczynszowaniu dóbr Zakrzówek 20 V (1 VI) 1857 r. Wtedy po raz pierwszy wykazano tam, odrębnie od innych miejscowości 8 osad rolnych i jedną karczemną,” a nadto z powodu przybyłej nomenklatury Wieś Cieślanki utworzyć pod tąż nazwą nową oddzielną pozycję z wykazaniem do poboru opłat, wieś tę po urządzeniu obowiązujących”. Tak więc Cieślanki wydzielono z terenu wsi Sulów choć sama nazwa miejsca zapewne istniała wcześniej. Graniczyły one (poza Sulowem) z dobrami Studzianki i Blizin: „granica tej wsi od strony dóbr prywatnych Blizin i Studzianki pozostały w dawnych bez zmiany kierunkach i jedynie tylko od lasu poprowadzona została nowa linia separacyjna w prostym kierunku, korzystnie uposażenie włościan zwiększająca. Realność ta po urządzeniu otrzymała mórg 123 prętów 279, a dawniej posiadała mrg. 99 pr. 232. Zyskała więc z lasu mrg. 24 pr. 77„. [Osiński, 2021, 43, 348; PKLG, APRadom, ZRiDP, 225A; APRadom, ZRiDP, 19540]

  Cieślanki należały do gminy Zakrzówek powiatu janowskiego. Po reformie administracyjnej w 1867 r. znalazły się w gminie Zakrzówek, powiatu janowskiego, guberni lubelskiej.

  W okresie międzywojennym Cieślanki nadal należały do gminy Zakrzówek powiatu janowskiego województwa lubelskiego [Skorowidz miejscowości, 1924, t. 4, 35]. W okresie II wojny światowej wieś znajdowała się w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa, powiecie (niem. Kriese) janowskim, którego siedziba została przeniesiona w 1942 r. do Kraśnika. Po wojnie władze komunistyczne utrzymały zmianę w odniesieniu do siedziby powiatu a nawet w 1945 r. zmieniły formalnie nazwę powiatu z janowskiego na kraśnicki. [Ćwik, Reder, 1977, 163].

  W 1952 r. nadal Cieślanki znajdowały się w gminie Zakrzówek, ale zarazem były siedzibą gromady obejmującej samą wieś Cieślanki oraz wieś Dudzin Dół  i Osadę Cieślanki Pokarczmisko os. [DUWRN, 1953, nr 3, poz. 7]. W 1954 r. weszły w skład nowoutworzonej gromady Studzianki obejmującej dotychczas funkcjonujące gromady Studzianki wieś, Studzianki kol., Cieślanki, Węglinek z gminy Zakrzówek. [DUWRN, 1954, nr 15, poz. 64]. 1 stycznia 1962 r. zniesiono gromadę Sulów i włączono jej obszar do gromady Sulów wraz z Cieślankami [DUWRN, 1961, nr 11, poz. 84]. 31 grudnia 1964 r. przestała istnieć gromada Sulów, której obszar wraz z Cieślankami włączono do gromady Szastarka. {DUWRN, 1963, nr 8, poz. 70]. W 1973 r. została utworzona gmina Szastarka, która w latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa tarnobrzeskiego. Od 1999 r. ponownie w województwie lubelskim, powiecie kraśnickim. [Ćwik, Reder 1977, 166]

  Mikrotoponimia

  Nomenklatury topograficzne, odnotowane w historycznych i współczesnych mapach na obszarze wsi: Blinówka (droga biegnąca przez wieś z Blinowa w kierunku Zakrzówka) [https://szastarka.e-mapa.net].

  Antroponimia

  W latach 60-ch XIX wieku w Cieślankach właścicielami gospodarstw I działu były następujące osoby: Józef Rembiecki, Jacenty Lewek, Stanisław Kosidło (następcy), Andrzej Wierzchowiak, Józef Kaczyński, Jan Kaczyński (następcy), Antoni Właszczyk, Jan Łata. [APL, ZTLLiSG, 1074]

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych w roku 1991 w ramach ogólnopolskiej akcji AZP zlokalizowano 4 stanowiska, które dostarczyły źródeł krzemiennych (półsurowiec odpadkowy), w pojedynczym przypadku ułamka ceramiki. Materiały stanowiące ślady osadnicze pozbawione charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych nie zostały datowane (dotyczy krzemieni). Odosobniony fragment ceramiki datowano na wczesny okres epoki brązu (nieokreślony kulturowo) [NID, AZP obszar 85-80].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Cieślanki po raz pierwszy odnotowano w 1857 r., powstały na ziemiach odebranych rodzinie Czartoryskich przez władze carskie po 1831 r.

  Właściciele

  W Cieślankach było tylko 8 włościan podlegających pod ukaz 19 II (2 III) 1864 r. Obrabiali oni pola o powierzchni od 13 do 15 mrg. (117 mórg 154 prętów). Tylko połowa miała do dyspozycji łąki (169 pr.) 16 X 1869 r. Centralna Komisja ds. Włościańskich przy Komitecie Urządzającym zatwierdziła tabelę likwidacyjną i nadała na własność ośmiu chłopom 118 mrg. 23 pr. i 4 mrg. 147 pr. nieużytków a razem 122 mrg. 170 pr. Jeszcze w 1877 r. dokonano dokładniejszych pomiarów i drobnych korekt. Ostatecznie 3 VII 1892 r. komisarz ds. Włościańskich Powiatu Janowskiego ogłosił poprawioną tabelę

   ogródornejłąknieużytków
           
  Józef Rembielicki11701565    
  Jacenty Lewek15614224    
  Następcy Stanisława Kosidło 14313152    
  Andrzej Wierzchowiak 29914209    
  Józef Kaczyński11713118    
  Następcy Jana Kaczyńskiego110213269 35  
  Antoni Właszczyk1199141 75  
  Jan Łata13815123 99 227
  nieużytki        
   9124114261 209 227

  Razem 125 mórg, 221 prętów. Na własność wspólną wsi przeszła też działka „karczemna” (1 mrg. 32 pr.).

  W 1905 r. w Cieślankach było ziemi włościańskiej podlegającej pod ukazy z 1864 i 1866 r.: ornej 64,5 dziesięcin, gospodarstw 10, mieszkańców katolików 109, gleba gliniasta. [SKLG; APL, ZTLLiSG, 1074]

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Cieślanki należały do parafii Zakrzówek. Zarówno w XIX jak i XX wieku wszyscy mieszkańcy deklarowali narodowość polską i wyznanie katolickie.

  Dane statystyczne, gospodarka

  W 1864 r. we wsi mieszkało 58 ludzi w dziewięciu gospodarstwach. W 1866 r. – 61 osób. Pierwszym sołtysem wybrano 1 XI 1865 r. Wojciecha Kaczyńskiego. [Osiński, 2021, 43, 222, 348; SKLG] Chłopi żyli z uprawy roli.

  W 1921 r. we wsi wykazano 18 budynków mieszalnych w których mieszkało 97 osób (42 mężczyzn i 55 kobiet). Wszyscy deklarowali się jako katolicy i Polacy. [Skorowidz miejscowości, 1924, t. 4, s. 41] W 2011 r. wieś zamieszkiwało 64 mieszkańców [https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieślanki]

  Cieślanki na mapie z 1936 r.

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci