Przejdź do treści

Ewunin

  Herb gminy Wilkołaz.

  Ewunin

  Powiat: kraśnicki

  Gmina: Wilkołaz

  Mapa miejscowości

  Miejscowości – część ekspercka

  W świecie cyfrowym

  Patrz hasło: Wilkołaz.

  Nazwa – geneza i znaczenie

  Początkowo nowopowstały majątek nosił nazwę ‘Ewin Majdan’ lub‘ Majdan Ostrowski’, rzadziej ‘Ewonin’ lub ‘Ewusin’, najczęściej w formie ‘Ewunin’ [Kosyl 1974, 102]. Nazwa została utworzona od imienia Ewa, a następnie przekształcona od jego deminutywnej formy ‘Ewunia’ [Kosyl 1974, 102]. Według autorów Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, nazwa upamiętnia dziedziczkę dóbr Ewę Smoczyńską [SGKP V, 910], co jest poglądem błędnym (zob. niżej). Nazwa Majdan łączy się z kolei z leśnymi osadami, zakładanymi przez przybywających w Lubelskie z ziem położonych na lewym brzegu Wisły ubogich chłopów. Majdany były osadami leśnymi, a otrzymujący tutaj ziemię chłopi mieli obowiązek jej wykarczowania.

  Przynależność administracyjna

  Wieś powstała na gruntach starszej wsi Ostrów i została wydzielona z tych dóbr. Pod względem administracyjnym dzieliła więc historię wsi Ostrów. W okresie pouwłaszczeniowym leżała na terenie gminy wiejskiej Urzędów, w powiecie janowskim w ramach guberni lubelskiej, a po odzyskaniu niepodległości, województwa lubelskiego [SGKP V, 910; Skorowidz miejscowości , 39; Ćwik, Reder 1977, 134]. Od 1945 r. znajdowała się w powiecie kraśnickim woj. lubelskiego. W skład gminy Wilkołaz weszła dopiero od 1973 r.

  Toponimia

  Położony w bezpośrednim sąsiedztwie wsi niewielki las nosi nazwę Las Ewuniński. Wcześniej (od końca XVIII w.) las ten, znacznie większy niż obecnie, nosił nazwę Zamajdanie urobioną od pierwotnej wersji nazwy E. (Majdan Ewin).

  Archeologia o najdawniejszym osadnictwie

  Na jedynym stanowisku odkrytym w roku 1985 w trakcie systematycznych badań powierzchniowych w ramach AZP znaleziono kilka wytworów krzemiennych pochodzących ze schyłkowego paleolitu (kultura nieokreślona) [NID, AZP obszar 82-78].

  Początki Ewunina i dzieje osady

  Ewunin po raz pierwszy pojawił się w źródłach w 1801 jako ‘Ewin Maydan’ na austriackiej mapie Hendelsfelda. W 1806 r. nazwano go nową kolonią [OZ, 51], więc powstał zapewne nie wcześniej niż pod koniec XVIII w. Z tymi danymi współgra informacja dotycząca ruchu naturalnego ludności tej osady. Najstarsza o nim wzmianka pochodzi z 1804 r. i dotyczy małżeństwa mieszkańców Ewunina: Józefa Dziurdy z Agnieszką Tomaszczyk [https://regestry.lubgens.eu/viewpage.php?page_id=1052&par=117]. Powszechnie uważa się [np. SGKP V, 910], że początki osady wiążą się z osobą Ewy Smoczyńskiej (zm. 1869). To jednak niemożliwe ze względów chronologicznych. Rozwiązanie zagadki przynosi bliższe rozeznanie w genealogii właścicieli dóbr ostrowskich pod koniec XVIII w. W roku 1790 nowym właścicielem dóbr został Onufry Dzierzbicki, którego żoną była Ewa z Zymanów [APL, KGL sygn. 433, k. 112]. To jej imię upamiętnia nazwa Ewin Maydan z 1801 r. Ewa Smoczyńska, urodzona w 1796 r., była jej wnuczką i przejęła majątek dopiero w roku 1820, po śmierci swojej babki [Boniecki t. 3, 11; Wnuk-Bednarczyk 2018, 31; Wnuk 2004, 49].

  Ewunin na austriackiej mapie Heldensfelda z 1801-1804 r.https://maps.arcanum.com/en/

  Powyższa mapa przedstawia klasyczną osadę śródleśną (Majdan). Nieregularne granice lasu na południe od Ewunina wskazują na kierunek, w jakim szedł wyrąb i przekształcanie uzyskanego terenu na ziemię uprawną. W takich wsiach zwłaszcza w ich początkowej fazie rozwoju mieszkańcy łączyli zajęcia rolnicze ze związanymi z eksploatacją lasu (t.zw. przemysł leśny).

  Ewunin (Majdan Ostrowski) na Topograficznej karcie Królestwa Polskiego z 1839 r., wyd. 1843
  https://bg.uwb.edu.pl/TKKP

  Porównanie obu powyższych map ukazuje jak bardzo w ciągu około 40 lat posunął się proces wyrębu. W jego wyniku faktycznie przestał istnieć kompleks leśny między Ewuninem a Ostrowem. Drzewa ocalały tylko na silnie uwąwozowionym obszarze na północ od Zalesia.

  Wąwóz lessowy w Ewuninie (fot. M. Bartnicki)

  W 1864 r. naliczono tu 144 osoby i 20 dymów [Osiński 2006, 72]. Na początku XX w. Ewunin miał 167 dziesięcin ziemi z czego, zgodnie z ukazem z 1864 r. i 1866 r., uwłaszczeniu podlegał obszar 138 dziesięcin ziemi, 27 lasu i 2 nieużytków. Zabudowań było 29, mieszkańców – katolików 230 [SKLG 1905, 713]. Według danych z 1921 r. we wsi istniało nadal 29 domów i 201 mieszkańców – katolików [Skorowidz miejscowości, 39]. W latach 20. XX w. w Ewuninie działała jednoklasowa szkoła powszechna [SM 1933, 157].

  Stosunki etniczne i wyznaniowe

  Od początku swego istnienia należy do parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach (gm. Urzędów) [https://archidiecezjalubelska.pl/parafia/?id=101857].

  Zabytki i obiekty przyrodnicze

  Brak obiektów innych niż prehistoryczne ślady osadnicze.

  Ważne wydarzenia

  W lipcu 1915 r. na polach Ostrowa, Zalesia i Ewunina oraz Popkowic (gm. Urzędów) toczyły się ciężkie walki austro-węgiersko-rosyjskie. Zabudowania w wymienionych wsiach zostały w większości spalone. Wiadomo, że w walkach na tym odcinku brali udział legioniści z I Brygady, m.in. ułani dowodzeni przez ówczesnego rtm. Władysława Belinę-Prażmowskiego [Wnuk 2004, s. 20-22].

  Jedno z miejsc rozlokowania wojsk rosyjskich w czasie bitwy o Kraśnik 15-21 lipca 1915 r. (fot. M. Bartnicki)

  Małe ojczyzny – strefa regionalistów

  Współczesność, strategie rozwoju

  Samorząd, organizacje​

  Kościoły i związki religijne​

  Życie kulturalne

  Oświata i szkolnictwo

  Wybitne postacie​

  Rodziny – pamiątki

  Wspomnienia, albumy rodzinne​

  Gospodarka – firmy i przedsiębiorstwa

  Walory turystyczne

  Folklor​

  Miejsca pamięci