Przejdź do treści

Chrzanów-Kolonia

  Kościół parafialny w Chrzanowie.
  Fot. Wioleta Król

  Chrzanów-Kolonia

  Powiat: janowski

  Gmina: Chrzanów

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Chrzanów.

  Nazwa, geneza i znaczenie

  Nazwa wsi jest dwuczłonowa. Słowo „kolonia” oznaczało osadę powstałą zwykle w wyniku parcelacji i wyprzedaży ziemi folwarcznej lub jej części chłopom. Szczególne natężenie tego zjawiska miało miejsce po ukazie uwłaszczeniowym z 1864 r., w okresie międzywojennym (realizacja reformy rolnej z 1920 i 1925 roku), i wreszcie dekretu PKWN z 1944 r. Nabywcami mogli być włościanie z sąsiedztwa albo przybysze z bardziej odległych stron,  zza Wisły lub nieodległej Galicji. Zwłaszcza przed I wojną światową  na nasze ziemi masowo napływali też z przyczyn ekonomicznych chłopi niemieccy. Drugi człon nazwy w tym przypadku łączy się z powstaniem kolonii na gruncie znacznie starszej wsi o nazwie Chrzanów. Kolonie charakteryzują się zwykle rozrzuconą w terenie, oddaloną od siebie zabudową.

  Mikrotoponimia

  Antroponimia

  Od Banku Rolnego, w latach 30. XX wieku, zazwyczaj na kredyt, działki na obszarze Kolonii kupili [APKoS, Hipoteka, 38, 39, 40, 41-42]:

  Kolonia Chrzanów nr 1

  Walenty Żegan syn Piotra, Wawrzyniec Woźnica syn Antoniego, Kazimierz Chudziak syn Wawrzyńca, Wawrzyniec Gąbka syn Wawrzyńca, Rozalia z Czajków Sulowska żona Józefa, Józef Kowalik syn Jana, Józef Dziok syn Franciszka, Walenty Zdybel syn Andrzeja, Jan Marczak syn Jana, Katarzyna z Gabków Jargieło żona Tomasza, Walenty Jargieło syn Walentego, Andrzej Maksim syn Szczepana, Józef Stanicki syn Wojciecha, Marcin Sulowski, syn Andrzeja, Józef Skrzypek, syn Tomasza, Tomasz Kowalik syn Walentego, Agnieszka z Dychów Biernat żona Wojciecha, Wojciech Kowalik syn Jana, Józef Łukasik syn Walentego, Paweł Stanicki syn Tadeusza, Wawrzyniec Sulowski syn Jana, Łucja ze Zdyblów Śmieszek, żona Andrzeja, Marianna z Sulowskich Sulowska żona Marcina, Agnieszka z Łukasików Branewska, żona Walentego, Tomasz Łacek syn Stanisława, Stanisław Rycerz syn Andrzeja Paweł Sosnówka syn Andrzeja, Jan Jagieło syn Walentego, Stanisław Branewski syn Wojciecha, Józef Zdybel syn Andrzeja, Paweł Stanicki syn Walentego, Wojciech Kowalik syn Marcina, Katarzyna z Madejskich Sulowska żona Jana

  Kol. Chrzanów nr 2

  Jan Maksim, Józef Ligaj i Szymon Michałek, Wawrzyniec Szwałek, Stanisław Szwałek, Józefa ze Skrzypków Kowalik córka Tomasza, Paweł Jabłoński, Błażej Kozina, Wawrzyniec Jaworski, Agnieszka Jarosz, Wojciech Janus

  Kolonia Chrzanów nr 3

  Wojciech Taradys syn Bartłomieja, Stanisław Zalewski syn Stanisława, Paweł Kańkowski syn Andrzeja, Józef Kańkowski syn Andrzeja, Katarzyna Żółw żona Stanisława, Paweł Gąbka syn Andrzeja, Paweł Zdybel syn Andrzeja, Marianna z Baranów Kufel żona Józefa, Paweł Sulowski syn Andrzeja, Andrzej Stanicki syn Jana, Tomasz Stanicki syn Jana, Wojciech Maksim syn Walentego, Antoni Bielak syn Sebastiana, Szymon Branewski syn Kazimierza, Wojciech Jargiełło syn Andrzeja, Andrzej syn Franciszka i Katarzyna z Łazurów małżonkowie Gąbka, Józef Kozina syn Piotra, Agnieszka z Małków Sowa żona Stanisława, Jan Jawroski syn Kazimierza, Wawrzyniec Jawroski syn Wojciecha, Andrzej Baran syn Wojciecha, Jan Woźnica syn Antoniego Józef Czajka, Wawrzyniec Dziuba, Marianna Łazur,Franciszka Wieleba, Jan Stanicki syn Katarzyny, Józef Kowalik, Józef Osuch, Walenty i Katarzyna z Flisów małżonkowie Biernat, Andrzej Słomka, Wawrzyniec Słomka.

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  W trakcie prowadzonych w roku 2003 systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP odkryto 13 stanowisk, które dostarczyły źródeł krzemiennych (narzędzia, odpadki powstałe z ich formowania lub napraw, także półsurowiec) oraz ceramicznych (ułamki naczyń) będących pozostałościami po różnych formach osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego. Na podstawie ilości i rozrzutu zebranych artefaktów wyróżniono ślady osadnicze (1-3 zabytki z bardzo małej powierzchni) bądź bardziej trwałe struktury osadnicze – siedliska (powyżej 3 znalezisk z większego areału). Prawdopodobnie ślady osadnicze występujące w kontekście trwalszych struktur można utożsamiać z różnoraką aktywnością gospodarczą – związaną z myślistwem, zbieractwem, uprawą pól, hodowlą, pasterstwem, gospodarką leśną czy wędrówkami w poszukiwaniu surowców.

  Zebrane źródła ruchome pochodzą z kilku faz osadniczych. Najstarsze materiały datowano na różne fazy neolitu (kultura: ceramiki wstęgowej rytej, lubelsko-wołyńska, pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej), kolejne pozostawiła społecznoś

  epoki brązu (kultura: mierzanowicka, trzciniecka i łużycka). Ponadto zebrano ceramikę z okresu nowożytnego (XV-XVIII w.). Ponadto nie określono chronologii zabytków pozbawionych charakterystycznych cech morfologiczno-technologicznych [NID, AZP obszar 88-82].

  Fragment naczynia glinianego jednego z odkrytych stanowisk [NID, AZP 88-82].

  Pierwsza wzmianka o osadzie

  Miejscowość Kolonia Chrzanów powstała dopiero w okresie międzywojennym. W 1930 r. Bank Rolny przejął folwark Chrzanów Ordynacki (362 ha), przeprowadził parcelację i sprzedał działki 115 osobom. Ziemię kupili głownie gospodarze z okolicznych wsi (Chrzanów, Malinie, Łada). Część gruntów kupili robotnicy rolni z byłego folwarku, którzy osiedlili się tam i dali początek miejscowości administracyjnie zalegalizowanej w 1936 r. [Baranowski, 2001, s. 29]. Wykaz nabywcow dzialek, patrz zakladka: Antroponimia.

  Właściciele i zarządcy

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Gospodarka w dziejach

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Ważne wydarzenia

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci